'Điểm hẹn' chuyển cùng nhịp sống người trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Lấy mốc từ ng&agrave;y 4-9-1975, đến nay sau 45 năm trưởng th&agrave;nh, Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (NVHTN) TP.HCM hướng đến như một điểm hẹn tuổi trẻ với kh&ocirc;ng gian mang d&aacute;ng dấp hiện đại v&agrave; chuyển động c&ugrave;ng nhu cầu giới trẻ.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33767/12.jpg" style="height:366px; width:586px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Những lớp học kỹ năng, kh&oacute;a học vẽ tranh, cắm hoa tại kh&ocirc;ng gian tuổi trẻ s&aacute;ng tạo Youth space lu&ocirc;n thu h&uacute;t c&aacute;c bạn trẻ - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cố gắng tiệm cận với c&aacute;i mới v&igrave; nhận ra nhu cầu giữa c&aacute;c bạn trẻ với sự vận h&agrave;nh của nh&agrave; văn h&oacute;a c&oacute; khoảng c&aacute;ch lớn, nếu kh&ocirc;ng thu ngắn lại sẽ bị qu&ecirc;n ngay&quot; - Anh NGUYỄN HỒNG PH&Uacute;C (gi&aacute;m đốc Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n)</span></p> <p><span style="font-size:14px">Gần 18h, tiếng nhạc vang l&ecirc;n, những lớp học bắt đầu s&aacute;ng đ&egrave;n chờ đ&oacute;n học vi&ecirc;n đ&atilde; trở th&agrave;nh th&ocirc;ng lệ ở đ&acirc;y mỗi ng&agrave;y. Dẫn kh&aacute;ch dạo một v&ograve;ng, gi&aacute;m đốc NVHTN Nguyễn Hồng Ph&uacute;c kh&ocirc;ng giấu vẻ tự h&agrave;o khi khoe những kh&ocirc;ng gian mới được cải tạo tr&ecirc;n nền nguy&ecirc;n bản kh&ocirc;ng thay đổi của ng&ocirc;i nh&agrave; đ&atilde; hiện diện c&ugrave;ng tuổi trẻ TP h&agrave;ng chục năm qua.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Kho&aacute;c chiếc &aacute;o mới</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Ấy l&agrave; kh&ocirc;ng gian tuổi trẻ s&aacute;ng tạo Youth space, kh&ocirc;ng gian sảnh piano, nh&agrave; triển l&atilde;m t&aacute;c hại của ma t&uacute;y, khu vực d&agrave;nh cho sinh hoạt c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m, v&agrave; cả kh&ocirc;ng gian c&agrave; ph&ecirc; b&oacute;ng đ&aacute;... tất cả đều kho&aacute;c chiếc &aacute;o mới trẻ trung, năng động hơn so với trước đ&acirc;y!</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ngay sảnh từ cổng ch&iacute;nh v&agrave;o, c&aacute;c bức tường được cải tạo lại, vẽ trang tr&iacute; nghệ thuật. Đặt cạnh đ&oacute; l&agrave; chiếc đ&agrave;n piano m&agrave; ai biết chơi cứ việc ngồi v&agrave;o dạo một kh&uacute;c. Hai bức tường ngay mặt tiền cổng ch&iacute;nh Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n phủ rợp m&agrave;u xanh của những th&acirc;n d&acirc;y leo đem đến c&aacute;i nh&igrave;n dịu mắt, th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường, x&oacute;a đi cảm gi&aacute;c ngột ngạt của những khối b&ecirc;t&ocirc;ng vốn d&agrave;y đặc giữa trung t&acirc;m TP.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đặt ch&acirc;n v&agrave;o kh&ocirc;ng gian tuổi trẻ s&aacute;ng tạo Youth space, cảm gi&aacute;c đầu ti&ecirc;n l&agrave; một khu vực kh&aacute; hiện đại. Ph&ograve;ng học với thiết kế c&aacute;c d&atilde;y ghế ngồi bậc thang gi&uacute;p người dạy v&agrave; học tương t&aacute;c gần nhau hơn, kh&ocirc;ng qu&aacute; nặng nề trường lớp m&ocirc; phạm.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&aacute;c ph&ograve;ng họp ngăn bằng v&aacute;ch di động để khi cần sẽ dễ d&agrave;ng cải tạo th&agrave;nh ph&ograve;ng lớn hơn t&ugrave;y v&agrave;o lượng người d&ugrave;ng. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cho c&aacute;c bạn được mặc sức k&ecirc; b&agrave;n, xếp ghế theo &yacute; m&igrave;nh, miễn thấy thoải m&aacute;i nhất khi l&agrave;m việc, vui chơi trong kh&ocirc;ng gian n&agrave;y&quot; - anh Hồng Ph&uacute;c chia sẻ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">M&agrave; kinh ph&iacute; cải tạo &quot;ngốn&quot; gần 5,6 tỉ đồng ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng lấy từ ng&acirc;n s&aacute;ch một cắc! Một doanh nh&acirc;n lu&ocirc;n ủng hộ hoạt động của giới trẻ tặng... 4 tỉ đồng v&agrave; kh&ocirc;ng r&agrave;ng buộc bất cứ quyền lợi quảng c&aacute;o, truyền th&ocirc;ng n&agrave;o. Gạch l&oacute;t s&agrave;n hơn 900 triệu được một &ocirc;ng bầu b&oacute;ng đ&aacute; ủng hộ phần lớn, chỉ lấy một phần tượng trưng, c&acirc;y xanh cũng đi xin nốt.