Go Volunteer! Mình muốn được góp sức chống dịch

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>TTO - Chưa đầy hai ng&agrave;y xuất hiện, trang Go Volunteer! đang được Th&agrave;nh đo&agrave;n, Hội LHTN v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM vận h&agrave;nh đ&atilde; c&oacute; gần 4.000 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đăng k&yacute; tham gia đội h&igrave;nh ph&ograve;ng chống dịch COVID-19.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34422/1 (2).jpg" style="height:484px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n hỗ trợ nhập liệu th&ocirc;ng tin người d&acirc;n đến lấy mẫu x&eacute;t nghiệm trong đ&ecirc;m tại quận G&ograve; Vấp (TP.HCM) - Ảnh: Q.NG.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial">Từ trang mạng, những &quot;người thật, việc thật&quot; đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng kết nối c&ugrave;ng nhau, bước ra v&agrave; h&ograve;a v&agrave;o d&ograve;ng người c&oacute; mặt tại những điểm n&oacute;ng dịch bệnh tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố những ng&agrave;y qua.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>&quot;M&igrave;nh muốn được g&oacute;p sức!&quot;</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial">Chỉ mất chừng 7 ph&uacute;t cho một d&ograve;ng th&ocirc;ng b&aacute;o tuyển t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n l&agrave; đ&atilde; c&oacute; đến cả trăm th&ocirc;ng tin đăng k&yacute; tham gia, d&ugrave; c&oacute; khi chỉ cần tuyển v&agrave;i ba chục bạn cho một điểm chống dịch n&agrave;o đ&oacute;. Bất kể ng&agrave;y hay đ&ecirc;m, kh&ocirc;ng m&agrave;ng giờ giấc, cứ thấy tin tuyển đưa l&ecirc;n trang l&agrave; lập tức th&ocirc;ng tin người đăng k&yacute; l&agrave;m t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n dội về.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial">Gần 22h đ&ecirc;m 31-5, d&ograve;ng tin tuyển t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n hỗ trợ điểm c&aacute;ch ly tại TP Thủ Đức được đưa l&ecirc;n, bạn L&ecirc; Thị Xu&acirc;n liền b&igrave;nh luận muốn tham gia nh&oacute;m 4 người, trực ca n&agrave;o cũng được theo sự ph&acirc;n c&ocirc;ng. Lần theo th&ocirc;ng tin để lại, th&igrave; ra ấy l&agrave; nh&oacute;m 4 bạn sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng học khoa thủy sản Trường ĐH N&ocirc;ng l&acirc;m TP.HCM chơi với nhau gồm: L&ecirc; Thị Xu&acirc;n, Ng&ocirc; Đức Thiện, Dương Vũ Khang v&agrave; Đinh Thị B&iacute;ch Tiền.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial">Xu&acirc;n cho biết kh&ocirc;ng lạ g&igrave; với hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; đ&atilde; quen suốt những năm sinh vi&ecirc;n, nay đang chờ tốt nghiệp nhưng dịch bệnh cũng l&agrave;m gi&aacute;n đoạn việc thực tập. &quot;M&igrave;nh về qu&ecirc; c&oacute; khi cũng kh&ocirc;ng an to&agrave;n cho gia đ&igrave;nh n&ecirc;n ở lại th&agrave;nh phố, muốn tham gia t&igrave;nh nguyện c&ugrave;ng chống dịch với c&aacute;c bạn kh&aacute;c cũng như một c&aacute;ch để m&igrave;nh thực hiện c&aacute;ch ly x&atilde; hội vậy. Tụi m&igrave;nh đang rất n&oacute;ng l&ograve;ng muốn được tham gia ngay đ&acirc;y&quot; - Xu&acirc;n n&oacute;i.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial">Muốn tham gia ngay, m&igrave;nh muốn g&oacute;p sức, l&agrave;m sao để được tham gia... l&agrave; những d&ograve;ng trạng th&aacute;i dễ nhận thấy sau mỗi th&ocirc;ng tin tuyển t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n. Ph&oacute; chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n TP.HCM Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n n&oacute;i kh&ocirc;ng chỉ c&aacute;c bạn trẻ, nhiều c&ocirc; ch&uacute;, anh chị lớn tuổi cũng muốn tham gia v&agrave; c&ograve;n ph&agrave;n n&agrave;n v&igrave; kh&ocirc;ng r&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ bằng đ&aacute;m trẻ n&ecirc;n thường đăng k&yacute; muộn, sợ kh&ocirc;ng c&oacute; phần!