Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố và dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Vừa qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức c&aacute;c Hội nghị g&oacute;p &yacute; dự thảo B&aacute;o c&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI&nbsp;v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33776/10dc440d3230cd6e9421.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp; chủ tr&igrave; hội nghị</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, năm&nbsp;cuộc với c&aacute;c&nbsp;đối tượng: c&aacute;n bộ Đo&agrave;n khu vực trường học, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&nbsp;khu vực c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động,&nbsp; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n</span><span style="font-size:14px">&nbsp;khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư v&agrave; lực lượng vũ trang,&nbsp;c&aacute;n bộ Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt NamTh&agrave;nh phố,&nbsp;c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c &yacute; kiến tập trung đ&oacute;ng g&oacute;p về&nbsp;hoạt động gi&aacute;m s&aacute;t, phản biện x&atilde; hội, tham gia x&acirc;y dựng Đảng, ch&iacute;nh quyền của Mặt trận Tổ quốc, c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội; n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận, tăng cường gắn b&oacute; mật thiết giữa Đảng v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n, bốn chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển TP. Hồ Ch&iacute; Minh (2020 - 2025/2030) đặc biệt l&agrave; chương tr&igrave;nh Đột ph&aacute; ph&aacute;t triển nh&acirc;n lực v&agrave; văn h&oacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh,...</span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33776/Huynh%20Nguyen%20Loc.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Huỳnh Vĩnh Lộc - B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Củ Chi</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33776/ho%20minh%20Tan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam huyện Nh&agrave; B&egrave;</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33776/Tam%20map.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trần Thị Thanh T&acirc;m - Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 10</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33776/Nguyen%20Duy%20Minh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Duy Minh - Trợ l&yacute; Thanh ni&ecirc;n Bộ Tư lệnh TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">L&Acirc;M DŨNG - HỮU AN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;