Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố và dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Vừa qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức c&aacute;c Hội nghị g&oacute;p &yacute; dự thảo B&aacute;o c&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI&nbsp;v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33776/10dc440d3230cd6e9421.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp; chủ tr&igrave; hội nghị</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, năm&nbsp;cuộc với c&aacute;c&nbsp;đối tượng: c&aacute;n bộ Đo&agrave;n khu vực trường học, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&nbsp;khu vực c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động,&nbsp; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n</span><span style="font-size:14px">&nbsp;khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư v&agrave; lực lượng vũ trang,&nbsp;c&aacute;n bộ Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt NamTh&agrave;nh phố,&nbsp;c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c &yacute; kiến tập trung đ&oacute;ng g&oacute;p về&nbsp;hoạt động gi&aacute;m s&aacute;t, phản biện x&atilde; hội, tham gia x&acirc;y dựng Đảng, ch&iacute;nh quyền của Mặt trận Tổ quốc, c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội; n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận, tăng cường gắn b&oacute; mật thiết giữa Đảng v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n, bốn chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển TP. Hồ Ch&iacute; Minh (2020 - 2025/2030) đặc biệt l&agrave; chương tr&igrave;nh Đột ph&aacute; ph&aacute;t triển nh&acirc;n lực v&agrave; văn h&oacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh,...</span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33776/Huynh%20Nguyen%20Loc.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Huỳnh Vĩnh Lộc - B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Củ Chi</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33776/ho%20minh%20Tan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam huyện Nh&agrave; B&egrave;</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33776/Tam%20map.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trần Thị Thanh T&acirc;m - Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 10</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33776/Nguyen%20Duy%20Minh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Duy Minh - Trợ l&yacute; Thanh ni&ecirc;n Bộ Tư lệnh TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">L&Acirc;M DŨNG - HỮU AN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;