Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐIỀU LỆ</strong><br /> <strong><strong>ĐO&Agrave;N THANH NI&Ecirc;N CỘNG SẢN HỒ CH&Iacute; MINH</strong></strong><br /> (Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XI<br /> Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&ocirc;ng qua ng&agrave;y 13/12/2017)</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">---</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN</strong><br /> <strong><strong>VỀ ĐO&Agrave;N THANH NI&Ecirc;N CỘNG SẢN HỒ CH&Iacute; MINH</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội của thanh ni&ecirc;n Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minhs&aacute;ng lập, l&atilde;nh đạo v&agrave; r&egrave;n luyện. Đo&agrave;n bao gồm những thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, phấn đấu v&igrave; mục đ&iacute;ch, l&yacute; tưởng của Đảng l&agrave; độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội, d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh.<br /> Được x&acirc;y dựng, r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh qua c&aacute;c thời kỳ đấu tranh c&aacute;ch mạng, Đo&agrave;n đ&atilde; tập hợp đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t huy chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Bước v&agrave;o thời kỳ mới, Đo&agrave;n tiếp tục ph&aacute;t huy những truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của d&acirc;n tộc v&agrave; bản chất tốt đẹp của m&igrave;nh, x&acirc;y dựng thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tự cường d&acirc;n tộc; ki&ecirc;n định l&yacute; tưởng độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội; c&oacute; đạo đức c&aacute;ch mạng, &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, sống c&oacute; văn h&oacute;a, v&igrave; cộng đồng; c&oacute; năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; c&oacute; sức khỏe, tri thức, kỹ năng v&agrave; t&aacute;c phong c&ocirc;ng nghiệp trong lao động tập thể, trở th&agrave;nh những c&ocirc;ng d&acirc;n tốt của đất nước; xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo l&agrave;m chủ khoa học c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, vươn l&ecirc;n ngang tầm thời đại. Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh kế tục trung th&agrave;nh, xuất sắc sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; thường xuy&ecirc;n bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động vi&ecirc;n đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cả nước đi đầu trong sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước, hội nhập quốc tế v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; đội dự bị tin cậy của ĐảngCộng sản Việt Nam; l&agrave; lực lượng xung k&iacute;ch c&aacute;ch mạng; l&agrave; trường học x&atilde; hội chủnghĩa của thanh ni&ecirc;n; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của tuổi trẻ; phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh; l&agrave; lực lượng n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị trong phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n v&agrave; trong c&aacute;c tổ chức thanh<br /> ni&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của hệ thống ch&iacute;nh trị, hoạt động trong khu&ocirc;n khổ Hiến ph&aacute;p v&agrave; Ph&aacute;p luật của nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đo&agrave;n phối hợp với c&aacute;c cơ quan Nh&agrave; nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, c&aacute;c đo&agrave;n thể, tổ chức kinh tế, x&atilde; hội, c&aacute;c tập thể lao động v&agrave; gia đ&igrave;nh chăm lo gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo v&agrave; bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia v&agrave;o việc quản l&yacute; nh&agrave; nước v&agrave; x&atilde; hội.<br /> <br /> Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh đo&agrave;n kết, ph&aacute;t triển quan hệ hữu nghị, hợp t&aacute;c b&igrave;nh đẳng với c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n tiến bộ, thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập d&acirc;n tộc, d&acirc;n chủ v&agrave; tiến bộ x&atilde; hội, v&igrave; tương lai v&agrave; hạnh ph&uacute;c của tuổi trẻ.</span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;I</strong><br /> <strong><strong>ĐO&Agrave;N VI&Ecirc;N</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 1:</strong><br /> 1. Đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; thanh ni&ecirc;n Việt Nam ti&ecirc;n tiến,&nbsp;phấn đấu v&igrave; mục đ&iacute;ch, l&yacute; tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, c&oacute; tinh thần y&ecirc;u nước, tự cường d&acirc;n tộc; c&oacute; lối sống l&agrave;nh mạnh, cần kiệm, trung thực; t&iacute;ch cực,&nbsp;gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc,&nbsp;gắn b&oacute; mật thiết với thanh ni&ecirc;n; chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m chỉnh ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước v&agrave; Điều lệ Đo&agrave;n.<br /> 2. Thanh ni&ecirc;n Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, t&iacute;ch cực học tập, lao động v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, được t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n v&agrave; t&aacute;n th&agrave;nh Điều lệ Đo&agrave;n, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đo&agrave;n, c&oacute; l&yacute; lịch r&otilde; r&agrave;ng đều được x&eacute;t kết nạp v&agrave;o Đo&agrave;n.<br /> 3. Việc kết nạp thanh ni&ecirc;n v&agrave;o Đo&agrave;n được tiến h&agrave;nh theo c&aacute;c bước v&agrave; thủ<br /> tục sau:<br /> - Thanh ni&ecirc;n v&agrave;o Đo&agrave;n tự nguyện viết đơn, b&aacute;o c&aacute;o l&yacute; lịch v&agrave; được một trong c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n sau đ&acirc;y giới thiệu v&agrave; bảo đảm:<br /> + Một đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ugrave;ng c&ocirc;ng t&aacute;c, sinh hoạt &iacute;t nhất ba th&aacute;ng.<br /> + Tập thể Chi hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (nếu l&agrave; hội vi&ecirc;n Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam).<br /> + Ban Chấp h&agrave;nh Chi hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (nếu l&agrave; hội vi&ecirc;n Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam).<br /> + Tập thể chi đội (nếu l&agrave; đội vi&ecirc;n Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh).&nbsp;<br /> - Được hội nghị chi đo&agrave;n x&eacute;t đồng &yacute; kết nạp với sự biểu quyết t&aacute;n th&agrave;nh của tr&ecirc;n một phần hai (1/2) tổng số đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; mặt tại hội nghị v&agrave; được Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp ra quyết định kết nạp. Trường hợp x&eacute;t kết nạp nhiều người th&igrave; phải x&eacute;t v&agrave; quyết định kết nạp từng người một.