CLB Lý luận trẻ Q5: Sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 75 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;75 năm - sắt son t&igrave;nh y&ecirc;u Tổ quốc&rdquo; l&agrave; chủ đề buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề&nbsp;C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n&nbsp;5 diễn ra v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 23-9-2020.&nbsp;</span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33802/41edf47f1cffe3a1baee.jpg" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:15px; height:506px; text-align:justify; white-space:pre-wrap; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n kỷ niệm 75 năm Ng&agrave;y Nam Bộ kh&aacute;ng chiến (23-9-1945 -&nbsp;23-9-2020), C&acirc;u lạc bộ&nbsp;L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n 5 đ&atilde; tham quan triển l&atilde;m ảnh tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n Lam Sơn với chủ đề &ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i danh hiệu vẻ vang Th&agrave;nh đồng Tổ quốc&rdquo; giới thiệu chặng đường đấu tranh lịch sử, kh&iacute; ph&aacute;ch anh h&ugrave;ng của nh&acirc;n d&acirc;n Nam bộ v&agrave; những th&agrave;nh tựu ti&ecirc;u biểu về kinh tế, văn ho&aacute;, x&atilde; hội của TP. Hồ Ch&iacute; Minh; tham quan Bảo t&agrave;ng Lực lượng vũ trang miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ - nơi lưu giữ hơn 17.500 hiện vật, tư liệu...gốc của qu&acirc;n, d&acirc;n miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến, x&acirc;y dựng bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc tế vẻ vang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn,&nbsp;c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ&nbsp;đ&atilde; được &ocirc;n truyền thống cũng như hiểu được &yacute; nghĩa v&agrave; tầm quan trọng của Ng&agrave;y Nam bộ kh&aacute;ng chiến. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn cũng đ&atilde; trao đổi, thảo luận c&aacute;c giải ph&aacute;p để ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trong việc tiếp nối c&aacute;c gi&aacute; trị truyền thống c&aacute;ch mạng, h&agrave;o kh&iacute; Nam Kỳ Khởi nghĩa h&ocirc;m nay để đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố, ph&aacute;t huy tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của những người cộng sản trẻ trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nắm bắt, định hướng c&aacute;c vấn đề dư luận x&atilde; hội thanh ni&ecirc;n quan t&acirc;m hiện nay,...</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33802/fb2ddf7637f6c8a891e7.jpg" style="height:506px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33802/d72f4630afb050ee09a1.jpg" style="height:506px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33802/702629d4c1543e0a6745.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; height:506px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THẢO HUYỀN</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;