"Gian hàng 0 đồng" của Quận 4 chính thức hoạt động

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 16-9, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n (LHTN) Việt Nam Quận 4 tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Cho bạn cho t&ocirc;i&rdquo; năm 2020. </span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội đ&atilde; diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi với nhiều nội dung, hoạt động &yacute; nghĩa. Cụ thể như, Hội LHTN quận phối hợp Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy đ&atilde; trao qu&agrave; cho 40 học sinh, thiếu nhi gồm c&aacute;c đồ d&ugrave;ng học tập, cặp s&aacute;ch, tập trắng nhằm chăm lo đến c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; động lực tiếp tục cắp s&aacute;ch đến trường. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;D&acirc;n vận kh&eacute;o năm 2020&quot; của Chi bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy v&agrave; C&ocirc;ng ty CPĐT Đại To&agrave;n Ph&aacute;t t&agrave;i trợ.</span></span></p> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, &quot;.SFNSText-Regular&quot;, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/5(5).jpg" style="height:434px; width:616px" /></span></span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, &quot;.SFNSText-Regular&quot;, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội LHTN quận cũng đ&atilde; trao tặng phương tiện sinh kế hỗ trợ cho 3 thanh ni&ecirc;n v&agrave; kết nạp 3 th&agrave;nh vi&ecirc;n mới tham gia hoạt động đội c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội quận.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/6(3).jpg" style="height:429px; width:650px" /></span></span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, &quot;.SFNSText-Regular&quot;, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, tại ng&agrave;y hội, Hội LHTN quận đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng với c&aacute;c đơn vị, mạnh thường qu&acirc;n kh&aacute;nh th&agrave;nh &ldquo;Gian h&agrave;ng 0 đồng&rdquo;. </span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gian h&agrave;ng hoạt động định kỳ v&agrave;o s&aacute;ng thứ Bảy hằng tuần từ 7g30 đến 11g, phục vụ cho c&aacute;c đối tượng thuộc hộ ngh&egrave;o, cận ngh&egrave;o, trẻ em cơ nhỡ, người gia neo đơn, người c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận với phương ch&acirc;m &ldquo;Nếu bạn kh&oacute; khăn h&atilde;y lấy một phần &ndash; nếu bạn ổn xin nhường cho người kh&aacute;c &ndash; nếu bạn dư h&atilde;y tặng cho người cần&rdquo;.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/5(6).jpg" style="height:433px; width:650px" /></span></span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, &quot;.SFNSText-Regular&quot;, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội &ldquo;Cho bạn cho t&ocirc;i&rdquo; l&agrave; hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận của Đảng (15/10/1930 &ndash; 15/10/2020) v&agrave; kỷ niệm 64 năm ng&agrave;y truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 &ndash; 15/10/2020); ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025 tiến tới ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/6(4).jpg" style="height:433px; width:650px" /></span></span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, &quot;.SFNSText-Regular&quot;, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận c&oacute; thể đ&oacute;ng g&oacute;p c&aacute;c phần qu&agrave;, nhu yếu phẩm, quần &aacute;o cũ để gi&uacute;p đỡ c&aacute;c hộ kh&oacute; khăn tại địa chỉ: 405 Ho&agrave;ng Diệu, Phường 5, Quận 4.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NHỰT QUANG</span></span></strong></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;