ĐH Mở TP. HCM: Bàn giao công trình sửa chữa nhà tình bạn tại Gò Vấp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Đo&agrave;n Trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp c&ugrave;ng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam phường 7, quận G&ograve; Vấp&nbsp;v&agrave; Ban chỉ huy chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ quận&nbsp;tổ chức Lễ b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa chống dột nh&agrave; t&igrave;nh bạn cho gia đ&igrave;nh anh&nbsp;Mai Văn Gi&agrave;u -&nbsp;l&agrave; thanh ni&ecirc;n thuộc Chi hội Khu phố 6, phường 7, quận G&ograve; Vấp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gia đ&igrave;nh anh Gi&agrave;u&nbsp;cư ngụ tại địa chỉ 214/1/2 đường số 6, phường 7, quận G&ograve; Vấp, thuộc 1 trong những hộ ngh&egrave;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường 7. Nh&agrave; c&oacute; diện t&iacute;ch 28 m&eacute;t vu&ocirc;ng, gồm 1 trệt v&agrave; 1 g&aacute;c lửng, được x&acirc;y dựng từ năm 1994 đ&atilde; xuống cấp trầm trọng; s&agrave;n nh&agrave; bị thấp hơn so với mặt đường 50cm n&ecirc;n thường xuy&ecirc;n bị nước tr&agrave;n v&agrave;o g&acirc;y ngập nh&agrave;; m&aacute;i t&ocirc;n hư cũ, nh&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nh&agrave; vệ sinh g&acirc;y bất tiện cho gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>H&igrave;nh ảnh căn nh&agrave; trước khi được sửa chữa</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 1 th&aacute;ng thi c&ocirc;ng, căn nh&agrave; đ&atilde; được ho&agrave;n thiện với c&aacute;c phần việc cụ thể như n&acirc;ng nền, x&acirc;y n&acirc;ng m&aacute;i, x&acirc;y nh&agrave; vệ sinh, hầm cầu, lắp đặt lại g&aacute;c lửng, sơn lại to&agrave;n bộ nh&agrave;, lắp đặt c&aacute;c vật dụng sinh hoạt hằng ng&agrave;y cho gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33914/2.jpg" style="height:300px; width:400px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>H&igrave;nh ảnh căn nh&agrave; sau khi được sửa chữa</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Căn nh&agrave; được sửa chữa với tổng kinh ph&iacute; 64.000.000 đồng từ Quỹ v&igrave; người ngh&egrave;o phường 7, nguồn kinh ph&iacute; vận động được của chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ quận G&ograve; Vấp v&agrave; chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học Mở TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33914/3.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Buổi lễ b&agrave;n giao c&oacute; sự tham dự của c&aacute;c đơn vị, mạnh thường qu&acirc;n v&agrave; l&atilde;nh đạo địa phương.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33914/4.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tham dự buổi lễ c&oacute; c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh l&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m l&aacute;ng giềng xung quanh.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33914/5.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trần Văn Tr&iacute; - Ủy vi&ecirc;n BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; Thư Đo&agrave;n Trường Đại học Mở TP.HCM c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị trao tặng biểu trưng b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh. (Thứ 3 từ phải sang tr&aacute;i)</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, đại diện c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh như Quận Đo&agrave;n G&ograve; Vấp, Đo&agrave;n Si&ecirc;u thị Coopmart Phan Văn Trị, C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại -&nbsp;Dịch vụ - X&acirc;y dựng Thanh Lịch v&agrave; chi bộ Khu phố đ&atilde; trao c&aacute;c phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33914/6.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại diện c&aacute;c đơn vị mạnh thường qu&acirc;n đ&atilde; tặng phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh.</em></span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33914/8.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại diện c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh l&aacute;ng giềng đ&atilde; tặng c&aacute;c phần qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33914/7.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Buổi Lễ b&agrave;n giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh diễn ra trong sự ấm c&uacute;ng v&agrave; th&acirc;n mật giữa hộ gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c đơn vị</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận được căn nh&agrave; n&agrave;y, gia đ&igrave;nh anh Mai Văn Gi&agrave;u rất vui mừng, x&uacute;c động v&agrave; cảm ơn ch&iacute;nh quyền địa phương, đơn vị t&agrave;i trợ đ&atilde; gi&uacute;p cho gia đ&igrave;nh c&oacute; chỗ che mưa che nắng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với sự kỳ vọng, tấm l&ograve;ng c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n v&agrave; c&aacute;c đơn vị đ&atilde; d&agrave;nh cho gia đ&igrave;nh, hy vọng gia đ&igrave;nh sẽ từng bước ổn định cuộc sống, vươn l&ecirc;n ph&aacute;t triển kinh tế.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;