ĐH Sư Phạm TP.HCM: Kết nạp Đảng viên mới nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&agrave;o l&uacute;c 09g00 ng&agrave;y 26/3/2021, tại ph&ograve;ng C.207 - Cơ sở ch&iacute;nh, Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 - Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n mới nh&acirc;n dịp kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34210/MAP_6508.JPG" style="width:100%" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Cao Anh Tuấn - Đảng ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Hiệu trưởng Nh&agrave; trường; đồng ch&iacute; L&acirc;m Thanh Minh - B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2, B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường; đồng ch&iacute; Đặng Văn Khoa - Đại diện Chi bộ khoa Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n trong Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường v&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội khoa Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34210/MAP_6454.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại Lễ kết nạp, đồng ch&iacute; L&acirc;m Thanh Minh - B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n 2 đ&atilde; đọc quyết định của Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh về việc kết nạp đồng ch&iacute; Nguyễn L&ecirc; Đại Dương - Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; khoa Gi&aacute;o dục Quốc ph&ograve;ng v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34210/MAP_6478.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34210/MAP_1.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng đảng vi&ecirc;n mới, đồng ch&iacute; L&acirc;m Thanh Minh nhấn mạnh &ldquo;Đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n mới cần ph&aacute;t huy tối đa gi&aacute; trị của người đảng vi&ecirc;n, bảo vệ v&agrave; giữ g&igrave;n t&iacute;nh đo&agrave;n kết trong Chi bộ, phải xem việc giữ g&igrave;n đo&agrave;n kết trong Đảng như giữ g&igrave;n con ngươi của m&igrave;nh&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34210/MAP_2.JPG" style="width:100%" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">HO&Agrave;I &Acirc;N</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thao “Năng động người khuyết tật” lần thứ 6 năm 2021. Vào sáng ngày 18/4/2021, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận Tân Bình.

Agile Việt Nam
;