Tổ xung kích chống trộm ở quận Bình Tân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Từ th&aacute;ng 6-2020, Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n (TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; th&agrave;nh lập 10 tổ xung k&iacute;ch an ninh thanh ni&ecirc;n (tổ xung k&iacute;ch) tại 10 phường của quận với mục đ&iacute;ch n&acirc;ng cao &yacute; thức ph&ograve;ng, chống trộm cắp, thủ đoạn của tội phạm&hellip; cho người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33810/4-xung-kich_fzxi%20(1).jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>&nbsp;Đo&agrave;n vi&ecirc;n,&nbsp;hướng dẫn người d&acirc;n c&aacute;ch c&agrave;i đặt v&agrave; sử dụng ứng dụng Bluezone.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong style="font-size:16px">Người d&acirc;n được quan t&acirc;m, chăm lo</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một ng&agrave;y cuối th&aacute;ng 8, tổ xung k&iacute;ch của phường An Lạc A đ&atilde; g&otilde; cửa nhiều nh&agrave; d&acirc;n ở khu phố 8. Cảnh s&aacute;t khu vực đi hỏi thăm b&agrave; con về t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh, c&ograve;n c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, d&acirc;n qu&acirc;n, bảo vệ d&acirc;n phố th&igrave; tản ra hướng dẫn người d&acirc;n c&aacute;ch c&agrave;i đặt v&agrave; sử dụng ứng dụng Bluezone.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n tỉ mỉ cầm điện thoại hướng dẫn sử dụng ứng dụng n&agrave;y cho cả những người lớn tuổi để ph&ograve;ng tr&aacute;nh dịch bệnh. Người d&acirc;n cũng được nhắc nhở phải đeo khẩu trang khi ra đường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Phạm L&ecirc; Cường (56 tuổi) cho biết tổ xung k&iacute;ch n&agrave;y của phường thường xuy&ecirc;n đến khu phố, tổ d&acirc;n phố nhắc nhở b&agrave; con chống dịch,&nbsp;<a href="https://plo.vn/tags/Y2jhu5FuZyB0cuG7mW0gY-G6r3A=/chong-trom-cap.html" style="color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box; background: none; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2rem; text-decoration-line: none !important;">chống trộm cắp</a>&nbsp;khiến ai nấy rất phấn khởi. &ldquo;M&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y rất &yacute; nghĩa, khiến người d&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i cảm thấy bản th&acirc;n được chăm lo v&agrave; quan t&acirc;m. T&ocirc;i rất vui khi c&aacute;c bạn trẻ chịu kh&oacute; đi xuống d&acirc;n, l&agrave;m c&aacute;c việc thiết thực cho d&acirc;n&rdquo; - &ocirc;ng Cường n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ograve;n b&agrave; Trương Huệ Phương (62 tuổi) lại rất vui vẻ v&agrave; th&acirc;n quen với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của tổ xung k&iacute;ch. B&agrave; Phương kể: &ldquo;Mỗi lần c&aacute;c thanh ni&ecirc;n, cảnh s&aacute;t khu vực xuống đều kiểm tra, dặn d&ograve; ch&uacute;ng t&ocirc;i kỹ c&agrave;ng. Giờ đi đ&acirc;u ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng kh&oacute;a cửa cẩn thận, ở nh&agrave; cũng đ&oacute;ng cửa kỹ c&agrave;ng, ph&ograve;ng khi trộm cắp thấy m&igrave;nh sơ hở m&agrave; lẻn v&agrave;o th&igrave; rất nguy hiểm. Nhờ vậy m&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh ở phường ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn, c&oacute; người lạ v&agrave;o l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i biết ngay&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp tục theo ch&acirc;n tổ xung k&iacute;ch của phường T&acirc;n Tạo A. Đ&acirc;y l&agrave; địa b&agrave;n c&oacute; c&ocirc;ng ty Pouyuen với phần đ&ocirc;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n đang lưu tr&uacute;, do vậy c&aacute;c thanh ni&ecirc;n chọn