Vòng bán kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần IV năm 2020 - Bảng C

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>V&agrave;o l&uacute;c 14h00 ng&agrave;y 12/12, tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra v&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi lần IV năm 2020 với chủ đề &ldquo;Tự h&agrave;o 90 năm - Tự h&agrave;o c&aacute;n bộ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; - Bảng C. Đ&acirc;y l&agrave; cuộc tranh t&agrave;i của 07 th&iacute; sinh bảng C - C&aacute;n bộ Đo&agrave;n khu vực Trường học.&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tham dự v&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi c&oacute;: đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Đo&agrave;n - Trưởng ph&ograve;ng Khoa gi&aacute;o, Ban Tuy&ecirc;n Gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy; đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n ; đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh - Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự trọng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0079.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang thay mặt Ban Tổ chức tặng hoa cho Hội đồng Gi&aacute;m khảo</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">V&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi lần IV năm 2020 - Bảng C diễn ra với 04 phần thi: &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở năng động, s&aacute;ng tạo&rdquo;, &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở vững kiến thức&rdquo;, &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở ham học hỏi&rdquo;, &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở bản lĩnh&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phần thi &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở năng động, s&aacute;ng tạo&rdquo;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến với phần thi n&agrave;y, 07 th&iacute; sinh sẽ lần lượt xuất hiện với phần tự giới thiệu bản th&acirc;n qua c&aacute;c video clip năng động s&aacute;ng tạo. Th&iacute; sinh đầu ti&ecirc;n l&agrave; đồng ch&iacute; Vũ Linh - B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường Cao đẳng kinh tế - C&ocirc;ng nghệ TP. hồ Ch&iacute; Minh. C&aacute;c th&iacute; sinh tiếp theo gồm: đồng ch&iacute; Hứa Ho&agrave;ng Long - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn L&ugrave;ng - B&iacute; thư Đo&agrave;n Khoa X&atilde; hội học - C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội - Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, Đo&agrave;n trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; T&ocirc;n Nữ Diệu Như - B&iacute; thư Đo&agrave;n khoa Kinh tế, Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; L&yacute; Lệ Phương - B&iacute; thư Đo&agrave;n khoa Sư phạm Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Th&aacute;i T&acirc;n - Đo&agrave;n khoa Kỹ thuật X&acirc;y dựng, Đo&agrave;n trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Giả Huỳnh Phương Thảo - B&iacute; thư Đo&agrave;n Khoa T&agrave;i ch&iacute;nh - Ng&acirc;n h&agrave;ng, Đo&agrave;n trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sau khi c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; xuất hiện đầy đủ, Hội đồng Gi&aacute;m khảo nhận x&eacute;t v&agrave; cho điểm c&aacute;c th&iacute; sinh th&ocirc;ng qua video clip giới thiệu bản th&acirc;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0086.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Th&iacute; sinh dự thi</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0090.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh dự thi</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0116.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Gi&aacute;m khảo nhận x&eacute;t v&agrave; cho điểm</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phần thi thứ hai &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở vững kiến thức&rdquo;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Phần thi tiếp theo l&agrave; &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở vững kiến thức&rdquo;. Ở phần thi n&agrave;y, c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ c&ugrave;ng trả lời 10 c&acirc;u hỏi trong 15 gi&acirc;y. Th&iacute; sinh c&oacute; đ&aacute;p đ&uacute;ng v&agrave; nhanh nhất được 10 điểm, c&aacute;c th&iacute; sinh c&oacute; c&acirc;u trả lời đ&uacute;ng tiếp theo được 05 điểm. C&aacute;c th&iacute; sinh trả lời sai kh&ocirc;ng c&oacute; điểm.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong phần thi n&agrave;y, th&iacute; sinh Nguyễn Văn L&ugrave;ng g&acirc;y ấn tượng khi li&ecirc;n tục l&agrave; người c&oacute; đ&aacute;p &aacute;n đầu ti&ecirc;n v&agrave; c&oacute; nhiều c&acirc;u trả lời đ&uacute;ng.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0123.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh dự thi</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phần thi thứ ba &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở ham học hỏi&rdquo;&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ở phần thi n&agrave;y, c&aacute;c th&iacute; sinh lần lượt chọn trong 18 c&acirc;u hỏi thuộc 03 nh&oacute;m (nh&oacute;m 10 điểm, nh&oacute;m 15 điểm, nh&oacute;m 20 điểm) v&agrave; tiến h&agrave;nh trả lời c&acirc;u hỏi trong 10 gi&acirc;y. Mỗi th&iacute; sinh c&oacute; 02 lượt trả lời c&acirc;u hỏi v&agrave; 01 lần đặt &ldquo;Ng&ocirc;i sao hy vọng&rdquo; trước khi chọn c&acirc;u hỏi. Th&iacute; sinh c&oacute; quyền trả lời c&acirc;u hỏi c&oacute; &ldquo;Ng&ocirc;i sao hy vọng&rdquo; hoặc chuyển c&acirc;u hỏi đ&oacute; cho th&iacute; sinh kh&aacute;c.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0139.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh dự thi</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phần thi &ldquo;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở bản lĩnh&rdquo;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đ&acirc;y l&agrave; phần thi thể hiện tư duy nhạy b&eacute;n v&agrave; khả năng tr&igrave;nh b&agrave;y của c&aacute;c th&iacute; sinh. C&aacute;c th&iacute; sinh sẽ chọn 01 trong 07 chủ đề v&agrave; c&oacute; tối đa 04 ph&uacute;t để suy nghĩ v&agrave; đưa ra quan điểm của m&igrave;nh về chủ đề đ&oacute;. Sau khi tr&igrave;nh b&agrave;y xong, gi&aacute;m khảo sẽ đặt 01 c&acirc;u hỏi cho th&iacute; sinh trả lời trong 02 ph&uacute;t. Số điểm tối đa cho phần thi n&agrave;y l&agrave; 100 điểm, trong đ&oacute;: phần trả lời n&ecirc;u quan điểm l&agrave; 80 điểm; trả lời c&acirc;u hỏi của Hội đồng Gi&aacute;m khảo l&agrave; 20 điểm.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0176.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh d</em></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>ự thi</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0201.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh d</em></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>ự thi</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0189.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Gi&aacute;m khảo nhận x&eacute;t&nbsp;&nbsp;phần thi</em></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>02 th&iacute; sinh v&agrave;o v&ograve;ng Chung kết&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Kết th&uacute;c 04 phần thi, 02 th&iacute; sinh c&oacute; số điểm cao nhất l&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn L&ugrave;ng (231 điểm) v&agrave; đồng ch&iacute; T&ocirc;n Nữ Diệu Như (230 điểm) đ&atilde; xuất sắc bước v&agrave;o v&ograve;ng Chung kết Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi lần IV, năm 2020.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34010/IMG_0233.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>02 th&iacute; sinh v&agrave;o Chung kết</em></span></span></p> <div style="text-align: right;"><strong>QUỲNH HƯƠNG</strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;