Hành trình Người đi tìm hình của nước và bài học cho thanh niên hôm nay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 05/6/1911 tại Bến cảng Nh&agrave; Rồng, th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (nay l&agrave; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh), người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước Nguyễn Tất Th&agrave;nh khi đ&oacute; mới vừa tr&ograve;n 21 tuổi đ&atilde; l&ecirc;n chiếc t&agrave;u mang t&ecirc;n Amiral Latouche-Tr&eacute;ville bắt đầu cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh đi ra thế giới t&igrave;m con đường mới để cứu nước cứu d&acirc;n. Trong h&agrave;nh tr&igrave;nh của tuổi thanh xu&acirc;n, Người đ&atilde; t&igrave;m ra &quot;con đường giải ph&oacute;ng&quot; cho đồng b&agrave;o, cho d&acirc;n tộc Việt Nam. Sự kiện ra đi t&igrave;m đường cứu nước của B&aacute;c kh&ocirc;ng chỉ truyền &yacute; ch&iacute;, cảm hứng, kh&aacute;t vọng cho thanh ni&ecirc;n, m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n Việt Nam r&uacute;t ra nhiều b&agrave;i học qu&yacute; b&aacute;u trong cuộc sống, học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, lao động sản xuất, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/1.jpg" style="height:538px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/2.jpg" style="height:515px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/3.jpg" style="height:944px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/4.jpg" style="height:911px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/5.jpg" style="height:724px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/6.jpg" style="height:769px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/7.jpg" style="height:657px; width:700px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">VĂN LỰC</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;