<br /> - Ở nơi chưa c&oacute; tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, hoặc chưa c&oacute; tổ chức Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam th&igrave; Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n cử c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n về l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển đo&agrave;n vi&ecirc;n, hoặc do một đảng vi&ecirc;n c&ugrave;ng c&ocirc;ng t&aacute;c, sinh hoạt &iacute;t nhất ba th&aacute;ng ở nơi đ&oacute; giới thiệu v&agrave; bảo đảm; Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp x&eacute;t quyết định kết nạp.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 2:</strong><br /> Đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; nhiệm vụ:<br /> 1. Lu&ocirc;n lu&ocirc;n phấn đấu v&igrave; l&yacute; tưởng của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ. T&iacute;ch cực học tập, lao động r&egrave;n luyện, tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.<br /> 2. Gương mẫu chấp h&agrave;nh v&agrave; vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước. Tham gia x&acirc;y dựng, bảo vệ Đảng, ch&iacute;nh quyền v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể nh&acirc;n d&acirc;n. Chấp h&agrave;nh Điều lệ Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c nghị quyết của Đo&agrave;n; t&iacute;ch cực tuy&ecirc;n truyền về tổ chức Đo&agrave;n trong thanh ni&ecirc;n; sinh hoạt Đo&agrave;n v&agrave; đ&oacute;ng đo&agrave;n ph&iacute; đ&uacute;ng quy định.<br /> 3. Li&ecirc;n hệ mật thiết với thanh ni&ecirc;n, t&iacute;ch cực x&acirc;y dựng Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh; gi&uacute;p đỡ thanh ni&ecirc;n v&agrave; đội vi&ecirc;n trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 3:</strong><br /> Đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; quyền:<br /> 1. Y&ecirc;u cầu tổ chức Đo&agrave;n đại diện, bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của m&igrave;nh, được gi&uacute;p đỡ v&agrave; tạo điều kiện để phấn đấu trưởng th&agrave;nh.<br /> 2. Ứng cử, đề cử v&agrave; bầu cử cơ quan l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp của Đo&agrave;n.<br /> 3. Được th&ocirc;ng tin, thảo luận, chất vấn, ph&ecirc; b&igrave;nh, biểu quyết, đề nghị v&agrave; bảo lưu &yacute; kiến của m&igrave;nh về c&ocirc;ng việc của tổ chức Đo&agrave;n; tham gia hoạt động Đo&agrave;n tại nơi cư tr&uacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 4:</strong><br /> 1. Đo&agrave;n vi&ecirc;n qu&aacute; 30 tuổi, chi đo&agrave;n l&agrave;m lễ trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n; nếu c&oacute; nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đo&agrave;n, chi đo&agrave;n xem x&eacute;t, quyết định, nhưng kh&ocirc;ng qu&aacute; 35 tuổi.<br /> 2. Đo&agrave;n vi&ecirc;n qu&aacute; 30 tuổi nếu được bầu cử v&agrave;o cơ quan l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp của Đo&agrave;n hoặc l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n tr&aacute;ch th&igrave; tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đo&agrave;n.<br /> 3. Đo&agrave;n vi&ecirc;n kh&ocirc;ng tham gia sinh hoạt Đo&agrave;n hoặc kh&ocirc;ng đ&oacute;ng đo&agrave;n ph&iacute; ba th&aacute;ng trong một năm m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do ch&iacute;nh đ&aacute;ng th&igrave; hội nghị chi đo&agrave;n xem x&eacute;t, quyết định x&oacute;a t&ecirc;n trong danh s&aacute;ch đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o l&ecirc;n Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp.<br /> 4. Đo&agrave;n vi&ecirc;n danh dự l&agrave; những người thực sự ti&ecirc;u biểu, l&agrave; tấm gương s&aacute;ng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi noi theo, c&oacute; t&acirc;m huyết v&agrave; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p với Đo&agrave;n, c&oacute; uy t&iacute;n trong thanh thiếu nhi v&agrave; x&atilde; hội. Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n quy định việc kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n danh dự.<br /> 5. Đo&agrave;n vi&ecirc;n được trao Thẻ đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm sử dụng, quản l&yacute; thẻ đ&uacute;ng quy định. Đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; hồ sơ c&aacute; nh&acirc;n theo mẫu thống nhất &aacute;p dụng trong to&agrave;n Đo&agrave;n, do Đo&agrave;n cơ sở, chi đo&agrave;n cơ sở quản l&yacute;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;II</strong><br /> <strong><strong>NGUY&Ecirc;N TẮC, CƠ CẤU TỔ CHỨC V&Agrave; HOẠT ĐỘNG</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong>Điều 5:</strong></strong><br /> Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức v&agrave; hoạt động theo nguy&ecirc;n tắc tập trung d&acirc;n chủ:<br /> 1. Cơ quan l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp của Đo&agrave;n do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể l&atilde;nh đạo, c&aacute; nh&acirc;n phụ tr&aacute;ch.<br /> 2. Cơ quan l&atilde;nh đạo cao nhất của Đo&agrave;n l&agrave; đại hội đại biểu to&agrave;n quốc. Cơ quan l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n ở mỗi cấp l&agrave; đại hội đại biểu hoặc đại hội đo&agrave;n vi&ecirc;n ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan l&atilde;nh đạo l&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh do đại hội Đo&agrave;n c&ugrave;ng cấp bầu ra; giữa hai kỳ họp Ban Chấp h&agrave;nh, cơ quan l&atilde;nh đạo l&agrave; Ban Thường vụ do Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp bầu ra. Số lượng Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh cấp n&agrave;o do Đại hội cấp đ&oacute; quyết định theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n. Số lượng Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ kh&ocirc;ng qu&aacute; một phần ba số lượng Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh. Ở cấp Trung ương, số lượng B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n kh&ocirc;ng qu&aacute; một phần ba số lượng Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ.<br /> 3. Nghị quyết của Đo&agrave;n phải được chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m chỉnh, cấp dưới phục t&ugrave;ng cấp tr&ecirc;n, thiểu số phục t&ugrave;ng đa số, c&aacute; nh&acirc;n phục t&ugrave;ng tổ chức.<br /> 4. Trước khi quyết định c&aacute;c c&ocirc;ng việc v&agrave; biểu quyết nghị quyết của Đo&agrave;n, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đều được cung cấp th&ocirc;ng tin v&agrave; ph&aacute;t biểu &yacute; kiến của m&igrave;nh, &yacute; kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o l&ecirc;n Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n cho đến Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc, song phải nghi&ecirc;m chỉnh chấp h&agrave;nh nghị quyết hiện h&agrave;nh.