Tuyên dương Sinh viên 5 Tốt Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 71 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2021), trong khu&ocirc;n khổ phi&ecirc;n ba của Đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -&nbsp;2023, Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n dương 05 tập thể v&agrave; 244 c&aacute; nh&acirc;n đạt danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 Tốt&rdquo; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2020.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34032/IMG_6913.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Năm nay, hội đồng b&igrave;nh chọn danh hiệu &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; x&eacute;t chọn&nbsp;</span><strong>05</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;tập thể v&agrave;&nbsp;</span><strong>244</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;c&aacute; nh&acirc;n đủ ti&ecirc;u chuẩn để trao giải thưởng.&nbsp;Trong đó có&nbsp;</span><strong>33</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;cá nhân đạt danh hiệu 02 năm liên tục,&nbsp;</span><strong>03</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;cá nhân đạt danh hiệu 03 năm liên tục.&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng thời, có&nbsp;</span><strong>05</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;tập thể và&nbsp;</span><strong>89</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;cá nhân đạt danh hiệu &quot;Sinh viên 5 tốt&quot; cấp Trung ương năm 2020.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34032/3.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương c&aacute;c </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2020.</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34032/6.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tuy&ecirc;n dương 05 tập thể&nbsp;&ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 2020.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; được Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t triển từ phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 3 tốt&rdquo; của Hội sinh vi&ecirc;n</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;nhằm b&igrave;nh chọn, khen thưởng c&aacute;c sinh vi&ecirc;n với th&agrave;nh t&iacute;ch rất nổi bật trong học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, trau dồi l&yacute; tưởng, r&egrave;n luyện thể lực, c&oacute; tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&agrave; bản lĩnh trong hội nhập quốc tế.&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Danh hiệu nhằm khen thưởng, ghi nhận&nbsp; những kết quả c&aacute;c sinh vi&ecirc;n đ&atilde; đạt được. Đồng thời động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ c&aacute;c bạn tiếp tục cố gắng học tập, r&egrave;n luyện đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch cao hơn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THANH TR&Uacute;C</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;