Chị Phan Thị Thanh Phương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Hội nghị Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ 4, kh&oacute;a X vừa hiệp thương, bầu chị Phan Thị Thanh Phương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;- giữ chức Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33751/img_0917_ufmb.jpg" style="height:443px; width:665px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><em>Chị Phan Thị Thanh Phương,&nbsp;ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh &quot;Chuyến xe m&ugrave;a xu&acirc;n&quot; - Ảnh: Ng&ocirc; T&ugrave;ng (TP)</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chiều 22/8, Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ 4, kh&oacute;a X diễn ra theo h&igrave;nh thức trực tuyến với 63 tỉnh, th&agrave;nh tr&ecirc;n to&agrave;n quốc tham dự.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại hội nghị, hiệp thương bầu chị Phan Thị Thanh Phương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;giữ chức Ph&oacute; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tr&ecirc;n cơ sở ti&ecirc;u chuẩn, cơ cấu v&agrave; kết quả hiệp thương, tại hội nghị cũng kiện to&agrave;n 42 anh, chị tham gia Ban chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, 12 anh, chị được kiện to&agrave;n tham gia Ban thư k&yacute; Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a X.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>HỒNG TIẾN</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;