HCMUE: Hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thao Quốc phòng lần thứ VII, năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 20/12,&nbsp; Đo&agrave;n khoa Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng,Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức &ldquo;Hội thao Quốc ph&ograve;ng&rdquo; lần thứ VII năm 2020&nbsp;tại khu vực s&acirc;n K&yacute; t&uacute;c x&aacute; ,</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34020/IMG_6322.jpeg" style="width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự c&oacute; Thượng t&aacute;, Thạc sĩ B&ugrave;i Quang Tuyến - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi bộ, Ph&oacute; Trưởng khoa Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng; Thạc sĩ Nguyễn Anh Đ&agrave;i - Gi&aacute;m đốc K&yacute; T&uacute;c x&aacute;; Đồng ch&iacute; Nguyễn Vũ Ho&agrave;i &Acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đo&agrave;n Trường; Thạc sĩ Đặng Văn Khoa - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đo&agrave;n Trường, Giảng vi&ecirc;n khoa Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34020/IMG_6032.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34020/IMG_6067.JPG" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thao năm nay được tổ chức với 02 bảng: Bảng chuy&ecirc;n v&agrave; Bảng kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n với 4 m&ocirc;n thi đấu l&agrave;: Bắn s&uacute;ng tiểu li&ecirc;n AK bằng hệ thống MBT03; Th&aacute;o lắp s&uacute;ng tiểu li&ecirc;n AK; Leo cầu thang bộ c&oacute; vũ trang; Chạy vũ trang vượt vậy cản K91 thu h&uacute;t hơn 200 vận động vi&ecirc;n đến từ 24 Đo&agrave;n cơ sở tranh t&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34020/IMG_6073.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34020/IMG_6181.jpeg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thao Quốc ph&ograve;ng l&agrave; hoạt động được tổ chức định kỳ h&agrave;ng năm&nbsp;ch&agrave;o mừng Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (22/12/1944) v&agrave; Ng&agrave;y hội Quốc ph&ograve;ng to&agrave;n d&acirc;n (22/12/1989). Đ&acirc;y&nbsp;l&agrave; s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao sức khỏe cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong phong tr&agrave;o r&egrave;n luyện sức khỏe, thể dục, thể thao theo gương B&aacute;c Hồ vĩ đại, qua đ&oacute; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đối với nhiệm vụ x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34020/IMG_6253.jpeg" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34020/IMG_6302.jpeg" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">HO&Agrave;I &Acirc;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;