Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐIỀU LỆ</strong><br /> <strong><strong>ĐO&Agrave;N THANH NI&Ecirc;N CỘNG SẢN HỒ CH&Iacute; MINH</strong></strong><br /> (Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XI<br /> Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&ocirc;ng qua ng&agrave;y 13/12/2017)</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">---</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN</strong><br /> <strong><strong>VỀ ĐO&Agrave;N THANH NI&Ecirc;N CỘNG SẢN HỒ CH&Iacute; MINH</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội của thanh ni&ecirc;n Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minhs&aacute;ng lập, l&atilde;nh đạo v&agrave; r&egrave;n luyện. Đo&agrave;n bao gồm những thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, phấn đấu v&igrave; mục đ&iacute;ch, l&yacute; tưởng của Đảng l&agrave; độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội, d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh.<br /> Được x&acirc;y dựng, r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh qua c&aacute;c thời kỳ đấu tranh c&aacute;ch mạng, Đo&agrave;n đ&atilde; tập hợp đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t huy chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Bước v&agrave;o thời kỳ mới, Đo&agrave;n tiếp tục ph&aacute;t huy những truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của d&acirc;n tộc v&agrave; bản chất tốt đẹp của m&igrave;nh, x&acirc;y dựng thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tự cường d&acirc;n tộc; ki&ecirc;n định l&yacute; tưởng độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội; c&oacute; đạo đức c&aacute;ch mạng, &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, sống c&oacute; văn h&oacute;a, v&igrave; cộng đồng; c&oacute; năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; c&oacute; sức khỏe, tri thức, kỹ năng v&agrave; t&aacute;c phong c&ocirc;ng nghiệp trong lao động tập thể, trở th&agrave;nh những c&ocirc;ng d&acirc;n tốt của đất nước; xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, vươn l&ecirc;n ngang tầm thời đại. Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh kế tục trung th&agrave;nh, xuất sắc sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; thường xuy&ecirc;n bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động vi&ecirc;n đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cả nước đi đầu trong sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước, hội nhập quốc tế v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; đội dự bị tin cậy của ĐảngCộng sản Việt Nam; l&agrave; lực lượng xung k&iacute;ch c&aacute;ch mạng; l&agrave; trường học x&atilde; hội chủnghĩa của thanh ni&ecirc;n; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của tuổi trẻ; phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh; l&agrave; lực lượng n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị trong phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n v&agrave; trong c&aacute;c tổ chức thanh<br /> ni&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của hệ thống ch&iacute;nh trị, hoạt động trong khu&ocirc;n khổ Hiến ph&aacute;p v&agrave; Ph&aacute;p luật của nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đo&agrave;n phối hợp với c&aacute;c cơ quan Nh&agrave; nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, c&aacute;c đo&agrave;n thể, tổ chức kinh tế, x&atilde; hội, c&aacute;c tập thể lao động v&agrave; gia đ&igrave;nh chăm lo gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo v&agrave; bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia v&agrave;o việc quản l&yacute; nh&agrave; nước v&agrave; x&atilde; hội.<br /> <br /> Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh đo&agrave;n kết, ph&aacute;t triển quan hệ hữu nghị, hợp t&aacute;c b&igrave;nh đẳng với c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n tiến bộ, thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập d&acirc;n tộc, d&acirc;n chủ v&agrave; tiến bộ x&atilde; hội, v&igrave; tương lai v&agrave; hạnh ph&uacute;c của tuổi trẻ.</span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;I</strong><br /> <strong><strong>ĐO&Agrave;N VI&Ecirc;N</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 1:</strong><br /> 1. Đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; thanh ni&ecirc;n Việt Nam ti&ecirc;n tiến,&nbsp;phấn đấu v&igrave; mục đ&iacute;ch, l&yacute; tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, c&oacute; tinh thần y&ecirc;u nước, tự cường d&acirc;n tộc; c&oacute; lối sống l&agrave;nh mạnh, cần kiệm, trung thực; t&iacute;ch cực,&nbsp;gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc,&nbsp;gắn b&oacute; mật thiết với thanh ni&ecirc;n; chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m chỉnh ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước v&agrave; Điều lệ Đo&agrave;n.<br /> 2. Thanh ni&ecirc;n Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, t&iacute;ch cực học tập, lao động v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, được t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n v&agrave; t&aacute;n th&agrave;nh Điều lệ Đo&agrave;n, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đo&agrave;n, c&oacute; l&yacute; lịch r&otilde; r&agrave;ng đều được x&eacute;t kết nạp v&agrave;o Đo&agrave;n.<br /> 3. Việc kết nạp thanh ni&ecirc;n v&agrave;o Đo&agrave;n được tiến h&agrave;nh theo c&aacute;c bước v&agrave; thủ<br /> tục sau:<br /> - Thanh ni&ecirc;n v&agrave;o Đo&agrave;n tự nguyện viết đơn, b&aacute;o c&aacute;o l&yacute; lịch v&agrave; được một trong c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n sau đ&acirc;y giới thiệu v&agrave; bảo đảm:<br /> + Một đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ugrave;ng c&ocirc;ng t&aacute;c, sinh hoạt &iacute;t nhất ba th&aacute;ng.<br /> + Tập thể Chi hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (nếu l&agrave; hội vi&ecirc;n Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam).<br /> + Ban Chấp h&agrave;nh Chi hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (nếu l&agrave; hội vi&ecirc;n Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam).<br /> + Tập thể chi đội (nếu l&agrave; đội vi&ecirc;n Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh).&nbsp;<br /> - Được hội nghị chi đo&agrave;n x&eacute;t đồng &yacute; kết nạp với sự biểu quyết t&aacute;n th&agrave;nh của tr&ecirc;n một phần hai (1/2) tổng số đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; mặt tại hội nghị v&agrave; được Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp ra quyết định kết nạp. Trường hợp x&eacute;t kết nạp nhiều người th&igrave; phải x&eacute;t v&agrave; quyết định kết nạp từng người một.