ĐH Sư phạm TP.HCM: Tuyên dương 14 gương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" và 04 gương "Viên chức trẻ giỏi, thân thiện"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Vừa qua, tại Hội trường B - Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh Người Sư phạm lần thứ XIII năm 2020 - Tuy&ecirc;n dương &quot;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&quot; v&agrave; &quot;Vi&ecirc;n chức trẻ giỏi, th&acirc;n thiện&quot; Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2020.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33970/ART_3959.JPG" style="width:100%" /></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33970/ART_3752.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Kh&aacute;nh T&ugrave;ng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Trường đ&atilde; thay mặt hơn 13.000 sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường gửi lời tri &acirc;n đến qu&yacute; thầy c&ocirc; đ&atilde; v&agrave; đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại Trường nh&acirc;n ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20/11.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33970/ART_3765.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường đ&atilde; tuy&ecirc;n dương v&agrave; vinh danh 14 gương &quot;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&quot; v&agrave; 04 &quot;Vi&ecirc;n chức trẻ giỏi, th&acirc;n thiện&quot; Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2020.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33970/ART_3914.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33970/ART_3947.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c giảng vi&ecirc;n, vi&ecirc;n chức trẻ được tuy&ecirc;n dương ch&iacute;nh l&agrave; kết quả của qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu, s&aacute;ng tạo kh&ocirc;ng ngừng nghỉ trong dạy học v&agrave; ch&iacute;nh l&agrave; tấm gương s&aacute;ng cho c&aacute;c thế hệ sinh vi&ecirc;n noi theo.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;