HCMUE: Hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thao Quốc phòng lần thứ VII, năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 20/12,&nbsp; Đo&agrave;n khoa Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng,Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức &ldquo;Hội thao Quốc ph&ograve;ng&rdquo; lần thứ VII năm 2020&nbsp;tại khu vực s&acirc;n K&yacute; t&uacute;c x&aacute; ,</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34020/IMG_6322.jpeg" style="width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự c&oacute; Thượng t&aacute;, Thạc sĩ B&ugrave;i Quang Tuyến - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi bộ, Ph&oacute; Trưởng khoa Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng; Thạc sĩ Nguyễn Anh Đ&agrave;i - Gi&aacute;m đốc K&yacute; T&uacute;c x&aacute;; Đồng ch&iacute; Nguyễn Vũ Ho&agrave;i &Acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đo&agrave;n Trường; Thạc sĩ Đặng Văn Khoa - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đo&agrave;n Trường, Giảng vi&ecirc;n khoa Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34020/IMG_6032.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34020/IMG_6067.JPG" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thao năm nay được tổ chức với 02 bảng: Bảng chuy&ecirc;n v&agrave; Bảng kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n với 4 m&ocirc;n thi đấu l&agrave;: Bắn s&uacute;ng tiểu li&ecirc;n AK bằng hệ thống MBT03; Th&aacute;o lắp s&uacute;ng tiểu li&ecirc;n AK; Leo cầu thang bộ c&oacute; vũ trang; Chạy vũ trang vượt vậy cản K91 thu h&uacute;t hơn 200 vận động vi&ecirc;n đến từ 24 Đo&agrave;n cơ sở tranh t&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34020/IMG_6073.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34020/IMG_6181.jpeg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thao Quốc ph&ograve;ng l&agrave; hoạt động được tổ chức định kỳ h&agrave;ng năm&nbsp;ch&agrave;o mừng Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (22/12/1944) v&agrave; Ng&agrave;y hội Quốc ph&ograve;ng to&agrave;n d&acirc;n (22/12/1989). Đ&acirc;y&nbsp;l&agrave; s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao sức khỏe cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong phong tr&agrave;o r&egrave;n luyện sức khỏe, thể dục, thể thao theo gương B&aacute;c Hồ vĩ đại, qua đ&oacute; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đối với nhiệm vụ x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34020/IMG_6253.jpeg" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34020/IMG_6302.jpeg" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">HO&Agrave;I &Acirc;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;