&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial">&quot;C&oacute; những c&ocirc; ch&uacute; từng c&ocirc;ng t&aacute;c ng&agrave;nh y tế t&igrave;m c&aacute;ch li&ecirc;n lạc trực tiếp v&agrave; n&oacute;i m&igrave;nh c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n, muốn hỗ trợ liền, v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i thật sự x&uacute;c động trước t&igrave;nh cảm ấy&quot; - anh Nguy&ecirc;n b&agrave;y tỏ.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Khi tất cả một l&ograve;ng</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial">Ban đầu l&agrave; điểm n&oacute;ng G&ograve; Vấp, sau đ&oacute; quận 12, rồi T&acirc;n Ph&uacute; v&agrave; nhiều điểm kh&aacute;c nữa. Chỉ cần được điều động l&agrave; c&aacute;c bạn đi ngay. Một kh&ocirc;ng kh&iacute; t&igrave;nh nguyện tựa như d&ograve;ng th&aacute;c đang cuộn tr&agrave;o trong những tr&aacute;i tim c&aacute;c bạn, ai cũng n&oacute;ng l&ograve;ng muốn g&oacute;p sức dập dịch c&ugrave;ng th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial">Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Ng&ocirc; Minh Hải cho biết ngay khi diễn biến dịch c&oacute; dấu hiệu chuyển biến nhanh, c&aacute;c bạn đ&atilde; chuẩn bị sẵn lực lượng n&ecirc;n chỉ v&agrave;i tiếng sau khi c&aacute;c địa phương cần hỗ trợ l&agrave; lực lượng t&igrave;nh nguyện c&oacute; mặt. Những ng&agrave;y cao điểm lấy mẫu x&eacute;t nghiệm tại quận G&ograve; Vấp, c&aacute;c bạn chia th&agrave;nh nhiều ca để trực c&ugrave;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial">Hướng dẫn người d&acirc;n trật tự, chuẩn bị hậu cần để nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế kh&ocirc;ng mất thời gian chỉ chuy&ecirc;n t&acirc;m lấy mẫu, nhập liệu th&ocirc;ng tin... l&agrave; những g&igrave; c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n l&agrave;m những ng&agrave;y qua. V&agrave; an to&agrave;n l&agrave; b&agrave;i học đầu ti&ecirc;n, nằm l&ograve;ng với mỗi t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial">C&aacute;c bạn phải khai b&aacute;o y tế, tu&acirc;n thủ nguy&ecirc;n tắc trong tiếp x&uacute;c, giữ khoảng c&aacute;ch, sử dụng đồ bảo hộ trước khi l&agrave;m nhiệm vụ. V&agrave; cấp th&agrave;nh đ&atilde; chuẩn bị sẵn việc tập huấn trực tuyến cho những bạn sẽ tham gia sắp tới v&igrave; dự b&aacute;o c&ograve;n cần số lượng t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n kh&aacute; lớn tại nhiều nơi của th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial">Trở về nh&agrave; khi đ&atilde; gần 4h s&aacute;ng của ng&agrave;y h&ocirc;m sau, Trương Đăng Quang (Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) cho biết đ&atilde; 5 ng&agrave;y rồi lịch t&igrave;nh nguyện của bạn đều như thế, đi từ s&aacute;ng h&ocirc;m nay v&agrave; trở về nh&agrave; v&agrave;o rạng s&aacute;ng h&ocirc;m sau. Quang cười khoe cả nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng trường vẫn khỏe re.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial">&quot;L&agrave; sinh vi&ecirc;n y, tụi m&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ mong được c&ugrave;ng g&oacute;p sức để chống dịch, dập dịch với th&agrave;nh phố m&agrave; đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; cơ hội để học hỏi, trải nghiệm th&ecirc;m kiến thức về ph&ograve;ng chống dịch. V&agrave; điều quan trọng nhất tụi m&igrave;nh c&oacute; được khi tham gia đội t&igrave;nh nguyện ch&iacute;nh l&agrave; y đức - b&agrave;i học đầu ti&ecirc;n của bất kỳ nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế n&agrave;o&quot; - Quang khoe.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial">Song song với đội h&igrave;nh n&agrave;y, một đội h&igrave;nh kh&aacute;c dọn dẹp đồ đạc tại k&yacute; t&uacute;c x&aacute; ĐH Quốc gia TP.HCM đ&atilde; ho&agrave;n tất để b&agrave;n giao mặt bằng cho th&agrave;nh phố l&agrave;m nơi c&aacute;ch ly tập trung.