#Thank you, Vietnam! - Lan toả lời cảm ơn, gây quỹ xây nhà nhân ái

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y 27/5, Trung ương Đo&agrave;n phối hợp với VNPT VinaPhone gặp mặt b&aacute;o ch&iacute; c&ocirc;ng bố v&agrave; ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh #Thank you, VietNam! năm 2021. Chương tr&igrave;nh triển khai thiết thực tạo nguồn quỹ 5 tỷ đồng để x&acirc;y dựng 60 căn nh&agrave; nh&acirc;n &aacute;i cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/132665832039079231_DUC_8974.JPG" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:369px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cuộc sống tốt đẹp của mỗi ch&uacute;ng ta được tạo n&ecirc;n bởi sự quan t&acirc;m, chia sẻ v&agrave; gi&uacute;p đỡ của người kh&aacute;c. Một lời cảm ơn ch&acirc;n th&agrave;nh sẽ khiến cho mỗi người s&aacute;t gần lại với nhau hơn, x&oacute;a nh&ograve;a mọi khoảng c&aacute;ch v&agrave; l&agrave;m cho x&atilde; hội trở n&ecirc;n tốt đẹp hơn v&igrave; c&oacute; nhiều người tốt, việc tốt được lan toả trong cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Từ &yacute; tưởng nh&acirc;n văn đ&oacute;, #Thank you, Vietnam<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">! mong muốn lan toả văn ho&aacute; cảm ơn tới tất cả mọi người, khơi dậy những gi&aacute; trị tốt đẹp,&nbsp;</span><span style="font-family:times new roman,serif"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tạo m&ocirc;i trường để mỗi người, mỗi ng&agrave;y, c&oacute; thể trao đi v&agrave; nhận được lời cảm ơn nhiều hơn, để thấy m&igrave;nh c&oacute; &iacute;ch v&agrave; được kh&iacute;ch lệ, để lan toả sức mạnh của lời cảm ơn trong cộng đồng, trong đ&oacute;, hạt nh&acirc;n l&agrave; những người trẻ.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/132665832222048399_DUC_9021.JPG" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:371px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 255)">Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết BCH Trung ương Đảng, B&iacute; thư thường trực Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội SVVN v&agrave; &ocirc;ng&nbsp;Nguyễn Trường Giang-&nbsp;Tổng gi&aacute;m đốc Tổng C&ocirc;ng ty Dịch vụ viễn th&ocirc;ng (VNPT VinaPhone) trao đổi th&ocirc;ng tin về chương tr&igrave;nh với ph&ograve;ng vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh được triển khai trong thời gian&nbsp;03 th&aacute;ng v&agrave; hướng tới mục lan toả&nbsp;1 triệu lời cảm&nbsp;ơn.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Để tham gia chương tr&igrave;nh, mỗi người chỉ cần truy&nbsp;cập v&agrave;o website: thankyouvietnam.com.vn để b&agrave;y tỏ lời cảm ơn tới những người tr&acirc;n qu&yacute; trong cuộc sống v&agrave; chia sẻ tr&ecirc;n phương tiện truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội để c&ugrave;ng lan tỏa tới mọi người. Mỗi lời cảm ơn được b&agrave;y tỏ&nbsp;l&agrave; một đ&oacute;ng g&oacute;p cho quỹ 5 tỷ đồng nhằm x&acirc;y dựng&nbsp;60 căn nh&agrave; nh&acirc;n &aacute;i gi&uacute;p đỡ cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu tại buổi gặp mặt, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết BCH Trung ương Đảng, B&iacute; thư thường trực Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam cho biết: &ldquo;Chương tr&igrave;nh #Thank you Vietnam! l&agrave; một trong những giải ph&aacute;p cụ thể nhằm triển khai cuộc vận động &ldquo;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo;, th&ocirc;ng qua việc ph&aacute;t huy lợi thế của mạng x&atilde; hội nhằm tạo m&ocirc;i trường để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi b&agrave;y tỏ, chia sẻ sự biết ơn đối với những gi&aacute; trị tốt đẹp xung quanh, mang đến th&aacute;i độ t&iacute;ch cực trong cuộc sống, từ đ&oacute; lan toả những gi&aacute; trị tốt đẹp, nh&acirc;n văn trong thanh thiếu nhi v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">V&agrave; ngay sau ph&aacute;t biểu của m&igrave;nh, B&iacute; thư thường trực Trung ương Đo&agrave;n&nbsp;B&ugrave;i Quang Huy đ&atilde; truy cập v&agrave;o website của chương tr&igrave;nh v&agrave; gửi lời cảm ơn đến c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute; đ&atilde;&nbsp;tuy&ecirc;n truyền,&nbsp;lan tỏa những điều tốt đẹp đến to&agrave;n x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/132665978080020035_MXT_5572%20(1).JPG" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:399px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chia sẻ tại chương tr&igrave;nh, &ocirc;ng Nguyễn Trường GIang - Tổng Gi&aacute;m đốc&nbsp;Tổng C&ocirc;ng ty Dịch vụ viễn th&ocirc;ng (VNPT VinaPhone) cho biết: &quot;Một lời cảm ơn ch&acirc;n th&agrave;nh c&oacute; gi&aacute; trị hơn vạn lời n&oacute;i. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, nh&acirc;n dịp kỷ&nbsp;niệm 25 năm th&agrave;nh lập mạng di động VinaPhone, ch&uacute;ng t&ocirc;i gửi lời cảm ơn ch&acirc;n th&agrave;nh tới cộng đồng, kh&aacute;ch h&agrave;ng, đồng thời cũng mong muốn những lời cảm ơn được n&oacute;i ra nhiều hơn, để cộng đồng lan toả những điều tốt đẹp nhiều hơn v&agrave; từ đ&oacute;, ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng l&agrave;m được nhiều điều &yacute; nghĩa. Với tư c&aacute;ch l&agrave; nh&agrave; mạng c&oacute; bề d&agrave;y 25 năm, VinaPhone rất vinh dự c&ugrave;ng Trung ương Đo&agrave;n đồng h&agrave;nh triển khai chương tr&igrave;nh&quot;.</span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; color:rgb(0, 0, 0); font-family:roboto; width:600px"> <tbody> <tr> <td style="background-color:rgb(238, 238, 238); text-align:center"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;ch thức tham gia chương tr&igrave;nh:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước 1: Truy cập&nbsp;<strong><a href="http://thankyouvietnam.com.vn/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;"><span style="color:rgb(0, 0, 255)">http://thankyouvietnam.com.vn</span></a></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước 2: Tạo lời cảm ơn đặc biệt của ri&ecirc;ng bạn</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước 3: Gửi lời cảm ơn đến người th&acirc;n y&ecirc;u,&nbsp;đồng thời chia sẻ l&ecirc;n mạng x&atilde; hội Facebook v&agrave; gắn 03 hashtag #ThankyouVietnam #TrunguongDoan #Vinaphone để&nbsp;c&ugrave;ng x&acirc;y dựng quỹ 5 tỷ đồng x&acirc;y nh&agrave; nh&acirc;n &aacute;i cho c&aacute;c ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Kiều Anh (ảnh: Bảo Anh)</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Theo: doanthanhnien.vn</span></span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;