<br /> 5. Đại hội, hội nghị của c&aacute;c cơ quan l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n chỉ c&oacute; gi&aacute; trị khi c&oacute; &iacute;t nhất hai phần ba (2/3) số th&agrave;nh vi&ecirc;n được triệu tập tham dự. Trường hợp th&agrave;nh vi&ecirc;n được triệu tập theo cơ chế đại biểu th&igrave; phải c&oacute; &iacute;t nhất hai phần ba (2/3) số đại biểu v&agrave; thay mặt cho &iacute;t nhất hai phần ba (2/3) số tổ chức Đo&agrave;n trực thuộc tham dự. Quyết định của đại hội, hội nghị chỉ c&oacute; gi&aacute; trị khi được sự đồng &yacute; của tr&ecirc;n một phần hai (1/2) số th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; mặt.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 6:</strong><br /> 1. Hệ thống tổ chức của Đo&agrave;n gồm 4 cấp:<br /> - Cấp Trung ương.<br /> - Cấp tỉnh v&agrave; tương đương.<br /> - Cấp huyện v&agrave; tương đương.<br /> - Cấp cơ sở (gồm Đo&agrave;n cơ sở v&agrave; chi đo&agrave;n cơ sở).<br /> 2. Việc th&agrave;nh lập, chia t&aacute;ch, s&aacute;p nhập, hợp nhất hoặc giải thể một tổ chức Đo&agrave;n do Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp quyết định.<br /> 3. Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n quy định cụ thể về ph&acirc;n cấp trong hệ thống tổ chức của Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 7:</strong><br /> 1. Nhiệm kỳ đại hội l&agrave; thời gian giữa hai kỳ đại hội.<br /> 2. Đại hội đại biểu cấp n&agrave;o do Ban Chấp h&agrave;nh cấp đ&oacute; triệu tập. Số lượng đại biểu đại hội cấp n&agrave;o do Ban Chấp h&agrave;nh cấp đ&oacute; quyết định theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n. Th&agrave;nh phần đại biểu gồm c&aacute;c Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh cấp triệu tập đại hội, đại biểu do đại hội Đo&agrave;n hoặc hội nghị đại biểu cấp dưới bầu l&ecirc;n v&agrave; đại biểu chỉ định. Đại biểu chỉ định kh&ocirc;ng qu&aacute; năm phần trăm (5%) tổng số đại biểu được triệu tập.<br /> 3. Những c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n sau khi được bầu l&agrave;m đại biểu nếu th&ocirc;i c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, hoặc chuyển sang c&ocirc;ng t&aacute;c, sinh hoạt Đo&agrave;n ở địa phương, đơn vị kh&aacute;c kh&ocirc;ng thuộc Ban Chấp h&agrave;nh cấp triệu tập đại hội th&igrave; cho r&uacute;t t&ecirc;n khỏi danh s&aacute;ch đo&agrave;n đại biểu. Việc cho r&uacute;t t&ecirc;n v&agrave; bổ sung đại biểu của đo&agrave;n đại biểu cấp n&agrave;o do Ban Chấp h&agrave;nh hoặc Ban Thường vụ cấp triệu tập đại hội quyết định.<br /> 4. Đại biểu dự đại hội phải được đại hội biểu quyết c&ocirc;ng nhận về tư c&aacute;ch đại biểu. Ban Chấp h&agrave;nh cấp triệu tập đại hội kh&ocirc;ng được b&aacute;c bỏ tư c&aacute;ch đại biểu do cấp dưới bầu, trừ trường hợp đại biểu bị kỷ luật từ cảnh c&aacute;o trở l&ecirc;n m&agrave; chưa hết thời hạn &aacute;p dụng kỷ luật.&nbsp;<br /> 5. Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c cấp c&oacute; thể triệu tập hội nghị đại biểu để kiện to&agrave;n Ban Chấp h&agrave;nh, thảo luận văn kiện đại hội cấp tr&ecirc;n, bầu đại biểu đi dự đại hội Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n. Th&agrave;nh phần hội nghị đại biểu gồm c&aacute;c Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh cấp triệu tập hội nghị v&agrave; c&aacute;c đại biểu do Ban Chấp h&agrave;nh cấp dưới cử l&ecirc;n. Số lượng đại biểu do Ban Chấp h&agrave;nh cấp triệu tập hội nghị quyết định nhưng kh&ocirc;ng nhiều hơn số lượng đại biểu của đại hội nhiệm kỳ.<br /> 6. Đại hội, hội nghị của Đo&agrave;n bầu Đo&agrave;n Chủ tịch hoặc chủ tọa để điều h&agrave;nh c&ocirc;ng việc của đại hội, hội nghị. Đo&agrave;n Chủ tịch hoặc chủ tọa c&oacute; quyền xem x&eacute;t, kết luận cuối c&ugrave;ng về việc cho r&uacute;t t&ecirc;n hay kh&ocirc;ng cho r&uacute;t t&ecirc;n trong danh s&aacute;ch bầu cử hoặc c&ocirc;ng việc của đại hội, hội nghị.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 8:</strong><br /> 1. Việc bầu cử của Đo&agrave;n được thực hiện bằng h&igrave;nh thức bỏ phiếu k&iacute;n hoặc biểu quyết. Ri&ecirc;ng bầu Ban Chấp h&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c chức danh trong Ban Chấp h&agrave;nh; Ủy ban Kiểm tra v&agrave; c&aacute;c chức danh trong Ủy ban Kiểm tra; đại biểu dự Đại hội Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n thực hiện bằng h&igrave;nh thức bỏ phiếu k&iacute;n.<br /> 2. Danh s&aacute;ch bầu cử phải được đại hội, hội nghị đại biểu thảo luận v&agrave; th&ocirc;ng qua bằng biểu quyết.<br /> 3. Khi bầu cử, phải c&oacute; tr&ecirc;n một phần hai (1/2) số người c&oacute; mặt t&aacute;n th&agrave;nh th&igrave; người được bầu mới tr&uacute;ng cử. Trường hợp số người c&oacute; số phiếu tr&ecirc;n một phần hai (1/2) nhiều hơn số lượng cần bầu th&igrave; lấy những người c&oacute; số phiếu cao hơn. Nếu kết quả bầu cử c&oacute; nhiều người c&oacute; số phiếu tr&ecirc;n một phần hai (1/2) v&agrave; bằng phiếu nhau nhưng nhiều hơn số lượng cần bầu th&igrave; bầu lại trong số người<br /> bằng phiếu đ&oacute;; người tr&uacute;ng cử l&agrave; người c&oacute; số phiếu cao hơn, kh&ocirc;ng cần phải tr&ecirc;n một phần hai (1/2). Trường hợp bầu lại m&agrave; số phiếu vẫn bằng nhau, c&oacute; bầu nữa hay kh&ocirc;ng do đại hội hoặc hội nghị quyết định.<br /> 4. Đại hội chi đo&agrave;n v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp được trực tiếp bầu B&iacute; thư khi được sự đồng &yacute; của Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp v&agrave; cấp ủy Đảng c&ugrave;ng cấp.<br /> 5. Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n quy định nguy&ecirc;n tắc, thủ tục, quy tr&igrave;nh bầu cử.<br /> 6. Nếu bầu cử kh&ocirc;ng đ&uacute;ng nguy&ecirc;n tắc, thủ tục quy định th&igrave; phải tổ chức bầu lại.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 9:</strong><br /> 1. Nhiệm kỳ Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c cấp l&agrave; thời gian giữa hai kỳ đại hội của từng cấp.<br /> 2. Ban Chấp h&agrave;nh do đại hội bầu ra phải được Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp x&eacute;t quyết định c&ocirc;ng nhận. Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a mới v&agrave; người được bầu v&agrave;o c&aacute;c chức danh điều h&agrave;nh c&ocirc;ng việc ngay sau khi được đại hội, hội nghị bầu v&agrave; được c&ocirc;ng nhận ch&iacute;nh thức khi c&oacute; quyết định c&ocirc;ng nhận của Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp.&nbsp;<br /> 3. Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh xin r&uacute;t khỏi Ban Chấp h&agrave;nh, do Ban Chấp h&agrave;nh cấp đ&oacute; quyết định. Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh chuyển khỏi c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n th&igrave; đương nhi&ecirc;n th&ocirc;i tham gia Ban Chấp h&agrave;nh c&aacute;c cấp. Việc r&uacute;t khỏi Ban Chấp h&agrave;nh khi Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh c&aacute;c cấp chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c trong hệ thống Đo&agrave;n do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n hướng dẫn.<br /> 4. Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ cấp tỉnh trở xuống khi khuyết th&igrave; do Ban Chấp h&agrave;nh cấp đ&oacute; thảo luận, thống nhất bầu bổ sung v&agrave; đề nghị Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n ra quyết định c&ocirc;ng nhận. Số lượng bổ sung trong cả nhiệm kỳ kh&ocirc;ng qu&aacute; số lượng Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh do đại hội quyết định. Khi cần thiết, Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp c&oacute; quyền chỉ định tăng th&ecirc;m một số Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh cấp dưới nhưng số lượng kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; 15% số lượng Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh đ&atilde; được Đại hội Đo&agrave;n cấp dưới th&ocirc;ng qua. Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n khi khuyết th&igrave; hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n bầu bổ sung nhưng kh&ocirc;ng qu&aacute; số lượng Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh do Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc quyết định. Nếu khuyết B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư th&igrave; sau khi c&oacute; &yacute; kiến thống nhất của cấp ủy c&ugrave;ng cấp v&agrave; Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp, hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh bầu trong số Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ hoặc Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh (nếu kh&ocirc;ng c&oacute; Ban Thường vụ) v&agrave; Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp c&ocirc;ng nhận. Trường hợp cần thiết, Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n c&oacute; quyền chỉ định bổ sung sau khi c&oacute; &yacute; kiến thống nhất của cấp ủy c&ugrave;ng cấp.<br /> 5. Trong c&ugrave;ng một kỳ họp, c&aacute;c Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh vừa được Ban Chấp h&agrave;nh đồng &yacute; cho r&uacute;t khỏi Ban Chấp h&agrave;nh vẫn c&oacute; quyền bầu cử, biểu quyết hoặc chủ tr&igrave; phi&ecirc;n họp bầu bổ sung Ban Chấp h&agrave;nh, c&aacute;c chức danh.<br /> 6. Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh kh&ocirc;ng tham gia họp Ban Chấp h&agrave;nh 3 kỳ li&ecirc;n tục trong nhiệm kỳ m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do ch&iacute;nh đ&aacute;ng th&igrave; x&oacute;a t&ecirc;n trong Ban Chấp h&agrave;nh. Việc x&oacute;a t&ecirc;n do Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp xem x&eacute;t quyết định v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o l&ecirc;n Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp.<br /> 7. Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh đo&agrave;n c&aacute;c cấp nếu trong độ tuổi đo&agrave;n vi&ecirc;n phải tham gia sinh hoạt với một chi đo&agrave;n, nếu ngo&agrave;i độ tuổi đo&agrave;n vi&ecirc;n th&igrave; c&oacute; chế độ định kỳ tham gia sinh hoạt, hoạt động với cơ sở Đo&agrave;n.<br /> 8. Đối với tổ chức Đo&agrave;n mới th&agrave;nh lập, Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp chỉ định Ban Chấp h&agrave;nh l&acirc;m thời. Kh&ocirc;ng qu&aacute; s&aacute;u th&aacute;ng kể từ khi c&oacute; quyết định th&agrave;nh lập phải tổ chức đại hội để bầu Ban Chấp h&agrave;nh ch&iacute;nh thức. Nếu k&eacute;o d&agrave;i thời gian l&acirc;m thời phải được cấp ủy c&ugrave;ng cấp v&agrave; Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp đồng &yacute; nhưng kh&ocirc;ng qu&aacute; nửa nhiệm kỳ Đại hội của cấp đ&oacute; kể từ khi c&oacute; quyết định th&agrave;nh lập.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 10:</strong><br /> 1. Đo&agrave;n từ cấp huyện trở l&ecirc;n được lập cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch để gi&uacute;p việc.<br /> 2. Tổ chức bộ m&aacute;y, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch cấp huyện v&agrave; cấp tỉnh do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n hướng dẫn v&agrave; thực hiện theo quy định của Đảng.<br /> 3. Quy chế l&agrave;m việc của cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch cấp n&agrave;o do thủ trưởng cơ quan cấp đ&oacute; quyết định.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG III</strong><br /> <strong><strong>CƠ QUAN L&Atilde;NH ĐẠO CẤP TRUNG ƯƠNG</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong>Điều 11:</strong></strong><br /> 1. Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; nhiệm kỳ l&agrave; 5 năm, do Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n triệu tập.<br /> 2. Đại hội thảo luận v&agrave; biểu quyết th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n; quyết định phương hướng nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c của Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi to&agrave;n quốc của nhiệm kỳ; bầu Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n; th&ocirc;ng qua Điều lệ Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 12:</strong><br /> 1. Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n c&oacute; nhiệm vụ chấp h&agrave;nh Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đo&agrave;n to&agrave;n quốc, l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n, Hội, Đội; tổ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n to&agrave;n quốc v&agrave; c&aacute;c nghị quyết, chỉ thị của Đảng; b&aacute;o c&aacute;o về hoạt động của m&igrave;nh với đại hội hoặc hội nghị đại biểu to&agrave;n quốc; kiến nghị, đề xuất v&agrave; phối hợp với c&aacute;c cơ quan Nh&agrave; nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, c&aacute;c đo&agrave;n thể v&agrave; c&aacute;c tổ chức kinh tế, x&atilde; hội để giải quyết những vấn đề c&oacute; li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c của Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi.<br /> 2. Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n được thực hiện th&iacute; điểm một số chủ trương mới xuất ph&aacute;t từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi; điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc khi được sự đồng &yacute; của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng; k&eacute;o d&agrave;i hoặc r&uacute;t ngắn nhiệm kỳ Đại hội đại biểu cấp tỉnh khi cần.<br /> 3. Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n một năm họp &iacute;t nhất hai kỳ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 13:</strong><br /> 1. Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n bầu Ban Thường vụ, B&iacute; thư thứ nhất v&agrave; c&aacute;c B&iacute; thư trong số Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trong số Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm tra.<br /> 2. Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n gồm B&iacute; thư thứ nhất, c&aacute;c B&iacute; thư, c&aacute;c Ủy vi&ecirc;n Thường vụ. Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n thay mặt Ban Chấp h&agrave;nh l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n trong việc thực hiện nghị quyết đại hội v&agrave; c&aacute;c nghị quyết của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n.