Kết nối thanh niên TP. Hồ Chí Minh và TP. Saint Petersburg

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Bắt đầu từ năm 2022, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ mời thanh ni&ecirc;n TP. Saint Petersburg (Li&ecirc;n bang Nga) tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh định kỳ hằng năm.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34414/TN%20Nga.jpg" style="height:461px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Nhiều bạn trẻ người Nga tham gia lễ thắp nến tri &acirc;n tại Nghĩa trang liệt sĩ th&agrave;nh phố trong Lễ thắp nến tri &acirc;n nh&acirc;n kỷ niệm 72 Ng&agrave;y kỷ niệm 72 năm ng&agrave;y Thương binh - Liệt sĩ do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức. Ảnh: L&ecirc; Thanh (B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; một trong những nội dung bản ghi nhớ giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban về Ch&iacute;nh s&aacute;ch thanh ni&ecirc;n v&agrave; Quan hệ với c&aacute;c tổ chức phi ch&iacute;nh phủ TP. Saint Petersburg.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n k&yacute; bản ghi nhớ l&agrave; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đại diện TP. Saint Petersburg l&agrave; &ocirc;ng E.D. Grigoriev &ndash; Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại v&agrave; &ocirc;ng B.G. Zastavny &ndash; Chủ tịch Ủy ban Ch&iacute;nh s&aacute;ch về thanh ni&ecirc;n v&agrave; hợp t&aacute;c với c&aacute;c tổ chức phi ch&iacute;nh phủ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34414/ab2362e5ad44581a0155.jpg" style="height:798px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;Phan Thị Thanh Phương k&yacute; bản ghi nhớ - Ảnh: Việt Dũng.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong khu&ocirc;n khổ Bản ghi nhớ n&agrave;y, Ba đơn vị thống nhất sẽ lu&acirc;n phi&ecirc;n tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh gặp gỡ giữa c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo trẻ để trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực ch&iacute;nh s&aacute;ch về thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&nbsp;H&agrave;ng năm, c&aacute;c B&ecirc;n sẽ thảo luận c&aacute;c vấn đề cụ thể về ch&iacute;nh s&aacute;ch thanh ni&ecirc;n v&agrave; th&ocirc;ng tin kết quả của mỗi cuộc họp. </span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Theo đ&oacute;, tập trung v&agrave;o một số hoạt động sau:&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">1- Ba b&ecirc;n sẽ lu&acirc;n phi&ecirc;n tổ chức đo&agrave;n đại biểu (số lượng từ 7 đến 10 người), mỗi b&ecirc;n đi thăm c&aacute;c cơ sở chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực ch&iacute;nh s&aacute;ch thanh ni&ecirc;n. Trong trường hợp kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng tham gia trực tiếp, c&aacute;c sự kiện được tổ chức trực tuyến.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">2- Ba b&ecirc;n sẽ tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh giao lưu l&atilde;nh đạo trẻ; tăng cường hiểu biết chung về văn ho&aacute;, lịch sử, hệ thống ch&iacute;nh trị giữa hai nước; chia sẻ th&ocirc;ng tin v&agrave; kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n th&ocirc;ng qua việc tổ chức c&aacute;c Hội nghị trực tuyến, Diễn đ&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Việt &ndash; Nga / Nga - Việt tại mỗi nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">3- Trao đổi th&ocirc;ng tin về c&aacute;c hoạt động (c&aacute;c diễn đ&agrave;n, hội nghị chuy&ecirc;n đề, hội thảo, tập huấn, c&aacute;c lễ hội, triển l&atilde;m, cuộc thi) v&agrave; mời đại biểu mỗi b&ecirc;n tham gia hoạt động được tổ chức tr&ecirc;n l&atilde;nh thổ của b&ecirc;n c&ograve;n lại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">4- Bắt đầu từ năm 2022, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ mời thanh ni&ecirc;n TP. Saint Petersburg tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh định kỳ hằng năm nhằm đẩy mạnh hợp t&aacute;c về t&igrave;nh nguyện, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện th&ocirc;ng qua c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục, dự &aacute;n v&agrave; hoạt động t&igrave;nh nguyện.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">5- C&aacute;c lĩnh vực kh&aacute;c thuộc mối quan t&acirc;m chung của Ba b&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ba đơn vị c&ugrave;ng phối hợp với c&aacute;c bộ phận li&ecirc;n quan để triển khai những nội dung của Bản ghi nhớ dựa tr&ecirc;n điều kiện thực tế v&agrave; khả năng của mỗi B&ecirc;n. Ngo&agrave;i ra, trong bi&ecirc;n bản ghi nhớ cũng quy định một số điểm lưu &yacute; về t&iacute;nh chất của bản ghi nhớ, hiệu lực bản ghi nhớ,&hellip;</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(102, 102, 102); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 242, 204); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:justify"><em>Đại diện ba đơn vị k&yacute; kết bản ghi nhớ trong Hội nghị trực tuyến TP. Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; TP. Saint Petersburg, chủ đề &ldquo;Hai thế kỷ hữu nghị, hai thập kỷ đối t&aacute;c chiến lược&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 19/5/2021, với sự tham gia chủ tr&igrave; của đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; &ocirc;ng Alexander Beglov, Thống đốc TP. Saint Petersburg. Nh&acirc;n kỷ niệm 131 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phan Thị Thanh Phương đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận &quot;Di sản của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đối với c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n&quot;.</em></p> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">HỒNG TIẾN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;