Tuần lễ Văn hóa 2021 “Sóng đôi”: Trách nhiệm của người trẻ với các giá trị văn hóa

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuần lễ Văn ho&aacute; &ldquo;S&oacute;ng đ&ocirc;i&quot; l&agrave; hoạt động trọng điểm của Đo&agrave;n trường ĐH KHXH&amp;NV, ĐHQG-HCM ch&agrave;o mừng 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS HCM (26/3/1931 - 26/3/2021) v&agrave; 25 năm th&agrave;nh lập Đo&agrave;n trường ĐH KHXH&amp;NV, ĐHQG-HCM (1996 - 2021). Tuần lễ do Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n &ndash; Hội Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH KHXH&amp;NV, ĐHQG-HCM phối hợp c&ugrave;ng một số đơn vị c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n tổ chức, diễn ra từ ng&agrave;y 10 - 16/1/2021.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuần lễ c&oacute; c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh: Ng&agrave;y hội Việt phục &ldquo;T&oacute;c xanh - Vạt &aacute;o&rdquo; tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường; tuần lễ điện ảnh &ldquo;Phim Việt Nh&acirc;n văn&rdquo; từ ng&agrave;y 11 - 15/1 với h&igrave;nh thức chiếu phim miễn ph&iacute; phục vụ sinh vi&ecirc;n tại rạp Cinestar Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TPHCM; triển l&atilde;m mỹ thuật &ldquo;D&ograve;ng chảy đ&ocirc;i mươi&rdquo; từ 12 - 14/1 với c&aacute;c t&aacute;c phẩm đặc sắc của sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM; thử th&aacute;ch tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội &ldquo;N&eacute;t Việt&rdquo;, lễ bế mạc tuần lễ v&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;Thường thức trăm năm&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 16/1...</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34146/YZQG4TTnG6545FI69bEMKfVy.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:393px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một phần nghi lễ s&aacute;ch phong Ho&agrave;ng hậu triều Nguyễn - Ảnh: Tường Vi</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động nhằm t&ocirc;n vinh văn h&oacute;a Việt, mong muốn mang đến cho học sinh, sinh vi&ecirc;n đa dạng h&igrave;nh thức v&agrave; thể loại văn h&oacute;a, gi&uacute;p c&aacute;c bạn c&oacute; những trải nghiệm phong ph&uacute; v&agrave; cơ hội tiếp x&uacute;c nhiều hơn với c&aacute;c loại h&igrave;nh văn h&oacute;a kh&aacute;c nhau. Chia sẻ về chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Nguyễn Huỳnh Minh Ph&uacute;c, Trưởng Ban tổ chức cho biết: &quot;Tuần lễ văn h&oacute;a 2021 &ldquo;S&oacute;ng đ&ocirc;i&rdquo; v&agrave; Ng&agrave;y hội Việt phục &ldquo;T&oacute;c xanh - Vạt &aacute;o&rdquo; n&oacute;i ri&ecirc;ng, kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; những hoạt động quảng b&aacute; về văn h&oacute;a, m&agrave; đằng sau đ&oacute; c&ograve;n mang &yacute; nghĩa to lớn về tr&aacute;ch nhiệm bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c gi&aacute; trị văn h&oacute;a của người trẻ, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng văn h&oacute;a thường thức cho sinh vi&ecirc;n, hướng đến c&aacute;c gi&aacute; trị nh&acirc;n văn t&iacute;ch cực&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34146/0nZ6hL38Rips7A_wxYYdtr6X.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Thường thức trăm năm&rdquo; l&agrave; sự kiện kh&eacute;p lại cho tuần lễ văn ho&aacute; &ldquo;S&oacute;ng đ&ocirc;i&rdquo; với kh&aacute;ch mời l&agrave; nghệ sĩ, </em></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>nghệ nh&acirc;n ưu t&uacute; Đức Dậu </em></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>c&ugrave;ng nh&oacute;m </em></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>nhạc g&otilde; </em></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ph&ugrave; Đổng. - Ảnh: Tường Vi</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức tuần lễ văn ho&aacute; &ldquo;S&oacute;ng đ&ocirc;i&rdquo; cũng đ&atilde; trao tặng giải thưởng cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc của cuộc thi N&eacute;t Việt &ndash; cuộc thi nhằm tạo cơ hội cho c&aacute;c nh&acirc;n tham gia chia sẻ những bức ảnh về c&aacute;c loại trang phục truyền thống của d&acirc;n tộc. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Tổ chức cũng đ&atilde; trao tặng 5 suất học bổng cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH T&Acirc;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 11-6, trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch – nơi ghi dấu chiến dịch tình nguyện đầu tiên, đã diễn ra Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023, đánh dấu 30 năm tuổi xuân tình nguyện của thanh niên Thành phố.

Agile Việt Nam
;