<br /> 3. Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n gồm B&iacute; thư thứ nhất v&agrave; c&aacute;c B&iacute; thư, thay mặt Ban Thường vụ tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn v&agrave; kiểm tra việc thực hiện c&aacute;c nghị quyết của Đo&agrave;n; chuẩn bị c&aacute;c vấn đề tr&igrave;nh Ban Thường vụ xem x&eacute;t, quyết định c&aacute;c chủ trương c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi v&agrave; giải quyết c&aacute;c c&ocirc;ng việc hằng ng&agrave;y của Đo&agrave;n. Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n l&agrave;m việc theo chế<br /> độ tập thể l&atilde;nh đạo, c&aacute; nh&acirc;n phụ tr&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG IV</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CƠ QUAN L&Atilde;NH ĐẠO CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 14:</strong><br /> 1. Đại hội đại biểu của Đo&agrave;n cấp tỉnh, cấp huyện v&agrave; tương đương c&oacute; nhiệm kỳ l&agrave; 5 năm 1 lần. Đại hội đại biểu Đo&agrave;n c&aacute;c trường đại học, cao đẳng l&agrave; 5 năm 2 lần.<br /> 2. Đại hội thảo luận v&agrave; biểu quyết th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o của Ban Chấp h&agrave;nh; quyết định phương hướng, nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi của cấp m&igrave;nh; bầu Ban Chấp h&agrave;nh; g&oacute;p &yacute; kiến v&agrave;o c&aacute;c văn kiện của Đại hội Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n v&agrave; bầu đo&agrave;n đại biểu đi dự Đại hội Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 15:</strong><br /> 1. Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp tỉnh, cấp huyện v&agrave; tương đương l&atilde;nh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội cấp m&igrave;nh; nghị quyết, chỉ thị của Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n v&agrave; cấp ủy c&ugrave;ng cấp; b&aacute;o c&aacute;o về hoạt động của m&igrave;nh với đại hội hoặc hội nghị đại biểu c&ugrave;ng cấp; kiến nghị, đề xuất v&agrave; phối hợp với c&aacute;c cơ quan Nh&agrave; nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, c&aacute;c đo&agrave;n thể v&agrave; c&aacute;c tổ chức kinh tế, x&atilde; hội để giải quyết<br /> những vấn đề c&oacute; li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi.<br /> 2. Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp tỉnh v&agrave; tương đương một năm họp &iacute;t nhất hai kỳ; Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp huyện v&agrave; tương đương một năm họp &iacute;t nhất bốn kỳ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 16:</strong><br /> 1. Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp tỉnh, cấp huyện v&agrave; tương đương bầu Ban Thường vụ; bầu B&iacute; thư, c&aacute;c Ph&oacute; B&iacute; thư trong số Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trong số Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm<br /> tra của cấp m&igrave;nh.<br /> 2. Ban Thường vụ Đo&agrave;n từ cấp tỉnh, cấp huyện v&agrave; tương đương gồm B&iacute; thư, c&aacute;c Ph&oacute; B&iacute; thư v&agrave; c&aacute;c Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ. Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp h&agrave;nh l&atilde;nh đạo mọi mặt c&ocirc;ng t&aacute;c của Đo&agrave;n giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh.<br /> 3. Ban Thường vụ Đo&agrave;n cấp tỉnh được quyết định k&eacute;o d&agrave;i, r&uacute;t ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đo&agrave;n cấp huyện v&agrave; cấp cơ sở để ph&ugrave; hợp với nhiệm kỳ chung nhưng kh&ocirc;ng qu&aacute; nửa nhiệm kỳ của cấp đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;V</strong><br /> <strong><strong>TỔ CHỨC CƠ SỞ&nbsp;ĐO&Agrave;N</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong>Điều 17:</strong></strong><br /> 1. Tổ chức cơ sở Đo&agrave;n gồm: Đo&agrave;n cơ sở v&agrave; chi đo&agrave;n cơ sở, l&agrave; nền tảng của Đo&agrave;n, được th&agrave;nh lập theo địa b&agrave;n d&acirc;n cư, theo ng&agrave;nh nghề, theo đơn vị học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, lao động, nơi cư tr&uacute; v&agrave; đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nh&acirc;n<br /> d&acirc;n.&nbsp;<br /> 2. Tổ chức cơ sở Đo&agrave;n c&oacute; thể trực thuộc Đo&agrave;n cấp huyện, Đo&agrave;n cấp tỉnh t&ugrave;y thuộc v&agrave;o t&iacute;nh đặc th&ugrave; của từng đơn vị.&nbsp;<br /> 3. Chi đo&agrave;n l&agrave; tổ chức tế b&agrave;o của Đo&agrave;n, l&agrave; hạt nh&acirc;n n&ograve;ng cốt đo&agrave;n kết, tập hợp thanh thiếu nhi.&nbsp;Chi đo&agrave;n sinh hoạt định kỳ một th&aacute;ng một lần; đối với c&aacute;c đơn vị đặc th&ugrave; thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n<br /> 4. Đơn vị c&oacute; ba đo&agrave;n vi&ecirc;n trở l&ecirc;n được th&agrave;nh lập chi đo&agrave;n.&nbsp;Nếu chưa đủ ba đo&agrave;n vi&ecirc;n th&igrave; Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n giới thiệu đến sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở Đo&agrave;n th&iacute;ch hợp.&nbsp;Chi đo&agrave;n c&oacute; thể th&agrave;nh lập c&aacute;c ph&acirc;n đo&agrave;n.<br /> 5. Đo&agrave;n cơ sở l&agrave; cấp tr&ecirc;n trực tiếp của chi đo&agrave;n. Đơn vị c&oacute; từ hai chi đo&agrave;n trở l&ecirc;n v&agrave; c&oacute; &iacute;t nhất 30 đo&agrave;n vi&ecirc;n th&igrave; th&agrave;nh lập Đo&agrave;n cơ sở.&nbsp;<br /> 6. Trong một địa b&agrave;n, lĩnh vực hoạt động c&oacute; nhiều chi đo&agrave;n, c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n kết, phối hợp th&igrave; c&oacute; thể th&agrave;nh lập li&ecirc;n chi đo&agrave;n.<br /> 7. C&aacute;c đội thanh ni&ecirc;n xung phong, thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch, c&aacute;c đội h&igrave;nh lao động trẻ tham gia ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, giữ g&igrave;n quốc ph&ograve;ng, an ninh c&oacute; thời hạn x&aacute;c định được th&agrave;nh lập tổ chức Đo&agrave;n theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 18:</strong><br /> Tổ chức cơ sở Đo&agrave;n c&oacute; nhiệm vụ:<br /> 1. Đại diện, chăm lo v&agrave; bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi.<br /> 2. Tổ chức c&aacute;c hoạt động, tạo m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi nhằm g&oacute;p phần thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội, quốc ph&ograve;ng, an ninh của địa phương, đơn vị.<br /> 3. Phối hợp với ch&iacute;nh quyền, c&aacute;c đo&agrave;n thể v&agrave; c&aacute;c tổ chức kinh tế, x&atilde; hội l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, chăm lo x&acirc;y dựng Đo&agrave;n, t&iacute;ch cực x&acirc;y dựng cơ sở Đo&agrave;n, Hội, Đội ở địa b&agrave;n d&acirc;n cư, tham gia x&acirc;y dựng, bảo vệ Đảng v&agrave; ch&iacute;nh quyền.