Tân Phú: Hậu phương vững tin, đẩy lùi dịch bệnh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div style="font-family: inherit;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trước t&igrave;nh h&igrave;nh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute; đ&atilde; ph&aacute;t huy tinh thần t&igrave;nh nguyện, xung k&iacute;ch, &ldquo;chống dịch như chống giặc&quot; </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều phần việc thực tế v&agrave; hiệu quả được đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quận T&acirc;n Ph&uacute; thực hiện như </span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">hỗ trợ truy vết, hỗ trợ x&eacute;t nghiệm trong khu d&acirc;n cư phong tỏa, chia sẻ kh&oacute; khăn với người d&acirc;n bị ảnh hưởng bởi dịch, tổ chức vận động c&aacute;c nguồn lực hỗ trợ khẩu trang, nước s&aacute;t khuẩn, dung dịch rửa tay, đồ bảo hộ, c&aacute;c đội h&igrave;nh hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người d&acirc;n đang c&aacute;ch ly, đội h&igrave;nh phục vụ nước uống miễn ph&iacute;&hellip; tạo hiệu ứng tốt v&agrave; lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34391/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:11px"><em style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Quốc Li&ecirc;m - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n trao qu&agrave; cho con c&aacute;n bộ, y b&aacute;c sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ph&ograve;ng, chống dịch nh&acirc;n ng&agrave;y Quốc tế Thiếu nhi 01/6</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những ng&agrave;y qua, tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến đầu c&aacute;c y b&aacute;c sĩ những thi&ecirc;n thần &aacute;o trắng, c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh đ&atilde; bước v&agrave;o cuộc chiến đầy những cam go v&agrave; thử th&aacute;ch để bảo vệ ch&uacute;ng ta v&igrave; thế ch&uacute;ng ta h&atilde;y c&ugrave;ng nhau tạo th&agrave;nh một hậu phương vững chắc để tạo động lực, niềm tin, đo&agrave;n kết h&atilde;y c&ugrave;ng tuổi trẻ T&acirc;n Ph&uacute; chung tay đẩy l&ugrave;i dịch bệnh ch&uacute;ng ta cần:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Cập nhật th&ocirc;ng tin từ c&aacute;c nguồn ch&iacute;nh thống, tr&aacute;nh tiếp cận qu&aacute; nhiều th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c dễ l&agrave;m ch&iacute;nh ch&uacute;ng ta loạn th&ocirc;ng tin g&acirc;y hoang mang dư luận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ C&aacute;c si&ecirc;u thị, chợ, cửa h&agrave;ng tiện lợi, cửa h&agrave;ng tạp h&oacute;a, c&aacute;c đơn vị cung cấp suất ăn, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vẫn hoạt động b&igrave;nh thường v&agrave; đ&atilde; c&oacute; kế hoạch chuẩn bị, dự trữ h&agrave;ng dồi d&agrave;o, phong ph&uacute; để phục vụ nhu cầu người d&acirc;n thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục, bảo đảm phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c Chỉ thị 15 - Chỉ thị 16 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ v&agrave; h&atilde;y nhớ lu&ocirc;n thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng bệnh theo th&ocirc;ng điệp 5K: &ldquo;Khẩu trang &ndash; Khử khuẩn &ndash; Khoảng c&aacute;ch &ndash; Kh&ocirc;ng tập trung &ndash; Khai b&aacute;o y tế&quot; để chung sống an to&agrave;n với dịch bệnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ H&atilde;y gọi 1022 khi c&oacute; phản ảnh về dịch bệnh Covid-19.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&agrave;nh động thiết thực của Tuổi trẻ T&acirc;n Ph&uacute;:</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34391/12.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> </div> </div> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Kim Thảo - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận Đo&agrave;n trao qu&agrave;&nbsp;cho con c&aacute;n bộ, y b&aacute;c sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ph&ograve;ng, chống dịch nh&acirc;n ng&agrave;y Quốc tế Thiếu nhi 01/6</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34391/2.jpg" style="height:338px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34391/5.jpg" style="height:800px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34391/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đội h&igrave;nh hỗ trợ nước cam miễn ph&iacute; cho c&aacute;c bộ phận trực chốt tại những khu bị phong tỏa, khu tạm thời c&aacute;ch ly</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34391/9.jpg" style="height:899px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Những chai nước cam gửi đi k&egrave;m theo những lời ch&uacute;c, động vi&ecirc;n đến lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34391/10.jpg" style="height:800px; width:600px" /></em></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đội h&igrave;nh hỗ trợ nước miễn ph&iacute; gửi đến những bộ phận đang thực hiện nhiệm vụ tại c&aacute;c khu vực bị phong tỏa</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34391/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KH&Aacute;NH V&Acirc;N</span></strong></span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;