#Thank you, Vietnam! - Lan toả lời cảm ơn, gây quỹ xây nhà nhân ái

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y 27/5, Trung ương Đo&agrave;n phối hợp với VNPT VinaPhone gặp mặt b&aacute;o ch&iacute; c&ocirc;ng bố v&agrave; ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh #Thank you, VietNam! năm 2021. Chương tr&igrave;nh triển khai thiết thực tạo nguồn quỹ 5 tỷ đồng để x&acirc;y dựng 60 căn nh&agrave; nh&acirc;n &aacute;i cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/132665832039079231_DUC_8974.JPG" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:369px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cuộc sống tốt đẹp của mỗi ch&uacute;ng ta được tạo n&ecirc;n bởi sự quan t&acirc;m, chia sẻ v&agrave; gi&uacute;p đỡ của người kh&aacute;c. Một lời cảm ơn ch&acirc;n th&agrave;nh sẽ khiến cho mỗi người s&aacute;t gần lại với nhau hơn, x&oacute;a nh&ograve;a mọi khoảng c&aacute;ch v&agrave; l&agrave;m cho x&atilde; hội trở n&ecirc;n tốt đẹp hơn v&igrave; c&oacute; nhiều người tốt, việc tốt được lan toả trong cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Từ &yacute; tưởng nh&acirc;n văn đ&oacute;, #Thank you, Vietnam<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">! mong muốn lan toả văn ho&aacute; cảm ơn tới tất cả mọi người, khơi dậy những gi&aacute; trị tốt đẹp,&nbsp;</span><span style="font-family:times new roman,serif"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tạo m&ocirc;i trường để mỗi người, mỗi ng&agrave;y, c&oacute; thể trao đi v&agrave; nhận được lời cảm ơn nhiều hơn, để thấy m&igrave;nh c&oacute; &iacute;ch v&agrave; được kh&iacute;ch lệ, để lan toả sức mạnh của lời cảm ơn trong cộng đồng, trong đ&oacute;, hạt nh&acirc;n l&agrave; những người trẻ.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/132665832222048399_DUC_9021.JPG" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:371px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 255)">Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết BCH Trung ương Đảng, B&iacute; thư thường trực Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội SVVN v&agrave; &ocirc;ng&nbsp;Nguyễn Trường Giang-&nbsp;Tổng gi&aacute;m đốc Tổng C&ocirc;ng ty Dịch vụ viễn th&ocirc;ng (VNPT VinaPhone) trao đổi th&ocirc;ng tin về chương tr&igrave;nh với ph&ograve;ng vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh được triển khai trong thời gian&nbsp;03 th&aacute;ng v&agrave; hướng tới mục lan toả&nbsp;1 triệu lời cảm&nbsp;ơn.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Để tham gia chương tr&igrave;nh, mỗi người chỉ cần truy&nbsp;cập v&agrave;o website: thankyouvietnam.com.vn để b&agrave;y tỏ lời cảm ơn tới những người tr&acirc;n qu&yacute; trong cuộc sống v&agrave; chia sẻ tr&ecirc;n phương tiện truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội để c&ugrave;ng lan tỏa tới mọi người. Mỗi lời cảm ơn được b&agrave;y tỏ&nbsp;l&agrave; một đ&oacute;ng g&oacute;p cho quỹ 5 tỷ đồng nhằm x&acirc;y dựng&nbsp;60 căn nh&agrave; nh&acirc;n &aacute;i gi&uacute;p đỡ cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu tại buổi gặp mặt, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết BCH Trung ương Đảng, B&iacute; thư thường trực Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam cho biết: &ldquo;Chương tr&igrave;nh #Thank you Vietnam! l&agrave; một trong những giải ph&aacute;p cụ thể nhằm triển khai cuộc vận động &ldquo;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo;, th&ocirc;ng qua việc ph&aacute;t huy lợi thế của mạng x&atilde; hội nhằm tạo m&ocirc;i trường để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi b&agrave;y tỏ, chia sẻ sự biết ơn đối với những gi&aacute; trị tốt đẹp xung quanh, mang đến th&aacute;i độ t&iacute;ch cực trong cuộc sống, từ đ&oacute; lan toả những gi&aacute; trị tốt đẹp, nh&acirc;n văn trong thanh thiếu nhi v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">V&agrave; ngay sau ph&aacute;t biểu của m&igrave;nh, B&iacute; thư thường trực Trung ương Đo&agrave;n&nbsp;B&ugrave;i Quang Huy đ&atilde; truy cập v&agrave;o website của chương tr&igrave;nh v&agrave; gửi lời cảm ơn đến c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute; đ&atilde;&nbsp;tuy&ecirc;n truyền,&nbsp;lan tỏa những điều tốt đẹp đến to&agrave;n x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/132665978080020035_MXT_5572%20(1).JPG" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:399px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chia sẻ tại chương tr&igrave;nh, &ocirc;ng Nguyễn Trường GIang - Tổng Gi&aacute;m đốc&nbsp;Tổng C&ocirc;ng ty Dịch vụ viễn th&ocirc;ng (VNPT VinaPhone) cho biết: &quot;Một lời cảm ơn ch&acirc;n th&agrave;nh c&oacute; gi&aacute; trị hơn vạn lời n&oacute;i. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, nh&acirc;n dịp kỷ&nbsp;niệm 25 năm th&agrave;nh lập mạng di động VinaPhone, ch&uacute;ng t&ocirc;i gửi lời cảm ơn ch&acirc;n th&agrave;nh tới cộng đồng, kh&aacute;ch h&agrave;ng, đồng thời cũng mong muốn những lời cảm ơn được n&oacute;i ra nhiều hơn, để cộng đồng lan toả những điều tốt đẹp nhiều hơn v&agrave; từ đ&oacute;, ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng l&agrave;m được nhiều điều &yacute; nghĩa. Với tư c&aacute;ch l&agrave; nh&agrave; mạng c&oacute; bề d&agrave;y 25 năm, VinaPhone rất vinh dự c&ugrave;ng Trung ương Đo&agrave;n đồng h&agrave;nh triển khai chương tr&igrave;nh&quot;.</span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; color:rgb(0, 0, 0); font-family:roboto; width:600px"> <tbody> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); text-align:center"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;ch thức tham gia chương tr&igrave;nh:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước 1: Truy cập&nbsp;<strong><a href="http://thankyouvietnam.com.vn/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;"><span style="color:rgb(0, 0, 255)">http://thankyouvietnam.com.vn</span></a></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước 2: Tạo lời cảm ơn đặc biệt của ri&ecirc;ng bạn</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước 3: Gửi lời cảm ơn đến người th&acirc;n y&ecirc;u,&nbsp;đồng thời chia sẻ l&ecirc;n mạng x&atilde; hội Facebook v&agrave; gắn 03 hashtag #ThankyouVietnam #TrunguongDoan #Vinaphone để&nbsp;c&ugrave;ng x&acirc;y dựng quỹ 5 tỷ đồng x&acirc;y nh&agrave; nh&acirc;n &aacute;i cho c&aacute;c ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Kiều Anh (ảnh: Bảo Anh)</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Theo: doanthanhnien.vn</span></span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;