Đồng chí Phan Văn Mãi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><strong>Trưa 01/6, Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; tổ chức lễ c&ocirc;ng bố Quyết định của Bộ Ch&iacute;nh trị về c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ. Đến dự c&oacute; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Thường trực Ban B&iacute; thư V&otilde; Văn Thưởng; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy &nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;Nguyễn Văn N&ecirc;n; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Ch&iacute;nh; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre Phan Văn M&atilde;i.</strong></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p>Tại buổi lễ, Ph&oacute; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Ch&iacute;nh đ&atilde; c&ocirc;ng bố Quyết định của Bộ Ch&iacute;nh trị về việc chỉ định Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span>. Theo Quyết định, đồng ch&iacute; Phan Văn M&atilde;i, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre th&ocirc;i tham gia Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, B&iacute; thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ định đồng ch&iacute; Phan Văn M&atilde;i tham gia Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy v&agrave; giữ chức Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;nhiệm kỳ 2020&ndash; 2025.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao hoa chúc mừng đồng chí Phan Văn Mãi." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/010620213124E9F8/01-06-2021Nsmoi_6917.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy&nbsp;Nguyễn Văn N&ecirc;n trao hoa ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Phan Văn M&atilde;i.</em></div> <p>Đồng ch&iacute; Phan Văn M&atilde;i, sinh ng&agrave;y 25/2/1973 tại x&atilde; Thạnh Ph&uacute; Đ&ocirc;ng, huyện Giồng Tr&ocirc;m, tỉnh Bến Tre. Tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n: Thạc sĩ quản l&yacute; kinh tế, Cử nh&acirc;n tiếng Anh, Cử nh&acirc;n kinh tế. Tr&igrave;nh độ Ch&iacute;nh trị: Cao cấp L&yacute; luận ch&iacute;nh trị. Đồng ch&iacute; Phan Văn M&atilde;i từng giữ c&aacute;c chức vụ: B&iacute; thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre; Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre; Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre; B&iacute; thư Thường trực Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam; B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n; B&iacute; thư Tỉnh đo&agrave;n tỉnh Bến Tre.</p> <p>Ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ, Thường trực Ban B&iacute; thư V&otilde; Văn Thưởng ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Phan Văn M&atilde;i, Uỷ vi&ecirc;n Trung ương Đảng, đ&atilde; được Bộ Ch&iacute;nh trị tin tưởng giao nhiệm vụ Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span>. Theo Thường trực Ban B&iacute; thư V&otilde; Văn Thưởng, xuất ph&aacute;t từ vai tr&ograve;, vị tr&iacute; quan trọng của <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span>, để bảo đảm sự l&atilde;nh đạo trực tiếp, to&agrave;n diện, thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục của Trung ương Đảng, Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư đối với <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span>, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu l&atilde;nh đạo thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng của TP, Bộ Ch&iacute;nh trị thống nhất cao, quyết định điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng đồng ch&iacute; Phan Văn M&atilde;i, Uỷ vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy Bến Tre giữ chức Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Văn Mãi." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/010620213124E9F8/01-06-2021Bcu_6922.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; trong Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre tặng hoa ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Phan Văn M&atilde;i.</em></div> <p>Thường trực Ban B&iacute; thư V&otilde; Văn Thưởng đ&aacute;nh gi&aacute;: Đồng ch&iacute; Phan Văn M&atilde;i l&agrave; c&aacute;n bộ trưởng th&agrave;nh v&agrave; trải qua nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c từ Trung ương đến địa phương. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, đồng ch&iacute; Phan Văn M&atilde;i thể hiện l&agrave; c&aacute;n bộ c&oacute; bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu; c&oacute; kiến thức, chuy&ecirc;n m&ocirc;n; nắm vững c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; quản l&yacute; nh&agrave; nước; c&oacute; uy t&iacute;n, khả năng quy tụ, đo&agrave;n kết nội bộ; lu&ocirc;n cầu thị, chịu kh&oacute; học hỏi, trăn trở v&igrave; c&ocirc;ng việc chung, ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu l&atilde;nh đạo thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span>.</p> <p>Thường trực Ban B&iacute; thư V&otilde; Văn Thưởng tin tưởng rằng, với phẩm chất, năng lực, c&ugrave;ng với sự ủng hộ, gi&uacute;p đỡ của Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP, của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span> c&aacute;c thời kỳ, đồng ch&iacute; Phan Văn M&atilde;i sẽ tiếp tục kế thừa những th&agrave;nh quả, kinh nghiệm của c&aacute;c thế hệ l&atilde;nh đạo đi trước, c&ugrave;ng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ TP đo&agrave;n kết, thống nhất, chung sức, đồng l&ograve;ng l&atilde;nh đạo thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI v&agrave; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; x&acirc;y dựng TP ph&aacute;t triển mạnh mẽ, xứng đ&aacute;ng l&agrave; trung t&acirc;m kinh tế lớn nhất, ph&aacute;t triển năng động v&agrave; đầu t&agrave;u kinh tế của cả nước, xứng đ&aacute;ng với niềm tin của Nh&acirc;n d&acirc;n <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span>.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu giao nhiệm vụ." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/010620213124E9F8/01-06-2021Bcu_6925.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /> <p style="text-align:center"><em>Thường trực Ban B&iacute; thư V&otilde; Văn Thưởng ph&aacute;t biểu giao nhiệm vụ.</em></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/010620213124E9F8/01-06-2021Bcu_6926.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy&nbsp;Nguyễn Văn N&ecirc;n ph&aacute;t biểu tại buổi lễ.</em></div> </div> <p>Tại buổi lễ, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span> Nguyễn Văn N&ecirc;n chia sẻ, h&ocirc;m nay l&agrave; ng&agrave;y đặc biệt với TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;khi đ&oacute;n nhận một th&agrave;nh vi&ecirc;n mới, th&agrave;nh vi&ecirc;n quan trọng của Đảng bộ <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span>khi đồng ch&iacute; Phan Văn M&atilde;i được Bộ Ch&iacute;nh trị điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng nhận c&ocirc;ng t&aacute;c thay cho đồng ch&iacute; Trần Lưu Quang đ&atilde; nhận c&ocirc;ng t&aacute;c mới. B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span> Nguyễn Văn N&ecirc;n cho biết: Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy&nbsp; đ&atilde; biểu thị sự thống nhất rất cao với sự ph&acirc;n c&ocirc;ng của Bộ Ch&iacute;nh trị. Đồng thời, gửi gắm t&igrave;nh cảm, tấm l&ograve;ng, sự t&iacute;n nhiệm, niềm tin v&agrave; kỳ vọng với đồng ch&iacute; Phan Văn M&atilde;i sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ tr&ecirc;n cương vị c&ocirc;ng t&aacute;c mới.</p> <p>Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, t&acirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TPHCM Phan Văn M&atilde;i b&agrave;y tỏ rất x&uacute;c động v&agrave; vinh dự được Bộ Ch&iacute;nh trị điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Đảng bộ <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span>. Đồng ch&iacute; Phan Văn M&atilde;i tr&acirc;n trọng cảm ơn Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư,<span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">&nbsp;&nbsp;</span>Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng đ&atilde; tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời b&agrave;y tỏ tr&acirc;n trọng, cảm ơn Ban chấp h&agrave;nh Đảng bộ <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:16px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span>đ&atilde; ủng hộ, tiếp nhận, để đồng ch&iacute; c&oacute; cơ hội được r&egrave;n luyện tại Đảng bộ TP v&agrave; được phục vụ Nh&acirc;n d&acirc;n TP.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu nhận nhiệm vụ." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/010620213124E9F8/01-06-2021Bcu_6937.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy&nbsp; Phan Văn M&atilde;i ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ.</em></div> <p>&ldquo;Được c&ocirc;ng t&aacute;c tại Đảng bộ TP, được trực tiếp đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của TP vừa l&agrave; vinh dự lớn lao, vừa l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm nặng nề của t&ocirc;i trước Trung ương, Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; trước Đảng bộ - Ch&iacute;nh quyền v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Đ&acirc;y cũng l&agrave;<span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">&nbsp;&nbsp;</span>những th&aacute;ch thức to lớn trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nhiệm vụ của m&igrave;nh.&rdquo; - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TP Phan Văn M&atilde;i nhấn mạnh v&agrave; xin hứa sẽ kh&ocirc;ng ngừng tu dưỡng, nỗ lực học tập, r&egrave;n luyện, gắn b&oacute; c&ugrave;ng đồng ch&iacute; - đồng nghiệp, nhanh ch&oacute;ng tiếp cận, nắm bắt c&ocirc;ng việc để c&oacute; thể ho&agrave;n th&agrave;nh trọng tr&aacute;ch được giao. Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy Phan Văn M&atilde;i cũng b&agrave;y tỏ mong muốn đ&oacute;n nhận được sự quan t&acirc;m chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ch&iacute;nh trị, của đồng ch&iacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh uỷ; sự hợp t&aacute;c, gi&uacute;p đỡ của Thường trực, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Ban chấp Đảng bộ TP, c&aacute;c cơ quan - đơn vị trong hệ thống ch&iacute;nh trị, c&ugrave;ng to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, Đảng vi&ecirc;n v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP.</p> <p>Với nhiệm vụ mới được ph&acirc;n c&ocirc;ng, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy Phan Văn M&atilde;i xin tiếp thu v&agrave; thực hiện đầy đủ &yacute; kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thường trực Ban B&iacute; thư V&otilde; Văn Thưởng. Đồng thời, sẽ c&ugrave;ng Thường trực Th&agrave;nh ủy nghi&ecirc;n cứu, đề xuất với B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy những chủ trương, giải ph&aacute;p tiếp tục duy tr&igrave; nền nếp v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, cơ chế ph&aacute;t huy vai tr&ograve; - tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;c th&agrave;nh tố trong hệ thống ch&iacute;nh trị. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sẽ c&ugrave;ng tập thể Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy l&atilde;nh đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng v&agrave; Đại hội XI Đảng bộ TP đảm bảo c&aacute;c mục ti&ecirc;u, tiến độ như c&aacute;c chương tr&igrave;nh, đề &aacute;n đ&atilde; th&ocirc;ng qua. Đồng thời, c&ugrave;ng Ban Thường vụ tập trung l&atilde;nh đạo xử l&yacute; c&aacute;c vấn đề lớn của TP nhằm tạo sự ổn định để TP ph&aacute;t triển mạnh mẽ trong thời gian tới, xứng tầm với vị tr&iacute;, vai tr&ograve; của TP trong cả nước v&agrave; khu vực như Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP đ&atilde; đề ra.</p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p>Long Hồ (Website Th&agrave;nh ủy)</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;