"Gian hàng 0 đồng" của Quận 4 chính thức hoạt động

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 16-9, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n (LHTN) Việt Nam Quận 4 tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Cho bạn cho t&ocirc;i&rdquo; năm 2020. </span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội đ&atilde; diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi với nhiều nội dung, hoạt động &yacute; nghĩa. Cụ thể như, Hội LHTN quận phối hợp Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy đ&atilde; trao qu&agrave; cho 40 học sinh, thiếu nhi gồm c&aacute;c đồ d&ugrave;ng học tập, cặp s&aacute;ch, tập trắng nhằm chăm lo đến c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; động lực tiếp tục cắp s&aacute;ch đến trường. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;D&acirc;n vận kh&eacute;o năm 2020&quot; của Chi bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy v&agrave; C&ocirc;ng ty CPĐT Đại To&agrave;n Ph&aacute;t t&agrave;i trợ.</span></span></p> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, &quot;.SFNSText-Regular&quot;, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/5(5).jpg" style="height:434px; width:616px" /></span></span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, &quot;.SFNSText-Regular&quot;, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội LHTN quận cũng đ&atilde; trao tặng phương tiện sinh kế hỗ trợ cho 3 thanh ni&ecirc;n v&agrave; kết nạp 3 th&agrave;nh vi&ecirc;n mới tham gia hoạt động đội c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội quận.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/6(3).jpg" style="height:429px; width:650px" /></span></span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, &quot;.SFNSText-Regular&quot;, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, tại ng&agrave;y hội, Hội LHTN quận đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng với c&aacute;c đơn vị, mạnh thường qu&acirc;n kh&aacute;nh th&agrave;nh &ldquo;Gian h&agrave;ng 0 đồng&rdquo;. </span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gian h&agrave;ng hoạt động định kỳ v&agrave;o s&aacute;ng thứ Bảy hằng tuần từ 7g30 đến 11g, phục vụ cho c&aacute;c đối tượng thuộc hộ ngh&egrave;o, cận ngh&egrave;o, trẻ em cơ nhỡ, người gia neo đơn, người c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận với phương ch&acirc;m &ldquo;Nếu bạn kh&oacute; khăn h&atilde;y lấy một phần &ndash; nếu bạn ổn xin nhường cho người kh&aacute;c &ndash; nếu bạn dư h&atilde;y tặng cho người cần&rdquo;.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/5(6).jpg" style="height:433px; width:650px" /></span></span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, &quot;.SFNSText-Regular&quot;, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội &ldquo;Cho bạn cho t&ocirc;i&rdquo; l&agrave; hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận của Đảng (15/10/1930 &ndash; 15/10/2020) v&agrave; kỷ niệm 64 năm ng&agrave;y truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 &ndash; 15/10/2020); ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 4 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025 tiến tới ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: center;"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.quandoan4.thanhphohochiminh.vn/uploads/noidung/images/6(4).jpg" style="height:433px; width:650px" /></span></span></div> </div> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, &quot;.SFNSText-Regular&quot;, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận c&oacute; thể đ&oacute;ng g&oacute;p c&aacute;c phần qu&agrave;, nhu yếu phẩm, quần &aacute;o cũ để gi&uacute;p đỡ c&aacute;c hộ kh&oacute; khăn tại địa chỉ: 405 Ho&agrave;ng Diệu, Phường 5, Quận 4.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NHỰT QUANG</span></span></strong></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;