Sôi nổi Ngày hội “Đội viên, học sinh không xả rác” quận Thủ Đức

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng&nbsp;05/10/2020, thực hiện Kế hoạch C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận Thủ Đức năm học 2020 &ndash; 2021, đồng thời hưởng ứng Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy TP. HCM v&agrave; Nghị quyết số 20 của Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức về việc thực hiện Cuộc vận động &ldquo;Người d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; Th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo;, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Quận Đo&agrave;n, Nh&agrave; Thiếu nhi quận Thủ Đức phối hợp với C&ocirc;ng ty cổ phần Reviral Waste v&agrave; nh&atilde;n h&agrave;ng Milo tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&rdquo; năm học 2020 &ndash; 2021 nhằm n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen cho đội vi&ecirc;n, học sinh giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng vứt r&aacute;c bừa b&atilde;i, biết bỏ r&aacute;c đ&uacute;ng nơi quy định.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/3.jpg" style="height:500px; width:659px" /><br /> <br /> Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y hội, đồng ch&iacute;&nbsp;Phan Anh Việt -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội quận Thủ Đức cho biết việc bỏ r&aacute;c thải kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường nước, kh&ocirc;ng kh&iacute;, m&agrave; c&ograve;n g&acirc;y mất mỹ quan đ&ocirc; thị, l&agrave;m cho hệ thống cống r&atilde;nh bị tắc nghẽn, kh&ocirc;ng thể lọc v&agrave; xử l&yacute; được nguồn nước thải, dẫn đến việc &quot;ngập lụt trong thời gian hiện nay&quot;. Hơn nữa, việc xả r&aacute;c bừa b&atilde;i c&ograve;n l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y n&ecirc;n mầm mống dịch bệnh v&agrave; bệnh tật.<br /> <br /> Theo đồng ch&iacute;, hoạt động &quot;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&quot; l&agrave; một trong những hoạt động trọng t&acirc;m trong Chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận Thủ Đức năm học 2020 &ndash; 2021, nhằm n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen cho đội vi&ecirc;n, học sinh, giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường, biết bỏ r&aacute;c đ&uacute;ng nơi quy định.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/2.jpg" style="height:400px; width:756px" /><br /> <br /> Để hưởng ứng&nbsp;hoạt động &ldquo;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&rdquo; của Hội đồng Đội Quận, đồng loạt 40 Li&ecirc;n đội của quận Thủ Đức đ&atilde; c&ugrave;ng thực hiện đăng k&yacute; &ldquo;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&rdquo; năm học 2020 &ndash; 2021 th&ocirc;ng qua bảng biểu trưng l&agrave;m từ vật dụng t&aacute;i chế.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/1.jpg" style="height:500px; width:694px" /><br /> <br /> Trong năm học vừa qua, c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp giữa Quận Đo&agrave;n v&agrave; C&ocirc;ng ty cổ phần Reviral Waste c&oacute; nhiều đổi mới, s&aacute;ng tạo v&agrave; được tổ chức triển khai c&oacute; hiệu quả c&aacute;c hoạt động bảo vệ m&ocirc;i trường tại c&aacute;c Li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận. Tiếp nối với những th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&oacute;, đại diện Quận Đo&agrave;n Thủ Đức đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Minh Hồng &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tiếp tục k&yacute; kết chương tr&igrave;nh phối hợp với C&ocirc;ng ty cổ phần Reviral Waste.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/4.jpg" style="height:500px; width:667px" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/6.jpg" style="height:500px; width:667px" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/7.jpg" style="height:500px; width:667px" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/8.jpg" style="height:500px; width:667px" /><br /> <br /> Sau chương&nbsp;tr&igrave;nh&nbsp;khai mạc, c&aacute;c hoạt động của Ng&agrave;y hội &ldquo;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&rdquo; đ&atilde; đồng loạt được tổ chức s&ocirc;i nổi như: Ph&aacute;t động Hội thi &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh xanh t&aacute;i sinh vỏ hộp sữa&rdquo;; S&acirc;n chơi rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng &ldquo;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&rdquo;; Triển l&atilde;m ảnh &ldquo;T&aacute;c hại của r&aacute;c thải với m&ocirc;i trường quanh em&rdquo;; Gian h&agrave;ng &ldquo;S&aacute;ng tạo xanh &ndash; Cuộc sống xanh&rdquo;; G&oacute;c truyền th&ocirc;ng &ldquo;Đội vi&ecirc;n, học sinh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c&rdquo;; Thực hiện &ldquo;G&oacute;c thu gom Vỏ hộp sữa giấy&rdquo;; Phần thi vẽ tranh tuy&ecirc;n truyền &ldquo;Chung tay ph&ograve;ng chống r&aacute;c thải&rdquo;.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/5.jpg" style="height:500px; width:708px" /><br /> <br /> Dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n v&agrave; Hội đồng Đội Quận cũng đ&atilde; tuy&ecirc;n dương v&agrave; khen thưởng 04 Li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận lu&ocirc;n t&iacute;ch cực tham gia hoạt động Thu gom vỏ hộp sữa giấy.<br /> <br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33837/9.jpg" style="height:500px; width:995px" /><br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUẬN ĐO&Agrave;N THỦ ĐỨC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;