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial">&quot;Chẳng ai mong c&oacute; dịch nhưng những ng&agrave;y qua ch&uacute;ng t&ocirc;i cảm nhận thật r&otilde; tấm l&ograve;ng v&agrave; tr&acirc;n qu&yacute; t&igrave;nh cảm của c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, bởi tất cả ch&uacute;ng ta đang chung một l&ograve;ng, một mục ti&ecirc;u th&agrave;nh phố sẽ chiến thắng đại dịch, ổn định cuộc sống trở lại&quot; - anh Ng&ocirc; Minh Hải chia sẻ.</span></span></p> <div>&nbsp;</div> <div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Cả nh&agrave; l&agrave;m tấm chắn giọt bắn</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:rgb(239, 239, 239); color:rgb(35, 31, 32); font-family:arial">Mấy ng&agrave;y qua, gia đ&igrave;nh b&aacute;c sĩ Đỗ Phạm Nguyệt Thanh (C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM) đ&atilde; tạm g&aacute;c việc bu&ocirc;n b&aacute;n theo quy định chung của th&agrave;nh phố để đảm bảo ph&ograve;ng chống dịch. Thay v&agrave;o đ&oacute;, cả nh&agrave; lại c&ugrave;ng nhau l&agrave;m tấm chắn giọt bắn để gửi đến c&aacute;c điểm n&oacute;ng của dịch.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:rgb(239, 239, 239); color:rgb(35, 31, 32); font-family:arial">Nhiều cửa h&agrave;ng đ&oacute;ng cửa, kh&aacute; vất vả để mua được vật liệu song cả nh&agrave; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh hơn 1.500 tấm chắn giọt bắn trong mục ti&ecirc;u l&agrave;m 5.000 tấm đợt n&agrave;y. Đợt dịch năm trước, cả nh&agrave; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh 15.000 tấm chắn giọt bắn để gửi tặng nhiều nơi.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:rgb(239, 239, 239); color:rgb(35, 31, 32); font-family:arial; font-size:16px">Kinh ph&iacute; để thực hiện đợt n&agrave;y được Đo&agrave;n khối Ng&acirc;n h&agrave;ng TP.HCM c&ugrave;ng nhiều văn nghệ sĩ qua kết nối của MC Quỳnh Hoa hỗ trợ. &quot;T&ocirc;i thấu hiểu với vất vả của đồng nghiệp đang ở tuyến đầu chống dịch, bản th&acirc;n t&ocirc;i cũng sẽ tham gia đội h&igrave;nh chống dịch sắp tới. Mong l&agrave; những tấm chắn n&agrave;y th&ecirc;m biện ph&aacute;p an to&agrave;n bảo vệ c&aacute;c anh chị, c&aacute;c bạn đang trực tiếp l&agrave;m nhiệm vụ tại những điểm n&oacute;ng&quot; - b&aacute;c sĩ Thanh chia sẻ</span></p> </div> <p>&nbsp;</p> <div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ugrave;ng san sẻ trong kh&oacute; khăn</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(35, 31, 32)">Th&agrave;nh đo&agrave;n, Hội LHTN v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Hội đồng Đội TP.HCM đ&atilde; ph&aacute;t đi lời k&ecirc;u gọi quy&ecirc;n g&oacute;p ủng hộ việc ph&ograve;ng chống dịch COVID-19. Theo đ&oacute;, mong muốn người d&acirc;n c&ugrave;ng thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố g&oacute;p sức c&ugrave;ng chia sẻ với lực lượng ở tuyến đầu chống dịch v&agrave; đồng b&agrave;o bị ảnh hưởng bởi đợt dịch đang diễn biến phức tạp n&agrave;y.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(35, 31, 32)">Mọi sự đ&oacute;ng g&oacute;p vui l&ograve;ng chuyển về t&agrave;i khoản của Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM 19134101311012, Ng&acirc;n h&agrave;ng Thương mại kỹ thương Việt Nam - chi nh&aacute;nh TP.HCM (Đ&oacute;ng g&oacute;p vắc xin COVID-19), hoặc c&oacute; thể ủng hộ vật phẩm, tiền mặt tại Hội LHTN Việt Nam TP.HCM (5 Đinh Ti&ecirc;n Ho&agrave;ng, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM)</span></span></span></p> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUỐC LINH&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>Nguồn: tuoitre.vn</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;