tuy&ecirc;n truyền v&agrave;o buổi tối để c&oacute; thể gặp được nhiều người hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại khu nh&agrave; lưu tr&uacute; tr&ecirc;n đường Tập Đo&agrave;n 6B, khu phố 1, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của tổ xung k&iacute;ch đ&atilde; g&otilde; cửa gần 20 ph&ograve;ng trọ để ph&aacute;t c&aacute;c tờ rơi về ph&ograve;ng chống dịch, c&aacute;c tờ rơi tuy&ecirc;n truyền về cao điểm ph&ograve;ng, chống tội phạm. &ldquo;C&aacute;c anh chị đi ra ngo&agrave;i nhớ kh&oacute;a cửa, gửi xe cho chủ nh&agrave; để ph&ograve;ng trộm cắp. Khi đi l&agrave;m ở nơi đ&ocirc;ng người cũng phải ch&uacute; &yacute; bảo vệ sức khỏe, t&agrave;i sản&rdquo; - cảnh s&aacute;t khu vực dặn d&ograve;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&agrave; Đ&agrave;o Thị Qu&aacute; (55 tuổi), chủ khu nh&agrave; lưu tr&uacute; của c&ocirc;ng nh&acirc;n, cho biết trước khi tổ xung k&iacute;ch của phường được th&agrave;nh lập, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, cảnh s&aacute;t khu vực cũng thường xuy&ecirc;n đến tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c th&ocirc;ng tin, chủ trương hay ch&iacute;nh s&aacute;ch của Nh&agrave; nước. &ldquo;T&ocirc;i cũng thường dặn d&ograve; c&ocirc;ng nh&acirc;n ở trọ phải giữ g&igrave;n t&agrave;i sản. Cũng nhờ dặn d&ograve; của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng an m&agrave; khu nh&agrave; của t&ocirc;i kh&aacute; ổn định, c&ocirc;ng nh&acirc;n sống rất h&ograve;a đồng&hellip;&rdquo; - b&agrave; Qu&aacute; chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>G&otilde; cửa từng nh&agrave; trọ c&ocirc;ng nh&acirc;n</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn L&ecirc; Trung Hiếu, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận đo&agrave;n quận B&igrave;nh T&acirc;n, cho biết m&ocirc; h&igrave;nh tổ xung k&iacute;ch xuất ph&aacute;t từ thực tiễn địa b&agrave;n quận B&igrave;nh T&acirc;n c&oacute; d&acirc;n cư đ&ocirc;ng, nhiều d&acirc;n nhập cư, c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động&hellip; dẫn đến dễ ph&aacute;t sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo anh Hiếu, &yacute; tưởng x&acirc;y dựng c&aacute;c tổ xung k&iacute;ch được ấp ủ từ l&acirc;u nhưng do dịch COVID-19 n&ecirc;n m&atilde;i đến th&aacute;ng 6-2020 mới được triển khai. Tổ xung k&iacute;ch được th&agrave;nh lập ở 10 phường gồm c&aacute;c lực lượng: Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng an phường, bảo vệ d&acirc;n phố, d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ&hellip; phối hợp với nhau rất ăn &yacute;. Mục đ&iacute;ch l&agrave; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n, n&acirc;ng cao &yacute; thức ph&ograve;ng, chống trộm cắp, thủ đoạn của c&aacute;c loại tội phạm tại c&aacute;c khu lưu tr&uacute;, khu nh&agrave; trọ, nh&agrave; d&acirc;n ở khu phố tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&oacute; b&iacute; thư Quận đo&agrave;n quận B&igrave;nh T&acirc;n cũng cho biết h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền chủ yếu l&agrave; gửi thư mời người d&acirc;n tập hợp tại c&aacute;c khu phố hoặc đến g&otilde; cửa từng nh&agrave; d&acirc;n để tuy&ecirc;n truyền, t&ugrave;y theo đặc điểm, t&iacute;nh chất của từng địa b&agrave;n. &ldquo;C&aacute;c tổ xung k&iacute;ch c&ograve;n chọn c&aacute;c khu d&acirc;n cư trọng điểm từng xảy ra c&aacute;c vụ &aacute;n giết người, bu&ocirc;n b&aacute;n ma t&uacute;y, c&aacute;c khu d&acirc;n cư phức tạp về an ninh để tuy&ecirc;n truyền cho người d&acirc;n&rdquo; - anh Hiếu n&oacute;i th&ecirc;m.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; THOA</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;