Chương trình 1+1: Ngày hội thiếu nhi Thủ Đức “Mùa Én”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng ng&agrave;y 27/01/2021, tại trường THCS Tam B&igrave;nh </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">cụm hoạt động số 3 Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội đồng Đội Thủ Đức đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y hội thiếu nhi &ldquo;M&ugrave;a &Eacute;n&rdquo; trong khu&ocirc;n khổ chiến dịch &quot;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&quot; năm nay.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh được phối hợp thực hiện nhằm kh&iacute;ch lệ tinh thần hiếu học của c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn biết phấn đấu vươn l&ecirc;n trong học tập, gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; một m&ugrave;a Tết đầm ấm, sung t&uacute;c hơn, đồng thời n&acirc;ng cao kỹ năng mềm v&agrave; hiểu biết về ph&aacute;p luật cho c&aacute;c em học sinh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34086/IMG_0220.JPG" style="height:338px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chỉ trong hơn một giờ đồng hồ ngắn ngủi, với sự chuẩn bị kỹ c&agrave;ng chu đ&aacute;o từ c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c em đ&atilde; được trang bị những kiến thức thiết thực về &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo; v&agrave; &ldquo;Ph&ograve;ng chống trộm cướp ng&agrave;y Tết&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34086/IMG_0133.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34086/IMG_0125.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c chiến sĩ &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; gi&uacute;p c&aacute;c em trang bị kiến thức bằng tr&ograve; chơi hỏi - đ&aacute;p c&oacute; thưởng trực quan.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&ugrave;ng với đ&oacute;, những suất học bổng cũng đ&atilde; được trao tận tay đến cho c&aacute;c em học sinh như một m&oacute;n qu&agrave; động vi&ecirc;n nho nhỏ kh&iacute;ch lệ c&aacute;c em tr&ecirc;n con đường học tập.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34086/IMG_0047.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Phương Thảo - Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Kinh tế - Luật đại diện cụm hoạt động số 3 Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đại diện trao qu&agrave; cho trường THCS Tam B&igrave;nh.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&quot;Nh&igrave;n nụ cười tươi tr&ecirc;n m&ocirc;i c&aacute;c em m&agrave; ch&uacute;ng m&igrave;nh cảm thấy một m&ugrave;a Tết sắp đến thật ấm &aacute;p, hạnh ph&uacute;c.&quot; - bạn Phạm Hữu Lộc (chiến sĩ &quot;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&quot; trường Đại học Kinh tế - Luật) chia sẻ.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34086/IMG_0006.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nụ cười rạng rỡ của c&aacute;c em học sinh tham gia chương tr&igrave;nh.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>TIN, B&Agrave;I: THANH TR&Uacute;C</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>NGUỒN ẢNH: HẰNG PHẠM.</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tháng Thanh niên năm 2021 diễn ra từ ngày 28/02/2021 đến ngày 31/3/2021, trong đó tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn; các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Thành phố và đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó là các nội dung nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Đoàn vững mạnh. Các hoạt động được triển khai, tổ chức với hình thức, nội dung phù hợp trong tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Agile Việt Nam
;