CLB Lý luận trẻ Q7: Sinh hoạt chuyên đề quý 3 năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; tổ chức sinh hoạt chuy&ecirc;n đề&nbsp;về &quot;Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,&nbsp;</span>đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch&rdquo; v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o th&ocirc;ng tin thời sự qu&yacute; 3 năm 2020.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33790/6cfe414484b97be722a8.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sự tham gia v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n của đồng ch&iacute; Nguyễn Ch&iacute; Bắc - Giảng vi&ecirc;n Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng v&agrave; An ninh Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde;&nbsp;</span>trao đổi&nbsp;những vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn trong c&ocirc;ng t&aacute;c đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; những kh&oacute; khăn đối với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đội ngũ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; những giải ph&aacute;p nhằm ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với c&aacute;c hoạt động chống ph&aacute; của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch; c&aacute;c giải ph&aacute;p kết nối, định hướng th&ocirc;ng tin đến với từng đối tượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,tahoma">Buổi sinh hoạt&nbsp;l&agrave; hoạt động &yacute; nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần chủ động, s&aacute;ng tạo n&ecirc;u cao vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">HỒ LINH</span></span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;