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Thậm ch&iacute; thiết kế kh&ocirc;ng gian của cả ngh&igrave;n m&eacute;t vu&ocirc;ng nhưng nh&oacute;m c&aacute;c bạn trẻ kiến tr&uacute;c cũng chỉ t&iacute;nh c&ocirc;ng thiết kế như tặng kh&ocirc;ng! Gi&aacute;m đốc Nguyễn Hồng Ph&uacute;c khoe c&oacute; phần liều khi quyết định cải tạo kh&ocirc;ng gian mới như thế v&igrave; ng&acirc;n s&aacute;ch đ&acirc;u c&oacute; phần chi n&agrave;o cho c&aacute;c hạng mục n&agrave;y, nhưng kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng l&agrave;m.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;Một thiết chế văn h&oacute;a phục vụ giới trẻ đang chuyển động qu&aacute; chậm sao c&oacute; thể l&agrave; nơi t&igrave;m đến l&yacute; tưởng với c&aacute;c bạn trẻ được. Ch&uacute;ng t&ocirc;i quyết liệt thay đổi tr&ecirc;n cơ sở c&aacute;i nền vốn c&oacute; của m&igrave;nh trong l&uacute;c chờ c&ocirc;ng tr&igrave;nh được x&acirc;y mới. Giới trẻ h&ocirc;m nay hiện đại, họ chuyển động rất nhanh, m&igrave;nh kh&ocirc;ng chuyển đ&atilde; l&agrave; kh&ocirc;ng theo kịp n&oacute;i g&igrave; đến đ&aacute;p ứng nhu cầu&quot; - anh Ph&uacute;c t&acirc;m tư.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Nhịp sống hiện đại</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Thật kh&oacute; để n&oacute;i rằng nơi n&agrave;y đ&atilde; đ&aacute;p ứng được nhu cầu của giới trẻ TP, ch&iacute; &iacute;t l&agrave; g&oacute;c độ thưởng thức văn h&oacute;a. Song c&ocirc;ng bằng m&agrave; n&oacute;i, sự chuyển động, nỗ lực thay đổi, tự l&agrave;m mới hoạt động l&agrave; đ&aacute;ng ghi nhận.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Chị Nguy&ecirc;n Giang (Q.9) n&oacute;i bản th&acirc;n chị c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh rất y&ecirc;u th&iacute;ch c&aacute;ch b&agrave;i tr&iacute; của lễ hội Tết Việt hằng năm tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. &quot;Cũng l&agrave; hoa mai, hoa đ&agrave;o nhưng mỗi năm t&ocirc;i lại thấy c&oacute; c&aacute;ch trang tr&iacute; kh&aacute;c, chưa kể c&oacute; chủ đề ri&ecirc;ng từng năm n&ecirc;n d&ugrave; nh&agrave; xa trung t&acirc;m nhưng cả nh&agrave; t&ocirc;i cũng đến tham quan, chụp h&igrave;nh&quot; - chị Giang n&oacute;i.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Nhưng nhịp sống thay đổi, giới trẻ th&iacute;ch ứng nhanh với sự chuyển động của x&atilde; hội đặt ra nhiều b&agrave;i to&aacute;n cả về nh&acirc;n lực lẫn cơ sở vật chất của ng&ocirc;i nh&agrave; tuổi trẻ n&agrave;y. Bạn Thanh Duy (Q.1) mong muốn c&oacute; những s&acirc;n chơi hiện đại, bắt kịp &quot;trend&quot; của giới trẻ v&agrave; &quot;phải l&agrave;m ngay khi tr&agrave;o lưu đ&oacute; đang thịnh h&agrave;nh, đang g&acirc;y sốt, c&oacute; vậy giới trẻ mới muốn&nbsp;t&igrave;m đến đ&acirc;y&quot;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;M&igrave;nh chờ hoạt động tập trung trở lại sau khi dịch tạm ổn, m&igrave;nh nhớ kh&ocirc;ng kh&iacute; những buổi cổ vũ cho đội b&oacute;ng Việt Nam ở s&acirc;n 4A, nhớ lắm&quot; - Th&agrave;nh Lu&acirc;n (sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh du lịch, Q.3) chia sẻ. Thu Hiền (Trường ĐH KHXH&amp;NV, ĐH Quốc gia TP.HCM) bồi hồi: &quot;Hai năm qua Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n với m&igrave;nh l&agrave; &quot;bến xe m&ugrave;a xu&acirc;n&quot; đặc biệt, k&eacute;o mọi người lại gần nhau hơn trong kh&ocirc;ng kh&iacute; se lạnh ng&agrave;y cuối năm chờ bước l&ecirc;n chuyến xe m&ugrave;a xu&acirc;n về sum họp b&ecirc;n gia đ&igrave;nh&quot;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Dịch COVID-19 ập đến, mọi chương tr&igrave;nh, hoạt động dự kiến gần như ngưng trệ. Nh&agrave; triển l&atilde;m t&aacute;c hại của ma t&uacute;y đ&atilde; đ&oacute;n cả ngh&igrave;n kh&aacute;ch trong cả năm qua nhưng hiện phải hạn chế đ&oacute;n kh&aacute;ch để đảm bảo an to&agrave;n ph&ograve;ng dịch.