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 19:</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổ chức cơ sở Đo&agrave;n c&oacute; quyền:<br /> 1. Kết nạp đo&agrave;n vi&ecirc;n mới, quản l&yacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đo&agrave;n; giới thiệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; giới thiệu c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave;o quy hoạch đ&agrave;o tạo, sử dụng c&aacute;n bộ của Đảng, Nh&agrave; nước, c&aacute;c đo&agrave;n thể v&agrave; tổ chức kinh tế, x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. Tổ chức c&aacute;c hoạt động, c&aacute;c phong tr&agrave;o nhằm đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n, đ&aacute;p ứng nhu cầu, lợi &iacute;ch ch&iacute;nh đ&aacute;ng, hợp ph&aacute;p của tuổi trẻ; phối hợp với c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c đo&agrave;n thể, c&aacute;c tổ chức kinh tế, x&atilde; hội tạo m&ocirc;i trường, điều kiện thuận lợi trong c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n.<br /> 3. Tổ chức c&aacute;c hoạt động tạo th&ecirc;m việc l&agrave;m v&agrave; thu nhập cho c&aacute;n bộ, đo&agrave;n<br /> vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, tạo nguồn kinh ph&iacute; cho hoạt động của Đo&agrave;n; được sử dụng con<br /> dấu hợp ph&aacute;p.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 20:</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1. Đại hội đo&agrave;n vi&ecirc;n của chi đo&agrave;n, chi đo&agrave;n cơ sở; Đại hội đo&agrave;n vi&ecirc;n hoặc Đại hội đại biểu của Đo&agrave;n cơ sở do Ban Chấp h&agrave;nh chi đo&agrave;n, chi đo&agrave;n cơ sở, Đo&agrave;n cơ sở triệu tập.<br /> 2. Nhiệm kỳ Đại hội của chi đo&agrave;n v&agrave; tổ chức cơ sở Đo&agrave;n: Đại hội chi đo&agrave;n khu vực địa b&agrave;n d&acirc;n cư, chi đo&agrave;n trong trường học, Đo&agrave;n trường trung học phổ th&ocirc;ng, Đo&agrave;n Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp - Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n l&agrave; 1 năm 1 lần.<br /> Đại hội chi đo&agrave;n cơ sở; chi đo&agrave;n trong c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp, doanh nghiệp; Đo&agrave;n trường trung cấp l&agrave; 5 năm 2 lần. Đại hội Đo&agrave;n cơ sở x&atilde;, phường, thị trấn; Đo&agrave;n cơ sở trong c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh sự nghiệp, doanh nghiệp l&agrave; 5 năm 1 lần.<br /> 3. Đại hội thảo luận v&agrave; biểu quyết th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o của Ban Chấp h&agrave;nh; quyết định phương hướng, nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c nhiệm kỳ; bầu Ban Chấp h&agrave;nh; g&oacute;p &yacute; kiến v&agrave;o c&aacute;c văn kiện của Đại hội Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n v&agrave; bầu đo&agrave;n đại biểu đi dự Đại hội Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n (nếu c&oacute;).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 21:</strong><br /> 1. Chi đo&agrave;n c&oacute; dưới 9 đo&agrave;n vi&ecirc;n chỉ bầu B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư; từ 9 đo&agrave;n vi&ecirc;n trở l&ecirc;n bầu Ban Chấp h&agrave;nh, B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư. Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cơ sở bầu Ban Thường vụ (nếu c&oacute;), B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư.<br /> 2. Ban Chấp h&agrave;nh chi đo&agrave;n, chi đo&agrave;n cơ sở v&agrave; Đo&agrave;n cơ sở mỗi th&aacute;ng họp &iacute;t nhất một kỳ, ở những nơi đặc th&ugrave; do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n quy định.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;VI</strong><br /> <strong><strong>ĐO&Agrave;N KHỐI, ĐO&Agrave;N NG&Agrave;NH, ĐO&Agrave;N NGO&Agrave;I NƯỚC</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong>Điều 22:</strong></strong><br /> 1. Đo&agrave;n khối được th&agrave;nh lập từ cấp huyện trở l&ecirc;n tương ứng với cơ cấu tổ chức của Đảng. Đo&agrave;n ng&agrave;nh được th&agrave;nh lập ở cấp tỉnh v&agrave; Trung ương khi tổ chức Đảng, ch&iacute;nh quyền của c&aacute;c ng&agrave;nh đ&oacute; l&atilde;nh đạo, chỉ đạo thống nhất từ tr&ecirc;n xuống đến cơ sở.<br /> 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ m&aacute;y v&agrave; bi&ecirc;n chế của Đo&agrave;n khối, Đo&agrave;n ng&agrave;nh do Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n v&agrave; cấp ủy c&ugrave;ng cấp quyết định.&nbsp;<br /> 3. Ban c&aacute;n sự Đo&agrave;n được th&agrave;nh lập theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 23:</strong><br /> Tổ chức Đo&agrave;n khối, Đo&agrave;n ng&agrave;nh li&ecirc;n hệ chặt chẽ v&agrave; phối hợp hoạt động với tổ chức Đo&agrave;n ở c&aacute;c địa phương.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 24:</strong><br /> Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Đo&agrave;n ở ngo&agrave;i nước do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n quy định tr&ecirc;n cơ sở thực hiện quy định hiện h&agrave;nh của Đảng v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;VII</strong><br /> <strong><strong>TỔ CHỨC ĐO&Agrave;N TRONG QU&Acirc;N ĐỘI NH&Acirc;N D&Acirc;N VIỆT NAM</strong><br /> <strong>V&Agrave; C&Ocirc;NG AN NH&Acirc;N D&Acirc;N VIỆT NAM</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 25</strong>:<br /> 1. Tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh trong Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam l&agrave; bộ phận của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;<br /> 2. Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của tổ chức Đo&agrave;n trong Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Tổng cục Ch&iacute;nh trị Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam quy định.&nbsp;<br /> 3. Tổ chức Đo&agrave;n trong Qu&acirc;n đội li&ecirc;n hệ chặt chẽ v&agrave; phối hợp hoạt động với tổ chức Đo&agrave;n địa phương nơi đ&oacute;ng qu&acirc;n; được giới thiệu người tham gia v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n ở địa phương.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 26:</strong><br /> 1. Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh trong C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; bộ phận của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, đặt dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng ủy C&ocirc;ng an Trung ương v&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, sự chỉ đạo thường xuy&ecirc;n của Tổng cục Ch&iacute;nh trị C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n.<br /> 2. Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Tổng cục Ch&iacute;nh trị C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n hướng dẫn tổ chức v&agrave; hoạt động Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh trong C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;VIII</strong><br /> <strong><strong>C&Ocirc;NG T&Aacute;C KIỂM TRA, GI&Aacute;M S&Aacute;T V&Agrave; ỦY BAN KIỂM TRA C&Aacute;C CẤP</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong>Điều 27:</strong></strong><br /> 1. Kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t l&agrave; chức năng l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n. Tổ chức Đo&agrave;n phải tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t. Tổ chức Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chịu sự kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của Đo&agrave;n.&nbsp;<br /> 2. C&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n chấp h&agrave;nh Điều lệ Đo&agrave;n, nghị quyết của Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 28:</strong><br /> 1. Ủy ban Kiểm tra của Đo&agrave;n được th&agrave;nh lập từ Trung ương đến cấp huyện do Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp bầu ra. Nhiệm kỳ của Ủy ban Kiểm tra mỗi cấp theo nhiệm kỳ của Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp. Ủy ban Kiểm tra c&oacute; một số Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, song kh&ocirc;ng qu&aacute; một phần hai (1/2) số lượng Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm tra. Số lượng Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm tra mỗi cấp do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n quy định.<br /> 2. Việc c&ocirc;ng nhận Ủy ban Kiểm tra do Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp đề nghị, Ban Thường vụ Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp quyết định. Việc cho r&uacute;t t&ecirc;n trong danh s&aacute;ch Ủy ban Kiểm tra do Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp quyết định v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o l&ecirc;n Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp. Việc bổ sung v&agrave; cho r&uacute;t t&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đo&agrave;n do Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n xem x&eacute;t, quyết định.<br /> 3. Tổ chức Đo&agrave;n cơ sở v&agrave; chi đo&agrave;n cử một Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t. Trường hợp chi đo&agrave;n kh&ocirc;ng c&oacute; Ban Chấp h&agrave;nh th&igrave; cử đồng ch&iacute; B&iacute; thư hoặc Ph&oacute; B&iacute; thư phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t.<br /> <br /> <strong>Điều 29:</strong><br /> Ủy ban Kiểm tra c&aacute;c cấp c&oacute; nhiệm vụ:<br /> 1. Tham mưu cho Ban Chấp h&agrave;nh kiểm tra việc thi h&agrave;nh Điều lệ, nghị quyết, chủ trương của Đo&agrave;n, bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.<br /> 2. Kiểm tra c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n (kể cả Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp) v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n cấp dưới khi c&oacute; dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đo&agrave;n.<br /> 3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, thi h&agrave;nh kỷ luật của tổ chức Đo&agrave;n cấp dưới.&nbsp;<br /> 4. Kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c thu nộp, quản l&yacute;, sử dụng đo&agrave;n ph&iacute;, việc quản l&yacute; sử dụng t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; c&aacute;c nguồn quỹ kh&aacute;c của c&aacute;c đơn vị trực thuộc Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp v&agrave; cấp dưới.<br /> 5. Gi&aacute;m s&aacute;t Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&ugrave;ng cấp v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n cấp dưới trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết v&agrave; quy định của Đo&agrave;n.<br /> 6. Giải quyết khiếu nại, tố c&aacute;o của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n li&ecirc;n quan đến c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n; tham mưu cho Ban Chấp h&agrave;nh về việc thi h&agrave;nh kỷ luật Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 30:</strong><br /> Ủy ban Kiểm tra c&aacute;c cấp l&agrave;m việc theo nguy&ecirc;n tắc tập trung d&acirc;n chủ, chịu sự l&atilde;nh đạo của Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng cấp v&agrave; sự chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp tr&ecirc;n.<br /> Ủy ban Kiểm tra cấp tr&ecirc;n c&oacute; quyền y&ecirc;u cầu tổ chức Đo&agrave;n cấp dưới v&agrave; c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o, cung cấp t&agrave;i liệu về những vấn đề li&ecirc;n quan đến nội dung kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t; tham mưu cho Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp thay đổi hoặc x&oacute;a bỏ quyết định kỷ luật của cấp bộ Đo&agrave;n cấp dưới.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;IX</strong><br /> <strong><strong>KHEN THƯỞNG V&Agrave; KỶ LUẬT</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 31:</strong><br /> 1. C&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi, tổ chức Đo&agrave;n, Hội, Đội v&agrave; những tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; c&ocirc;ng trong sự nghiệp đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đo&agrave;n, Hội, Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi đều được Đo&agrave;n xem x&eacute;t khen thưởng hoặc đề nghị c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền khen thưởng.<br /> 2. C&aacute;c h&igrave;nh thức khen thưởng của Đo&agrave;n do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n quy định.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 32:</strong><br /> 1. Việc thi h&agrave;nh kỷ luật của Đo&agrave;n nhằm thống nhất &yacute; ch&iacute; v&agrave; h&agrave;nh động, bảo đảm kỷ cương của Đo&agrave;n v&agrave; gi&aacute;o dục c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n. Cơ quan l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n khi vi phạm kỷ luật phải được xử l&yacute; c&ocirc;ng minh, ch&iacute;nh x&aacute;c, kịp thời v&agrave; được th&ocirc;ng b&aacute;o c&ocirc;ng khai. Việc biểu quyết h&igrave;nh thức kỷ luật đối với cơ quan l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n, c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n phải bằng phiếu k&iacute;n.<br /> 2. H&igrave;nh thức kỷ luật:<br /> T&ugrave;y theo mức độ, t&iacute;nh chất vi phạm, khuyết điểm của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; cơ quan l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n m&agrave; &aacute;p dụng một trong những h&igrave;nh thức kỷ luật sau:<br /> - Đối với cơ quan l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n: Khiển tr&aacute;ch, cảnh c&aacute;o, giải t&aacute;n.<br /> - Đối với c&aacute;n bộ Đo&agrave;n: Khiển tr&aacute;ch, cảnh c&aacute;o, c&aacute;ch chức, khai trừ (nếu c&ograve;n l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n).<br /> - Đối với đo&agrave;n vi&ecirc;n: Khiển tr&aacute;ch, cảnh c&aacute;o, khai trừ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 33:</strong>&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thẩm quyền thi h&agrave;nh kỷ luật<br /> Những tổ chức c&oacute; thẩm quyền quyết định gồm:<br /> - Chi đo&agrave;n v&agrave; chi đo&agrave;n cơ sở.