<br /> - Ở nơi chưa c&oacute; tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, hoặc chưa c&oacute; tổ chức Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&igrave; Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n cử c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n về l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển đo&agrave;n vi&ecirc;n, hoặc do một đảng vi&ecirc;n c&ugrave;ng c&ocirc;ng t&aacute;c, sinh hoạt &iacute;t nhất ba th&aacute;ng ở nơi đ&oacute; giới thiệu v&agrave; bảo đảm; Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp x&eacute;t quyết định kết nạp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 2:</strong><br /> Đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; nhiệm vụ:<br /> 1. Lu&ocirc;n lu&ocirc;n phấn đấu v&igrave; l&yacute; tưởng của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ. T&iacute;ch cực học tập, lao động r&egrave;n luyện, tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.<br /> 2. Gương mẫu chấp h&agrave;nh v&agrave; vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước. Tham gia x&acirc;y dựng, bảo vệ Đảng, ch&iacute;nh quyền v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể nh&acirc;n d&acirc;n. Chấp h&agrave;nh Điều lệ Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c nghị quyết của Đo&agrave;n; t&iacute;ch cực tuy&ecirc;n truyền về tổ chức Đo&agrave;n trong thanh ni&ecirc;n; sinh hoạt Đo&agrave;n v&agrave; đ&oacute;ng đo&agrave;n ph&iacute; đ&uacute;ng quy định.<br /> 3. Li&ecirc;n hệ mật thiết với thanh ni&ecirc;n, t&iacute;ch cực x&acirc;y dựng Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh; gi&uacute;p đỡ thanh ni&ecirc;n v&agrave; đội vi&ecirc;n trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 3:</strong><br /> Đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; quyền:<br /> 1. Y&ecirc;u cầu tổ chức Đo&agrave;n đại diện, bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của m&igrave;nh, được gi&uacute;p đỡ v&agrave; tạo điều kiện để phấn đấu trưởng th&agrave;nh.<br /> 2. Ứng cử, đề cử v&agrave; bầu cử cơ quan l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp của Đo&agrave;n.<br /> 3. Được th&ocirc;ng tin, thảo luận, chất vấn, ph&ecirc; b&igrave;nh, biểu quyết, đề nghị v&agrave; bảo lưu &yacute; kiến của m&igrave;nh về c&ocirc;ng việc của tổ chức Đo&agrave;n; tham gia hoạt động Đo&agrave;n tại nơi cư tr&uacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 4:</strong><br /> 1. Đo&agrave;n vi&ecirc;n qu&aacute; 30 tuổi, chi đo&agrave;n l&agrave;m lễ trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n; nếu c&oacute; nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đo&agrave;n, chi đo&agrave;n xem x&eacute;t, quyết định, nhưng kh&ocirc;ng qu&aacute; 35 tuổi.<br /> 2. Đo&agrave;n vi&ecirc;n qu&aacute; 30 tuổi nếu được bầu cử v&agrave;o cơ quan l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp của Đo&agrave;n hoặc l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n tr&aacute;ch th&igrave; tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đo&agrave;n.<br /> 3. Đo&agrave;n vi&ecirc;n kh&ocirc;ng tham gia sinh hoạt Đo&agrave;n hoặc kh&ocirc;ng đ&oacute;ng đo&agrave;n ph&iacute; ba th&aacute;ng trong một năm m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do ch&iacute;nh đ&aacute;ng th&igrave; hội nghị chi đo&agrave;n xem x&eacute;t, quyết định x&oacute;a t&ecirc;n trong danh s&aacute;ch đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o l&ecirc;n Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp.<br /> 4. Đo&agrave;n vi&ecirc;n danh dự l&agrave; những người thực sự ti&ecirc;u biểu, l&agrave; tấm gương s&aacute;ng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi noi theo, c&oacute; t&acirc;m huyết v&agrave; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p với Đo&agrave;n, c&oacute; uy t&iacute;n trong thanh thiếu nhi v&agrave; x&atilde; hội. Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n quy định việc kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n danh dự.<br /> 5. Đo&agrave;n vi&ecirc;n được trao Thẻ đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm sử dụng, quản l&yacute; thẻ đ&uacute;ng quy định. Đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; hồ sơ c&aacute; nh&acirc;n theo mẫu thống nhất &aacute;p dụng trong to&agrave;n Đo&agrave;n, do Đo&agrave;n cơ sở, chi đo&agrave;n cơ sở quản l&yacute;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;II</strong><br /> <strong><strong>NGUY&Ecirc;N TẮC, CƠ CẤU TỔ CHỨC V&Agrave; HOẠT ĐỘNG</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong>Điều 5:</strong></strong><br /> Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức v&agrave; hoạt động theo nguy&ecirc;n tắc tập trung d&acirc;n chủ:<br /> 1. Cơ quan l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp của Đo&agrave;n do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể l&atilde;nh đạo, c&aacute; nh&acirc;n phụ tr&aacute;ch.<br /> 2. Cơ quan l&atilde;nh đạo cao nhất của Đo&agrave;n l&agrave; đại hội đại biểu to&agrave;n quốc. Cơ quan l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n ở mỗi cấp l&agrave; đại hội đại biểu hoặc đại hội đo&agrave;n vi&ecirc;n ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan l&atilde;nh đạo l&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh do đại hội Đo&agrave;n c&ugrave;ng cấp bầu ra; giữa hai kỳ họp Ban Chấp h&agrave;nh, cơ quan l&atilde;nh đạo l&agrave; Ban Thường vụ do Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp bầu ra. Số lượng Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh cấp n&agrave;o do Đại hội cấp đ&oacute; quyết định theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n. Số lượng Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ kh&ocirc;ng qu&aacute; một phần ba số lượng Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh. Ở cấp Trung ương, số lượng B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n kh&ocirc;ng qu&aacute; một phần ba số lượng Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ.<br /> 3. Nghị quyết của Đo&agrave;n phải được chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m chỉnh, cấp dưới phục t&ugrave;ng cấp tr&ecirc;n, thiểu số phục t&ugrave;ng đa số, c&aacute; nh&acirc;n phục t&ugrave;ng tổ chức.<br /> 4. Trước khi quyết định c&aacute;c c&ocirc;ng việc v&agrave; biểu quyết nghị quyết của Đo&agrave;n, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đều được cung cấp th&ocirc;ng tin v&agrave; ph&aacute;t biểu &yacute; kiến của m&igrave;nh, &yacute; kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o l&ecirc;n Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n cho đến Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc, song phải nghi&ecirc;m chỉnh chấp h&agrave;nh nghị quyết hiện h&agrave;nh.