Sinh hoạt CLB Lý luận trẻ Q2 quý 3 năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 19-9, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n 2 đ&atilde; tổ chức buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Khu đ&ocirc; thị Sala.</span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33791/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với hai chủ đề ch&iacute;nh: &quot;V&agrave;o Đo&agrave;n - t&ocirc;i được g&igrave;, mất g&igrave;?&quot; ; &quot;Phụ nữ tham gia v&agrave;o đời sống ch&iacute;nh trị - được hay mất?, đ<span style="color:rgb(5, 5, 5)">&acirc;y l&agrave; dịp để c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của C&acirc;u lạc bộ, những tri thức, nh&agrave; l&yacute; luận trẻ trao đổi c&aacute;c vấn đề, quan điểm của mỗi người về vai tr&ograve; của người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, sự cống hiến của tuổi trẻ trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, g&oacute;p&nbsp;phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng v&agrave; ph&ograve;ng chống c&aacute;c biểu hiện ti&ecirc;u cực về tư tưởng, nhận thức trong giới trẻ hiện nay.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33791/thao%20luan.jpg" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:338px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Thảo luận nh&oacute;m</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><strong><img alt="Các nhóm trình bày nội dung đã thảo luận" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33791/18.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c nh&oacute;m tr&igrave;nh b&agrave;y nội dung đ&atilde; thảo luận</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="Phần bình chọn của một nhóm phản biện khác" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33791/30.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Phần b&igrave;nh chọn của một nh&oacute;m phản biện</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Ngo&agrave;i ra, tại buổi sinh hoạt, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 2 đ&atilde; tiến h&agrave;nh trao giải hội thi ph&aacute;p luật trực tuyến qu&yacute; III năm 2020 cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị xuất sắc nhất qu&yacute;.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="Đơn vị tham gia tích cực nhất quý III" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33791/z2085224753744_1af8e90ff124c8ddc96bbe2feb2aa330.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n phường An Ph&uacute; được trao tặng Giấy khen Quận Đo&agrave;n 2 với th&agrave;nh t&iacute;ch đơn vị&nbsp;tham gia t&iacute;ch cực nhất qu&yacute; III</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>MINH TIẾN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;