Đại học Kinh tế - Luật: Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 203 năm ngày sinh Karl Marx

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px">Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế - Luật đ&atilde; tổ chức&nbsp;d&acirc;ng hoa v&agrave; toạ đ&agrave;m kỷ niệm 203 năm ng&agrave;y sinh Karl</span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px">&nbsp;Marx (05/5/1818 - 05/5/2021) để c&ugrave;ng nhớ về nh&agrave; tư tưởng thi&ecirc;n t&agrave;i, nh&agrave; c&aacute;ch mạng vĩ đại, l&atilde;nh tụ kiệt xuất của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, nh&acirc;n d&acirc;n lao động v&agrave; c&aacute;c d&acirc;n tộc bị &aacute;p bức tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới n&oacute;i chung v&agrave; Việt Nam n&oacute;i ri&ecirc;ng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34302/DSC05588.JPG" style="height:340px; width:604px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n Trường d&acirc;ng hoa tại Vườn tượng danh nh&acirc;n</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px">Chương tr&igrave;nh d&acirc;ng hoa tại Vườn tượng danh nh&acirc;n diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang nghi&ecirc;m trước tượng Karl</span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px">&nbsp;Marx&nbsp;thể hiện tinh thần biết ơn người thầy Vĩ đại của nh&acirc;n loại với những th&agrave;nh tựu c&ograve;n lưu truyền đến h&ocirc;m nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px">Sau khi d&acirc;ng hoa, tập thể thầy, c&ocirc; v&agrave; sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng tham dự toạ đ&agrave;m kỷ niệm 203 năm ng&agrave;y sinh Karl</span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px">&nbsp;Marx (05/5/1818 - 05/5/2021). Chủ tr&igrave; buổi tọa đ&agrave;m l&agrave;&nbsp;PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nh&agrave; trường, buổi tọa đ&agrave;m thu h&uacute;t sự&nbsp;tham gia của&nbsp;hơn 100 thầy&nbsp;c&ocirc; trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Gi&aacute;m hiệu v&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ph&ograve;ng, trung t&acirc;m, c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n của trường.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34302/7.jpg" style="height:403px; width:604px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nh&agrave; trường ph&aacute;t biểu tại Tọa đ&agrave;m</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px">Tại tọa đ&agrave;m, ThS H&agrave; Thanh Minh - Giảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh, Trưởng ph&ograve;ng Tổ chức H&agrave;nh ch&iacute;nh đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề về những đ&oacute;ng g&oacute;p vĩ đại của Karl&nbsp;Marx&nbsp;đối với nh&acirc;n loại n&oacute;i chung v&agrave; với c&aacute;ch mạng Việt Nam n&oacute;i ri&ecirc;ng, đồng thời&nbsp;lồng gh&eacute;p c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin trong c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. Chuy&ecirc;n đề&nbsp;đ&atilde;&nbsp;g&oacute;p phần gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n được tm hiểu nhiều hơn về th&acirc;n&nbsp;thế, sự nghiệp v&agrave; những đ&oacute;ng g&oacute;p vĩ đại của Karl&nbsp;Marx cho nh&acirc;n loại.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34302/8.jpg" style="height:339px; width:604px" /></p> <p style="text-align:center"><em>PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nh&agrave; trường, ThS H&agrave; Thanh Minh - Trưởng ph&ograve;ng Tổ chức - H&agrave;nh ch&iacute;nh, TS Ph&ugrave;ngThế T&aacute;m - Giảng vi&ecirc;n Khoa Kinh tế c&ugrave;ng chủ tr&igrave; tọa đ&agrave;m chia sẻ</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px">Tại tọa đ&agrave;m, sinh vi&ecirc;n được trao đổi v&agrave; chia sẻ phương ph&aacute;p học tập c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin trong điều kiện thực tế hiện nay v&agrave; những thực chứng trong học thuyết của &ocirc;ng từ khi h&igrave;nh th&agrave;nh đến nay. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được học hỏi s&acirc;u rộng trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34302/6.jpg" style="height:340px; width:604px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-size:14px"><em>Qu&yacute; đại biểu c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n tham dự chương tr&igrave;nh chụp h&igrave;nh lưu niệm</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-size:14px"><strong>ĐO&Agrave;N TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;