<br /> 5. Đại hội, hội nghị của c&aacute;c cơ quan l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n chỉ c&oacute; gi&aacute; trị khi c&oacute; &iacute;t nhất hai phần ba (2/3) số th&agrave;nh vi&ecirc;n được triệu tập tham dự. Trường hợp th&agrave;nh vi&ecirc;n được triệu tập theo cơ chế đại biểu th&igrave; phải c&oacute; &iacute;t nhất hai phần ba (2/3) số đại biểu v&agrave; thay mặt cho &iacute;t nhất hai phần ba (2/3) số tổ chức Đo&agrave;n trực thuộc tham dự. Quyết định của đại hội, hội nghị chỉ c&oacute; gi&aacute; trị khi được sự đồng &yacute; của tr&ecirc;n một phần hai (1/2) số th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; mặt.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 6:</strong><br /> 1. Hệ thống tổ chức của Đo&agrave;n gồm 4 cấp:<br /> - Cấp Trung ương.<br /> - Cấp tỉnh v&agrave; tương đương.<br /> - Cấp huyện v&agrave; tương đương.<br /> - Cấp cơ sở (gồm Đo&agrave;n cơ sở v&agrave; chi đo&agrave;n cơ sở).<br /> 2. Việc th&agrave;nh lập, chia t&aacute;ch, s&aacute;p nhập, hợp nhất hoặc giải thể một tổ chức Đo&agrave;n do Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp quyết định.<br /> 3. Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n quy định cụ thể về ph&acirc;n cấp trong hệ thống tổ chức của Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 7:</strong><br /> 1. Nhiệm kỳ đại hội l&agrave; thời gian giữa hai kỳ đại hội.<br /> 2. Đại hội đại biểu cấp n&agrave;o do Ban Chấp h&agrave;nh cấp đ&oacute; triệu tập. Số lượng đại biểu đại hội cấp n&agrave;o do Ban Chấp h&agrave;nh cấp đ&oacute; quyết định theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n. Th&agrave;nh phần đại biểu gồm c&aacute;c Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh cấp triệu tập đại hội, đại biểu do đại hội Đo&agrave;n hoặc hội nghị đại biểu cấp dưới bầu l&ecirc;n v&agrave; đại biểu chỉ định. Đại biểu chỉ định kh&ocirc;ng qu&aacute; năm phần trăm (5%) tổng số đại biểu được triệu tập.<br /> 3. Những c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n sau khi được bầu l&agrave;m đại biểu nếu th&ocirc;i c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, hoặc chuyển sang c&ocirc;ng t&aacute;c, sinh hoạt Đo&agrave;n ở địa phương, đơn vị kh&aacute;c kh&ocirc;ng thuộc Ban Chấp h&agrave;nh cấp triệu tập đại hội th&igrave; cho r&uacute;t t&ecirc;n khỏi danh s&aacute;ch đo&agrave;n đại biểu. Việc cho r&uacute;t t&ecirc;n v&agrave; bổ sung đại biểu của đo&agrave;n đại biểu cấp n&agrave;o do Ban Chấp h&agrave;nh hoặc Ban Thường vụ cấp triệu tập đại hội quyết định.<br /> 4. Đại biểu dự đại hội phải được đại hội biểu quyết c&ocirc;ng nhận về tư c&aacute;ch đại biểu. Ban Chấp h&agrave;nh cấp triệu tập đại hội kh&ocirc;ng được b&aacute;c bỏ tư c&aacute;ch đại biểu do cấp dưới bầu, trừ trường hợp đại biểu bị kỷ luật từ cảnh c&aacute;o trở l&ecirc;n m&agrave; chưa hết thời hạn &aacute;p dụng kỷ luật.&nbsp;<br /> 5. Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c cấp c&oacute; thể triệu tập hội nghị đại biểu để kiện to&agrave;n Ban Chấp h&agrave;nh, thảo luận văn kiện đại hội cấp tr&ecirc;n, bầu đại biểu đi dự đại hội Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n. Th&agrave;nh phần hội nghị đại biểu gồm c&aacute;c Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh cấp triệu tập hội nghị v&agrave; c&aacute;c đại biểu do Ban Chấp h&agrave;nh cấp dưới cử l&ecirc;n. Số lượng đại biểu do Ban Chấp h&agrave;nh cấp triệu tập hội nghị quyết định nhưng kh&ocirc;ng nhiều hơn số lượng đại biểu của đại hội nhiệm kỳ.<br /> 6. Đại hội, hội nghị của Đo&agrave;n bầu Đo&agrave;n Chủ tịch hoặc chủ tọa để điều h&agrave;nh c&ocirc;ng việc của đại hội, hội nghị. Đo&agrave;n Chủ tịch hoặc chủ tọa c&oacute; quyền xem x&eacute;t, kết luận cuối c&ugrave;ng về việc cho r&uacute;t t&ecirc;n hay kh&ocirc;ng cho r&uacute;t t&ecirc;n trong danh s&aacute;ch bầu cử hoặc c&ocirc;ng việc của đại hội, hội nghị.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 8:</strong><br /> 1. Việc bầu cử của Đo&agrave;n được thực hiện bằng h&igrave;nh thức bỏ phiếu k&iacute;n hoặc biểu quyết. Ri&ecirc;ng bầu Ban Chấp h&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c chức danh trong Ban Chấp h&agrave;nh; Ủy ban Kiểm tra v&agrave; c&aacute;c chức danh trong Ủy ban Kiểm tra; đại biểu dự Đại hội Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n thực hiện bằng h&igrave;nh thức bỏ phiếu k&iacute;n.<br /> 2. Danh s&aacute;ch bầu cử phải được đại hội, hội nghị đại biểu thảo luận v&agrave; th&ocirc;ng qua bằng biểu quyết.<br /> 3. Khi bầu cử, phải c&oacute; tr&ecirc;n một phần hai (1/2) số người c&oacute; mặt t&aacute;n th&agrave;nh th&igrave; người được bầu mới tr&uacute;ng cử. Trường hợp số người c&oacute; số phiếu tr&ecirc;n một phần hai (1/2) nhiều hơn số lượng cần bầu th&igrave; lấy những người c&oacute; số phiếu cao hơn. Nếu kết quả bầu cử c&oacute; nhiều người c&oacute; số phiếu tr&ecirc;n một phần hai (1/2) v&agrave; bằng phiếu nhau nhưng nhiều hơn số lượng cần bầu th&igrave; bầu lại trong số người<br /> bằng phiếu đ&oacute;; người tr&uacute;ng cử l&agrave; người c&oacute; số phiếu cao hơn, kh&ocirc;ng cần phải tr&ecirc;n một phần hai (1/2). Trường hợp bầu lại m&agrave; số phiếu vẫn bằng nhau, c&oacute; bầu nữa hay kh&ocirc;ng do đại hội hoặc hội nghị quyết định.<br /> 4. Đại hội chi đo&agrave;n v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp được trực tiếp bầu B&iacute; thư khi được sự đồng &yacute; của Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp v&agrave; cấp ủy Đảng c&ugrave;ng cấp.<br /> 5. Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n quy định nguy&ecirc;n tắc, thủ tục, quy tr&igrave;nh bầu cử.<br /> 6. Nếu bầu cử kh&ocirc;ng đ&uacute;ng nguy&ecirc;n tắc, thủ tục quy định th&igrave; phải tổ chức bầu lại.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 9:</strong><br /> 1. Nhiệm kỳ Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c cấp l&agrave; thời gian giữa hai kỳ đại hội của từng cấp.<br /> 2. Ban Chấp h&agrave;nh do đại hội bầu ra phải được Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp x&eacute;t quyết định c&ocirc;ng nhận. Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a mới v&agrave; người được bầu v&agrave;o c&aacute;c chức danh điều h&agrave;nh c&ocirc;ng việc ngay sau khi được đại hội, hội nghị bầu v&agrave; được c&ocirc;ng nhận ch&iacute;nh thức khi c&oacute; quyết định c&ocirc;ng nhận của Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp.&nbsp;<br /> 3. Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh xin r&uacute;t khỏi Ban Chấp h&agrave;nh, do Ban Chấp h&agrave;nh cấp đ&oacute; quyết định. Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh chuyển khỏi c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n th&igrave; đương nhi&ecirc;n th&ocirc;i tham gia Ban Chấp h&agrave;nh c&aacute;c cấp. Việc r&uacute;t khỏi Ban Chấp h&agrave;nh khi Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh c&aacute;c cấp chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c trong hệ thống Đo&agrave;n do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n hướng dẫn.<br /> 4. Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ cấp tỉnh trở xuống khi khuyết th&igrave; do Ban Chấp h&agrave;nh cấp đ&oacute; thảo luận, thống nhất bầu bổ sung v&agrave; đề nghị Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n ra quyết định c&ocirc;ng nhận. Số lượng bổ sung trong cả nhiệm kỳ kh&ocirc;ng qu&aacute; số lượng Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh do đại hội quyết định. Khi cần thiết, Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp c&oacute; quyền chỉ định tăng th&ecirc;m một số Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh cấp dưới nhưng số lượng kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; 15% số lượng Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh đ&atilde; được Đại hội Đo&agrave;n cấp dưới th&ocirc;ng qua. Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n khi khuyết th&igrave; hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n bầu bổ sung nhưng kh&ocirc;ng qu&aacute; số lượng Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh do Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc quyết định. Nếu khuyết B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư th&igrave; sau khi c&oacute; &yacute; kiến thống nhất của cấp ủy c&ugrave;ng cấp v&agrave; Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp, hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh bầu trong số Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ hoặc Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh (nếu kh&ocirc;ng c&oacute; Ban Thường vụ) v&agrave; Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp c&ocirc;ng nhận. Trường hợp cần thiết, Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n c&oacute; quyền chỉ định bổ sung sau khi c&oacute; &yacute; kiến thống nhất của cấp ủy c&ugrave;ng cấp.<br /> 5. Trong c&ugrave;ng một kỳ họp, c&aacute;c Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh vừa được Ban Chấp h&agrave;nh đồng &yacute; cho r&uacute;t khỏi Ban Chấp h&agrave;nh vẫn c&oacute; quyền bầu cử, biểu quyết hoặc chủ tr&igrave; phi&ecirc;n họp bầu bổ sung Ban Chấp h&agrave;nh, c&aacute;c chức danh.<br /> 6. Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh kh&ocirc;ng tham gia họp Ban Chấp h&agrave;nh 3 kỳ li&ecirc;n tục trong nhiệm kỳ m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do ch&iacute;nh đ&aacute;ng th&igrave; x&oacute;a t&ecirc;n trong Ban Chấp h&agrave;nh. Việc x&oacute;a t&ecirc;n do Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp xem x&eacute;t quyết định v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o l&ecirc;n Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp.<br /> 7. Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh đo&agrave;n c&aacute;c cấp nếu trong độ tuổi đo&agrave;n vi&ecirc;n phải tham gia sinh hoạt với một chi đo&agrave;n, nếu ngo&agrave;i độ tuổi đo&agrave;n vi&ecirc;n th&igrave; c&oacute; chế độ định kỳ tham gia sinh hoạt, hoạt động với cơ sở Đo&agrave;n.<br /> 8. Đối với tổ chức Đo&agrave;n mới th&agrave;nh lập, Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp chỉ định Ban Chấp h&agrave;nh l&acirc;m thời. Kh&ocirc;ng qu&aacute; s&aacute;u th&aacute;ng kể từ khi c&oacute; quyết định th&agrave;nh lập phải tổ chức đại hội để bầu Ban Chấp h&agrave;nh ch&iacute;nh thức. Nếu k&eacute;o d&agrave;i thời gian l&acirc;m thời phải được cấp ủy c&ugrave;ng cấp v&agrave; Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp đồng &yacute; nhưng kh&ocirc;ng qu&aacute; nửa nhiệm kỳ Đại hội của cấp đ&oacute; kể từ khi c&oacute; quyết định th&agrave;nh lập.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 10:</strong><br /> 1. Đo&agrave;n từ cấp huyện trở l&ecirc;n được lập cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch để gi&uacute;p việc.<br /> 2. Tổ chức bộ m&aacute;y, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch cấp huyện v&agrave; cấp tỉnh do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n hướng dẫn v&agrave; thực hiện theo quy định của Đảng.<br /> 3. Quy chế l&agrave;m việc của cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch cấp n&agrave;o do thủ trưởng cơ quan cấp đ&oacute; quyết định.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG III</strong><br /> <strong><strong>CƠ QUAN L&Atilde;NH ĐẠO CẤP TRUNG ƯƠNG</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong>Điều 11:</strong></strong><br /> 1. Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; nhiệm kỳ l&agrave; 5 năm, do Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n triệu tập.<br /> 2. Đại hội thảo luận v&agrave; biểu quyết th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n; quyết định phương hướng nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c của Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi to&agrave;n quốc của nhiệm kỳ; bầu Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n; th&ocirc;ng qua Điều lệ Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 12:</strong><br /> 1. Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n c&oacute; nhiệm vụ chấp h&agrave;nh Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đo&agrave;n to&agrave;n quốc, l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n, Hội, Đội; tổ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n to&agrave;n quốc v&agrave; c&aacute;c nghị quyết, chỉ thị của Đảng; b&aacute;o c&aacute;o về hoạt động của m&igrave;nh với đại hội hoặc hội nghị đại biểu to&agrave;n quốc; kiến nghị, đề xuất v&agrave; phối hợp với c&aacute;c cơ quan Nh&agrave; nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, c&aacute;c đo&agrave;n thể v&agrave; c&aacute;c tổ chức kinh tế, x&atilde; hội để giải quyết những vấn đề c&oacute; li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c của Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi.<br /> 2. Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n được thực hiện th&iacute; điểm một số chủ trương mới xuất ph&aacute;t từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi; điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc khi được sự đồng &yacute; của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng; k&eacute;o d&agrave;i hoặc r&uacute;t ngắn nhiệm kỳ Đại hội đại biểu cấp tỉnh khi cần.<br /> 3. Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n một năm họp &iacute;t nhất hai kỳ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 13:</strong><br /> 1. Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n bầu Ban Thường vụ, B&iacute; thư thứ nhất v&agrave; c&aacute;c B&iacute; thư trong số Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trong số Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm tra.<br /> 2. Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n gồm B&iacute; thư thứ nhất, c&aacute;c B&iacute; thư, c&aacute;c Ủy vi&ecirc;n Thường vụ. Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n thay mặt Ban Chấp h&agrave;nh l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n trong việc thực hiện nghị quyết đại hội v&agrave; c&aacute;c nghị quyết của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n.