<br /> - Ban Chấp h&agrave;nh từ Đo&agrave;n cơ sở trở l&ecirc;n.<br /> 1. Đối với đo&agrave;n vi&ecirc;n: Khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị chi đo&agrave;nthảo luận v&agrave; biểu quyết h&igrave;nh thức kỷ luật với sự đồng &yacute; của tr&ecirc;n một phần hai (1/2) số đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; mặt tại hội nghị. Từ h&igrave;nh thức cảnh c&aacute;o trở l&ecirc;n do Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp x&eacute;t quyết định.<br /> 2. Đối với c&aacute;n bộ: Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c cấp khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh c&ugrave;ng cấp thảo luận, biểu quyết h&igrave;nh thức kỷ luật với sự đồng &yacute; của tr&ecirc;n một phần hai (1/2) số Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh c&oacute; mặt tại hội nghị, Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp x&eacute;t quyết định. Đối với Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n thảo luận, biểu quyết h&igrave;nh thức kỷ luật với sự đồng &yacute; của tr&ecirc;n một phần hai (1/2) số Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh c&oacute; mặt tại hội nghị.<br /> 3. Đối với c&aacute;n bộ kh&ocirc;ng phải l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, khi vi phạm kỷ luật th&igrave; cấp quản l&yacute; v&agrave; quyết định bổ nhiệm ra quyết định kỷ luật.&nbsp;<br /> 4. Đối với cơ quan l&atilde;nh đạo của Đo&agrave;n: khi vi phạm kỷ luật phải được hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n trực tiếp thảo luận, biểu quyết h&igrave;nh thức kỷ luật với sự đồng &yacute; của tr&ecirc;n một phần hai (1/2) số Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh được triệu tập.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 34:</strong><br /> 1. Trước khi quyết định kỷ luật, tổ chức Đo&agrave;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm nghe c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n hoặc đại diện tổ chức Đo&agrave;n bị xem x&eacute;t kỷ luật tr&igrave;nh b&agrave;y &yacute; kiến.&nbsp;<br /> 2. Mọi h&igrave;nh thức kỷ luật chỉ được c&ocirc;ng bố v&agrave; thi h&agrave;nh khi c&oacute; quyết định ch&iacute;nh thức.&nbsp;<br /> 3. Sau khi c&ocirc;ng bố quyết định kỷ luật, nếu người bị kỷ luật kh&ocirc;ng t&aacute;n th&agrave;nh th&igrave; trong v&ograve;ng 30 ng&agrave;y c&oacute; quyền khiếu nại l&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n cho đến Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n. Trong thời gian chờ đợi trả lời phải chấp h&agrave;nh quyết định kỷ luật.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 35:</strong><br /> Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n hướng dẫn thực hiện quy tr&igrave;nh kỷ luật; hết thời hạn &aacute;p dụng h&igrave;nh thức kỷ luật v&agrave; giới thiệu ứng cử, đề cử, bổ nhiệm v&agrave;o c&aacute;c chức vụ l&atilde;nh đạo Đo&agrave;n c&aacute;c cấp đối với c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n bị kỷ luật đ&atilde; hết thời hạn &aacute;p dụng h&igrave;nh thức kỷ luật.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;X</strong><br /> <strong><strong>ĐO&Agrave;N VỚI C&Aacute;C TỔ CHỨC HỘI CỦA THANH NI&Ecirc;N</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong>Điều 36:</strong></strong><br /> Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh giữ vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị trong việc x&acirc;y dựng tổ chức v&agrave; hoạt động của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 37:</strong><br /> Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c cấp c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tạo điều kiện để Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam thực hiện đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch, t&ocirc;n chỉ theo Điều lệ của c&aacute;c tổ chức đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;XI</strong><br /> <strong><strong>ĐO&Agrave;N PHỤ TR&Aacute;CH ĐỘI THIẾU NI&Ecirc;N TIỀN PHONG&nbsp;</strong><strong>HỒ CH&Iacute; MINH</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 38:</strong><br /> Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh, hướng dẫn thiếu nhi l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy v&agrave; phấn đấu trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, người c&ocirc;ng d&acirc;n tốt của đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 39:</strong><br /> 1. Tổ chức v&agrave; hoạt động của Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh theo Điều lệ của Đội do Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n quy định.&nbsp;<br /> 2. Hội đồng Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh ở cấp n&agrave;o do Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cấp đ&oacute; lập ra v&agrave; l&atilde;nh đạo.<br /> 3. Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c cấp c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm x&acirc;y dựng tổ chức Đội; lựa chọn, đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c thiếu nhi, phối hợp với c&aacute;c cơ quan Nh&agrave; nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, c&aacute;c đo&agrave;n thể v&agrave; tổ chức kinh tế, x&atilde; hội chăm lo, tạo điều kiện về cơ sở vật chất v&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh cho hoạt động của Đội.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;XII</strong><br /> <strong><strong>T&Agrave;I CH&Iacute;NH</strong></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 40:</strong><br /> T&agrave;i ch&iacute;nh của Đo&agrave;n bao gồm ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước cấp, đo&agrave;n ph&iacute; v&agrave; c&aacute;c khoản thu hợp ph&aacute;p kh&aacute;c. Việc quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i ch&iacute;nh của Đo&agrave;n phải tu&acirc;n thủ theo nguy&ecirc;n tắc quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh của Nh&agrave; nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 41:</strong><br /> Việc thu nộp Đo&agrave;n ph&iacute; do Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n quy định. C&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tr&iacute;ch nộp Đo&agrave;n ph&iacute; l&ecirc;n Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHƯƠNG&nbsp;XIII<br /> CHẤP H&Agrave;NH ĐIỀU LỆ ĐO&Agrave;N</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Điều 42:</strong><br /> 1. Tổ chức Đo&agrave;n, c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n phải chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m chỉnh Điều lệ Đo&agrave;n.<br /> 2. Chỉ đại hội hoặc hội nghị đại biểu to&agrave;n quốc của Đo&agrave;n mới c&oacute; quyền sửa đổi, bổ sung v&agrave; th&ocirc;ng qua Điều lệ Đo&agrave;n.<br /> 3. Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">------------</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;