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&oacute; thể n&oacute;i lần đầu ti&ecirc;n một kh&ocirc;ng gian triển l&atilde;m về ma t&uacute;y gi&uacute;p kh&aacute;ch tham quan c&oacute; được trải nghiệm sống động qua &acirc;m thanh, phim ảnh, mẫu vật được đặt chế t&aacute;c v&agrave; nhập về từ nước ngo&agrave;i nh&igrave;n rất giống với sản&nbsp;phẩm thực tế.</span></p> <p><span style="font-size:14px">D&ugrave; đ&oacute;n sinh nhật tuổi 45 trong kh&ocirc;ng kh&iacute; kh&aacute; trầm lắng song tinh thần l&agrave; lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng. Anh Nguyễn Hồng Ph&uacute;c cho biết ngo&agrave;i c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức, số lượng cộng t&aacute;c vi&ecirc;n theo dự &aacute;n, chương tr&igrave;nh hiện kh&aacute; lớn. C&oacute; bạn l&agrave; sinh vi&ecirc;n trường quốc tế đang cộng t&aacute;c tại đ&acirc;y theo từng dự &aacute;n ri&ecirc;ng biệt v&agrave; đ&oacute; cũng l&agrave; nh&oacute;m đối tượng được Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n hướng đến khi mời cộng t&aacute;c.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;C&aacute;c ph&ograve;ng ban cũng được lưu &yacute; mời c&aacute;c bạn lứa 9X, 10X khi tuyển cộng t&aacute;c vi&ecirc;n v&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cần những người trẻ để c&oacute; luồng gi&oacute; mới cho hoạt động. Một số dự &aacute;n, chương tr&igrave;nh mới đang được ho&agrave;n thiện để khi thời điểm thuận lợi, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ ra mắt liền&quot; - anh Ph&uacute;c cho biết.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(102, 102, 102); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(252, 229, 205); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p><span style="font-size:14px"><strong>&quot;Địa chỉ đỏ&quot; của tuổi trẻ TP.HCM</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n hiện nay ch&iacute;nh l&agrave; địa chỉ số 4 Duy T&acirc;n trong thời kh&aacute;ng chiến chống Mỹ. Nơi đ&acirc;y vốn l&agrave; &quot;địa chỉ đỏ&quot;, được xem l&agrave; trung t&acirc;m đấu tranh ch&iacute;nh trị của thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh do Th&agrave;nh đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (nay l&agrave; Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM) l&atilde;nh đạo v&agrave; hiện c&ograve;n một ph&ograve;ng truyền thống tọa lạc trong tổng thể khu&ocirc;n vi&ecirc;n Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n lưu giữ nhiều h&igrave;nh ảnh, hiện vật mang gi&aacute; trị lịch sử. Tr&ecirc;n bức tường ngay mặt tiền tr&ecirc;n đường Phạm Ngọc Thạch c&ograve;n d&ograve;ng chữ &quot;4 Duy T&acirc;n - trung t&acirc;m đấu tranh c&ocirc;ng khai của tuổi trẻ th&agrave;nh phố thời đ&aacute;nh Mỹ&quot;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&acirc;u lạc bộ Thanh ni&ecirc;n ra đời năm 1975, đến năm 1979 ch&iacute;nh thức được n&acirc;ng cấp v&agrave; đổi t&ecirc;n th&agrave;nh Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n cho đến nay. Hiện nay, ng&ocirc;i nh&agrave; tuổi trẻ ấy vẫn được xem như một &quot;địa chỉ đỏ&quot; thời hiện đại với điểm hẹn của c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a nghệ thuật, giải tr&iacute;, học tập s&aacute;ng tạo, trau dồi kỹ năng, ph&aacute;t hiện v&agrave; đ&agrave;o tạo t&agrave;i năng trẻ... của lớp lớp thanh ni&ecirc;n TP mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></p> </div> <p style="text-align:right"><strong>QUỐC LINH (Tuổi Trẻ)</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;