<br /> 3. Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n gồm B&iacute; thư thứ nhất v&agrave; c&aacute;c B&iacute; thư, thay mặt Ban Thường vụ tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn v&agrave; kiểm tra việc thực hiện c&aacute;c nghị quyết của Đo&agrave;n; chuẩn bị c&aacute;c vấn đề tr&igrave;nh Ban Thường vụ xem x&eacute;t, quyết định c&aacute;c chủ trương c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi v&agrave; giải quyết c&aacute;c c&ocirc;ng việc hằng ng&agrave;y của Đo&agrave;n. Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n l&agrave;m việc theo chế<br /> độ tập thể l&atilde;nh đạo, c&aacute; nh&acirc;n phụ tr&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG IV</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CƠ QUAN L&Atilde;NH ĐẠO CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 14:</strong><br /> 1. Đại hội đại biểu của Đo&agrave;n cấp tỉnh, cấp huyện v&agrave; tương đương c&oacute; nhiệm kỳ l&agrave; 5 năm 1 lần. Đại hội đại biểu Đo&agrave;n c&aacute;c trường đại học, cao đẳng l&agrave; 5 năm 2 lần.<br /> 2. Đại hội thảo luận v&agrave; biểu quyết th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o của Ban Chấp h&agrave;nh; quyết định phương hướng, nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi của cấp m&igrave;nh; bầu Ban Chấp h&agrave;nh; g&oacute;p &yacute; kiến v&agrave;o c&aacute;c văn kiện của Đại hội Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n v&agrave; bầu đo&agrave;n đại biểu đi dự Đại hội Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 15:</strong><br /> 1. Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp tỉnh, cấp huyện v&agrave; tương đương l&atilde;nh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội cấp m&igrave;nh; nghị quyết, chỉ thị của Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n v&agrave; cấp ủy c&ugrave;ng cấp; b&aacute;o c&aacute;o về hoạt động của m&igrave;nh với đại hội hoặc hội nghị đại biểu c&ugrave;ng cấp; kiến nghị, đề xuất v&agrave; phối hợp với c&aacute;c cơ quan Nh&agrave; nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, c&aacute;c đo&agrave;n thể v&agrave; c&aacute;c tổ chức kinh tế, x&atilde; hội để giải quyết<br /> những vấn đề c&oacute; li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi.<br /> 2. Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp tỉnh v&agrave; tương đương một năm họp &iacute;t nhất hai kỳ; Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp huyện v&agrave; tương đương một năm họp &iacute;t nhất bốn kỳ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 16:</strong><br /> 1. Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp tỉnh, cấp huyện v&agrave; tương đương bầu Ban Thường vụ; bầu B&iacute; thư, c&aacute;c Ph&oacute; B&iacute; thư trong số Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trong số Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm<br /> tra của cấp m&igrave;nh.<br /> 2. Ban Thường vụ Đo&agrave;n từ cấp tỉnh, cấp huyện v&agrave; tương đương gồm B&iacute; thư, c&aacute;c Ph&oacute; B&iacute; thư v&agrave; c&aacute;c Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ. Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp h&agrave;nh l&atilde;nh đạo mọi mặt c&ocirc;ng t&aacute;c của Đo&agrave;n giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh.<br /> 3. Ban Thường vụ Đo&agrave;n cấp tỉnh được quyết định k&eacute;o d&agrave;i, r&uacute;t ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đo&agrave;n cấp huyện v&agrave; cấp cơ sở để ph&ugrave; hợp với nhiệm kỳ chung nhưng kh&ocirc;ng qu&aacute; nửa nhiệm kỳ của cấp đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;V</strong><br /> <strong><strong>TỔ CHỨC CƠ SỞ&nbsp;ĐO&Agrave;N</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong>Điều 17:</strong></strong><br /> 1. Tổ chức cơ sở Đo&agrave;n gồm: Đo&agrave;n cơ sở v&agrave; chi đo&agrave;n cơ sở, l&agrave; nền tảng của Đo&agrave;n, được th&agrave;nh lập theo địa b&agrave;n d&acirc;n cư, theo ng&agrave;nh nghề, theo đơn vị học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, lao động, nơi cư tr&uacute; v&agrave; đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nh&acirc;n<br /> d&acirc;n.&nbsp;<br /> 2. Tổ chức cơ sở Đo&agrave;n c&oacute; thể trực thuộc Đo&agrave;n cấp huyện, Đo&agrave;n cấp tỉnh t&ugrave;y thuộc v&agrave;o t&iacute;nh đặc th&ugrave; của từng đơn vị.&nbsp;<br /> 3. Chi đo&agrave;n l&agrave; tổ chức tế b&agrave;o của Đo&agrave;n, l&agrave; hạt nh&acirc;n n&ograve;ng cốt đo&agrave;n kết, tập hợp thanh thiếu nhi.&nbsp;Chi đo&agrave;n sinh hoạt định kỳ một th&aacute;ng một lần; đối với c&aacute;c đơn vị đặc th&ugrave; thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n<br /> 4. Đơn vị c&oacute; ba đo&agrave;n vi&ecirc;n trở l&ecirc;n được th&agrave;nh lập chi đo&agrave;n.&nbsp;Nếu chưa đủ ba đo&agrave;n vi&ecirc;n th&igrave; Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n giới thiệu đến sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở Đo&agrave;n th&iacute;ch hợp.&nbsp;Chi đo&agrave;n c&oacute; thể th&agrave;nh lập c&aacute;c ph&acirc;n đo&agrave;n.<br /> 5. Đo&agrave;n cơ sở l&agrave; cấp tr&ecirc;n trực tiếp của chi đo&agrave;n. Đơn vị c&oacute; từ hai chi đo&agrave;n trở l&ecirc;n v&agrave; c&oacute; &iacute;t nhất 30 đo&agrave;n vi&ecirc;n th&igrave; th&agrave;nh lập Đo&agrave;n cơ sở.&nbsp;<br /> 6. Trong một địa b&agrave;n, lĩnh vực hoạt động c&oacute; nhiều chi đo&agrave;n, c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n kết, phối hợp th&igrave; c&oacute; thể th&agrave;nh lập li&ecirc;n chi đo&agrave;n.<br /> 7. C&aacute;c đội thanh ni&ecirc;n xung phong, thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch, c&aacute;c đội h&igrave;nh lao động trẻ tham gia ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, giữ g&igrave;n quốc ph&ograve;ng, an ninh c&oacute; thời hạn x&aacute;c định được th&agrave;nh lập tổ chức Đo&agrave;n theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 18:</strong><br /> Tổ chức cơ sở Đo&agrave;n c&oacute; nhiệm vụ:<br /> 1. Đại diện, chăm lo v&agrave; bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi.<br /> 2. Tổ chức c&aacute;c hoạt động, tạo m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi nhằm g&oacute;p phần thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội, quốc ph&ograve;ng, an ninh của địa phương, đơn vị.<br /> 3. Phối hợp với ch&iacute;nh quyền, c&aacute;c đo&agrave;n thể v&agrave; c&aacute;c tổ chức kinh tế, x&atilde; hội l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, chăm lo x&acirc;y dựng Đo&agrave;n, t&iacute;ch cực x&acirc;y dựng cơ sở Đo&agrave;n, Hội, Đội ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư, tham gia x&acirc;y dựng, bảo vệ Đảng v&agrave; ch&iacute;nh quyền.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 19:</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổ chức cơ sở Đo&agrave;n c&oacute; quyền:<br /> 1. Kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới, quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đo&agrave;n; giới thiệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; giới thiệu c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave;o quy hoạch đ&agrave;o tạo, sử dụng c&aacute;n bộ của Đảng, Nh&agrave; nước, c&aacute;c đo&agrave;n thể v&agrave; tổ chức kinh tế, x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. Tổ chức c&aacute;c hoạt động, c&aacute;c phong tr&agrave;o nhằm đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n, đ&aacute;p ứng nhu cầu, lợi &iacute;ch ch&iacute;nh đ&aacute;ng, hợp ph&aacute;p của tuổi trẻ; phối hợp với c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c đo&agrave;n thể, c&aacute;c tổ chức kinh tế, x&atilde; hội tạo m&ocirc;i trường, điều kiện thuận lợi trong c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n.<br /> 3. Tổ chức c&aacute;c hoạt động tạo th&ecirc;m việc l&agrave;m v&agrave; thu nhập cho c&aacute;n bộ, đo&agrave;n<br /> vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, tạo nguồn kinh ph&iacute; cho hoạt động của Đo&agrave;n; được sử dụng con<br /> dấu hợp ph&aacute;p.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 20:</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. Đại hội đo&agrave;n vi&ecirc;n của chi đo&agrave;n, chi đo&agrave;n cơ sở; Đại hội đo&agrave;n vi&ecirc;n hoặc Đại hội đại biểu của Đo&agrave;n cơ sở do Ban Chấp h&agrave;nh chi đo&agrave;n, chi đo&agrave;n cơ sở, Đo&agrave;n cơ sở triệu tập.<br /> 2. Nhiệm kỳ Đại hội của chi đo&agrave;n v&agrave; tổ chức cơ sở Đo&agrave;n: Đại hội chi đo&agrave;n khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư, chi đo&agrave;n trong trường học, Đo&agrave;n trường trung học phổ th&ocirc;ng, Đo&agrave;n Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp - Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n l&agrave; 1 năm 1 lần.<br /> Đại hội chi đo&agrave;n cơ sở; chi đo&agrave;n trong c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp, doanh nghiệp; Đo&agrave;n trường trung cấp l&agrave; 5 năm 2 lần. Đại hội Đo&agrave;n cơ sở x&atilde;, phường, thị trấn; Đo&agrave;n cơ sở trong c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp, doanh nghiệp l&agrave; 5 năm 1 lần.<br /> 3. Đại hội thảo luận v&agrave; biểu quyết th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o của Ban Chấp h&agrave;nh; quyết định phương hướng, nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c nhiệm kỳ; bầu Ban Chấp h&agrave;nh; g&oacute;p &yacute; kiến v&agrave;o c&aacute;c văn kiện của Đại hội Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n v&agrave; bầu đo&agrave;n đại biểu đi dự Đại hội Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n (nếu c&oacute;).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 21:</strong><br /> 1. Chi đo&agrave;n c&oacute; dưới 9 đo&agrave;n vi&ecirc;n chỉ bầu B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư; từ 9 đo&agrave;n vi&ecirc;n trở l&ecirc;n bầu Ban Chấp h&agrave;nh, B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư. Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cơ sở bầu Ban Thường vụ (nếu c&oacute;), B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư.<br /> 2. Ban Chấp h&agrave;nh chi đo&agrave;n, chi đo&agrave;n cơ sở v&agrave; Đo&agrave;n cơ sở mỗi th&aacute;ng họp &iacute;t nhất một kỳ, ở những nơi đặc th&ugrave; do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n quy định.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;VI</strong><br /> <strong><strong>ĐO&Agrave;N KHỐI, ĐO&Agrave;N NG&Agrave;NH, ĐO&Agrave;N NGO&Agrave;I NƯỚC</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong>Điều 22:</strong></strong><br /> 1. Đo&agrave;n khối được th&agrave;nh lập từ cấp huyện trở l&ecirc;n tương ứng với cơ cấu tổ chức của Đảng. Đo&agrave;n ng&agrave;nh được th&agrave;nh lập ở cấp tỉnh v&agrave; Trung ương khi tổ chức Đảng, ch&iacute;nh quyền của c&aacute;c ng&agrave;nh đ&oacute; l&atilde;nh đạo, chỉ đạo thống nhất từ tr&ecirc;n xuống đến cơ sở.<br /> 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ m&aacute;y v&agrave; bi&ecirc;n chế của Đo&agrave;n khối, Đo&agrave;n ng&agrave;nh do Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n v&agrave; cấp ủy c&ugrave;ng cấp quyết định.&nbsp;<br /> 3. Ban c&aacute;n sự Đo&agrave;n được th&agrave;nh lập theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 23:</strong><br /> Tổ chức Đo&agrave;n khối, Đo&agrave;n ng&agrave;nh li&ecirc;n hệ chặt chẽ v&agrave; phối hợp hoạt động với tổ chức Đo&agrave;n ở c&aacute;c địa phương.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 24:</strong><br /> Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Đo&agrave;n ở ngo&agrave;i nước do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n quy định tr&ecirc;n cơ sở thực hiện quy định hiện h&agrave;nh của Đảng v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;VII</strong><br /> <strong><strong>TỔ CHỨC ĐO&Agrave;N TRONG QU&Acirc;N ĐỘI NH&Acirc;N D&Acirc;N VIỆT NAM</strong><br /> <strong>V&Agrave; C&Ocirc;NG AN NH&Acirc;N D&Acirc;N VIỆT NAM</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 25</strong>:<br /> 1. Tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh trong Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam l&agrave; bộ phận của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;<br /> 2. Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của tổ chức Đo&agrave;n trong Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Tổng cục Ch&iacute;nh trị Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam quy định.&nbsp;<br /> 3. Tổ chức Đo&agrave;n trong Qu&acirc;n đội li&ecirc;n hệ chặt chẽ v&agrave; phối hợp hoạt động với tổ chức Đo&agrave;n địa phương nơi đ&oacute;ng qu&acirc;n; được giới thiệu người tham gia v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n ở địa phương.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 26:</strong><br /> 1. Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh trong C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; bộ phận của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, đặt dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng ủy C&ocirc;ng an Trung ương v&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, sự chỉ đạo thường xuy&ecirc;n của Tổng cục Ch&iacute;nh trị C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n.<br /> 2. Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Tổng cục Ch&iacute;nh trị C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n hướng dẫn tổ chức v&agrave; hoạt động Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh trong C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;VIII</strong><br /> <strong><strong>C&Ocirc;NG T&Aacute;C KIỂM TRA, GI&Aacute;M S&Aacute;T V&Agrave; ỦY BAN KIỂM TRA C&Aacute;C CẤP</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong>Điều 27:</strong></strong><br /> 1. Kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t l&agrave; chức năng l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n. Tổ chức Đo&agrave;n phải tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t. Tổ chức Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chịu sự kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n.&nbsp;<br /> 2. C&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n chấp h&agrave;nh Điều lệ Đo&agrave;n, nghị quyết của Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 28:</strong><br /> 1. Ủy ban Kiểm tra của Đo&agrave;n được th&agrave;nh lập từ Trung ương đến cấp huyện do Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp bầu ra. Nhiệm kỳ của Ủy ban Kiểm tra mỗi cấp theo nhiệm kỳ của Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp. Ủy ban Kiểm tra c&oacute; một số Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, song kh&ocirc;ng qu&aacute; một phần hai (1/2) số lượng Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm tra. Số lượng Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm tra mỗi cấp do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n quy định.<br /> 2. Việc c&ocirc;ng nhận Ủy ban Kiểm tra do Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp đề nghị, Ban Thường vụ Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp quyết định. Việc cho r&uacute;t t&ecirc;n trong danh s&aacute;ch Ủy ban Kiểm tra do Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp quyết định v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o l&ecirc;n Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp. Việc bổ sung v&agrave; cho r&uacute;t t&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đo&agrave;n do Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n xem x&eacute;t, quyết định.<br /> 3. Tổ chức Đo&agrave;n cơ sở v&agrave; chi đo&agrave;n cử một Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t. Trường hợp chi đo&agrave;n kh&ocirc;ng c&oacute; Ban Chấp h&agrave;nh th&igrave; cử đồng ch&iacute; B&iacute; thư hoặc Ph&oacute; B&iacute; thư phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t.<br /> <br /> <strong>Điều 29:</strong><br /> Ủy ban Kiểm tra c&aacute;c cấp c&oacute; nhiệm vụ:<br /> 1. Tham mưu cho Ban Chấp h&agrave;nh kiểm tra việc thi h&agrave;nh Điều lệ, nghị quyết, chủ trương của Đo&agrave;n, bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.<br /> 2. Kiểm tra c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n (kể cả Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp) v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n cấp dưới khi c&oacute; dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đo&agrave;n.<br /> 3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, thi h&agrave;nh kỷ luật của tổ chức Đo&agrave;n cấp dưới.&nbsp;<br /> 4. Kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c thu nộp, quản l&yacute;, sử dụng đo&agrave;n ph&iacute;, việc quản l&yacute; sử dụng t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; c&aacute;c nguồn quỹ kh&aacute;c của c&aacute;c đơn vị trực thuộc Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp v&agrave; cấp dưới.<br /> 5. Gi&aacute;m s&aacute;t Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&ugrave;ng cấp v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n cấp dưới trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết v&agrave; quy định của Đo&agrave;n.<br /> 6. Giải quyết khiếu nại, tố c&aacute;o của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n li&ecirc;n quan đến c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n; tham mưu cho Ban Chấp h&agrave;nh về việc thi h&agrave;nh kỷ luật Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 30:</strong><br /> Ủy ban Kiểm tra c&aacute;c cấp l&agrave;m việc theo nguy&ecirc;n tắc tập trung d&acirc;n chủ, chịu sự l&atilde;nh đạo của Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng cấp v&agrave; sự chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp tr&ecirc;n.<br /> Ủy ban Kiểm tra cấp tr&ecirc;n c&oacute; quyền y&ecirc;u cầu tổ chức Đo&agrave;n cấp dưới v&agrave; c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o, cung cấp t&agrave;i liệu về những vấn đề li&ecirc;n quan đến nội dung kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t; tham mưu cho Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp thay đổi hoặc x&oacute;a bỏ quyết định kỷ luật của cấp bộ Đo&agrave;n cấp dưới.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;IX</strong><br /> <strong><strong>KHEN THƯỞNG V&Agrave; KỶ LUẬT</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 31:</strong><br /> 1. C&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi, tổ chức Đo&agrave;n, Hội, Đội v&agrave; những tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; c&ocirc;ng trong sự nghiệp đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n, Hội, Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi đều được Đo&agrave;n xem x&eacute;t khen thưởng hoặc đề nghị c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền khen thưởng.<br /> 2. C&aacute;c h&igrave;nh thức khen thưởng của Đo&agrave;n do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n quy định.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 32:</strong><br /> 1. Việc thi h&agrave;nh kỷ luật của Đo&agrave;n nhằm thống nhất &yacute; ch&iacute; v&agrave; h&agrave;nh động, bảo đảm kỷ cương của Đo&agrave;n v&agrave; gi&aacute;o dục c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n. Cơ quan l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n khi vi phạm kỷ luật phải được xử l&yacute; c&ocirc;ng minh, ch&iacute;nh x&aacute;c, kịp thời v&agrave; được th&ocirc;ng b&aacute;o c&ocirc;ng khai. Việc biểu quyết h&igrave;nh thức kỷ luật đối với cơ quan l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n, c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n phải bằng phiếu k&iacute;n.<br /> 2. H&igrave;nh thức kỷ luật:<br /> T&ugrave;y theo mức độ, t&iacute;nh chất vi phạm, khuyết điểm của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; cơ quan l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n m&agrave; &aacute;p dụng một trong những h&igrave;nh thức kỷ luật sau:<br /> - Đối với cơ quan l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n: Khiển tr&aacute;ch, cảnh c&aacute;o, giải t&aacute;n.<br /> - Đối với c&aacute;n bộ Đo&agrave;n: Khiển tr&aacute;ch, cảnh c&aacute;o, c&aacute;ch chức, khai trừ (nếu c&ograve;n l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n).<br /> - Đối với đo&agrave;n vi&ecirc;n: Khiển tr&aacute;ch, cảnh c&aacute;o, khai trừ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 33:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thẩm quyền thi h&agrave;nh kỷ luật<br /> Những tổ chức c&oacute; thẩm quyền quyết định gồm:<br /> - Chi đo&agrave;n v&agrave; chi đo&agrave;n cơ sở.<br /> - Ban Chấp h&agrave;nh từ Đo&agrave;n cơ sở trở l&ecirc;n.<br /> 1. Đối với đo&agrave;n vi&ecirc;n: Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị chi đo&agrave;nthảo luận v&agrave; biểu quyết h&igrave;nh thức kỷ luật với sự đồng &yacute; của tr&ecirc;n một phần hai (1/2) số đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; mặt tại hội nghị. Từ h&igrave;nh thức cảnh c&aacute;o trở l&ecirc;n do Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp x&eacute;t quyết định.<br /> 2. Đối với c&aacute;n bộ: Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c cấp khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp thảo luận, biểu quyết h&igrave;nh thức kỷ luật với sự đồng &yacute; của tr&ecirc;n một phần hai (1/2) số Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh c&oacute; mặt tại hội nghị, Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp x&eacute;t quyết định. Đối với Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n thảo luận, biểu quyết h&igrave;nh thức kỷ luật với sự đồng &yacute; của tr&ecirc;n một phần hai (1/2) số Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh c&oacute; mặt tại hội nghị.<br /> 3. Đối với c&aacute;n bộ kh&ocirc;ng phải l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, khi vi phạm kỷ luật th&igrave; cấp quản l&yacute; v&agrave; quyết định bổ nhiệm ra quyết định kỷ luật.&nbsp;<br /> 4. Đối với cơ quan l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n: khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp thảo luận, biểu quyết h&igrave;nh thức kỷ luật với sự đồng &yacute; của tr&ecirc;n một phần hai (1/2) số Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh được triệu tập.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 34:</strong><br /> 1. Trước khi quyết định kỷ luật, tổ chức Đo&agrave;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm nghe c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n hoặc đại diện tổ chức Đo&agrave;n bị xem x&eacute;t kỷ luật tr&igrave;nh b&agrave;y &yacute; kiến.&nbsp;<br /> 2. Mọi h&igrave;nh thức kỷ luật chỉ được c&ocirc;ng bố v&agrave; thi h&agrave;nh khi c&oacute; quyết định ch&iacute;nh thức.&nbsp;<br /> 3. Sau khi c&ocirc;ng bố quyết định kỷ luật, nếu người bị kỷ luật kh&ocirc;ng t&aacute;n th&agrave;nh th&igrave; trong v&ograve;ng 30 ng&agrave;y c&oacute; quyền khiếu nại l&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n cho đến Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n. Trong thời gian chờ đợi trả lời phải chấp h&agrave;nh quyết định kỷ luật.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 35:</strong><br /> Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n hướng dẫn thực hiện quy tr&igrave;nh kỷ luật; hết thời hạn &aacute;p dụng h&igrave;nh thức kỷ luật v&agrave; giới thiệu ứng cử, đề cử, bổ nhiệm v&agrave;o c&aacute;c chức vụ l&atilde;nh đạo Đo&agrave;n c&aacute;c cấp đối với c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n bị kỷ luật đ&atilde; hết thời hạn &aacute;p dụng h&igrave;nh thức kỷ luật.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;X</strong><br /> <strong><strong>ĐO&Agrave;N VỚI C&Aacute;C TỔ CHỨC HỘI CỦA THANH NI&Ecirc;N</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong>Điều 36:</strong></strong><br /> Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh giữ vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị trong việc x&acirc;y dựng tổ chức v&agrave; hoạt động của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 37:</strong><br /> Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c cấp c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tạo điều kiện để Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam thực hiện đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch, t&ocirc;n chỉ theo Điều lệ của c&aacute;c tổ chức đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;XI</strong><br /> <strong><strong>ĐO&Agrave;N PHỤ TR&Aacute;CH ĐỘI THIẾU NI&Ecirc;N TIỀN PHONG&nbsp;</strong><strong>HỒ CH&Iacute; MINH</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 38:</strong><br /> Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh, hướng dẫn thiếu nhi l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy v&agrave; phấn đấu trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, người c&ocirc;ng d&acirc;n tốt của đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 39:</strong><br /> 1. Tổ chức v&agrave; hoạt động của Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh theo Điều lệ của Đội do Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n quy định.&nbsp;<br /> 2. Hội đồng Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh ở cấp n&agrave;o do Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp đ&oacute; lập ra v&agrave; l&atilde;nh đạo.<br /> 3. Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c cấp c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm x&acirc;y dựng tổ chức Đội; lựa chọn, đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c thiếu nhi, phối hợp với c&aacute;c cơ quan Nh&agrave; nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, c&aacute;c đo&agrave;n thể v&agrave; tổ chức kinh tế, x&atilde; hội chăm lo, tạo điều kiện về cơ sở vật chất v&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh cho hoạt động của Đội.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;XII</strong><br /> <strong><strong>T&Agrave;I CH&Iacute;NH</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 40:</strong><br /> T&agrave;i ch&iacute;nh của Đo&agrave;n bao gồm ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước cấp, đo&agrave;n ph&iacute; v&agrave; c&aacute;c khoản thu hợp ph&aacute;p kh&aacute;c. Việc quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i ch&iacute;nh của Đo&agrave;n phải tu&acirc;n thủ theo nguy&ecirc;n tắc quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh của Nh&agrave; nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 41:</strong><br /> Việc thu nộp Đo&agrave;n ph&iacute; do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n quy định. C&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tr&iacute;ch nộp Đo&agrave;n ph&iacute; l&ecirc;n Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;XIII<br /> CHẤP H&Agrave;NH ĐIỀU LỆ ĐO&Agrave;N</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 42:</strong><br /> 1. Tổ chức Đo&agrave;n, c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n phải chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m chỉnh Điều lệ Đo&agrave;n.<br /> 2. Chỉ đại hội hoặc hội nghị đại biểu to&agrave;n quốc của Đo&agrave;n mới c&oacute; quyền sửa đổi, bổ sung v&agrave; th&ocirc;ng qua Điều lệ Đo&agrave;n.<br /> 3. Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">------------</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;