Hành trình Người đi tìm hình của nước và bài học cho thanh niên hôm nay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 05/6/1911 tại Bến cảng Nh&agrave; Rồng, th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (nay l&agrave; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh), người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước Nguyễn Tất Th&agrave;nh khi đ&oacute; mới vừa tr&ograve;n 21 tuổi đ&atilde; l&ecirc;n chiếc t&agrave;u mang t&ecirc;n Amiral Latouche-Tr&eacute;ville bắt đầu cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh đi ra thế giới t&igrave;m con đường mới để cứu nước cứu d&acirc;n. Trong h&agrave;nh tr&igrave;nh của tuổi thanh xu&acirc;n, Người đ&atilde; t&igrave;m ra &quot;con đường giải ph&oacute;ng&quot; cho đồng b&agrave;o, cho d&acirc;n tộc Việt Nam. Sự kiện ra đi t&igrave;m đường cứu nước của B&aacute;c kh&ocirc;ng chỉ truyền &yacute; ch&iacute;, cảm hứng, kh&aacute;t vọng cho thanh ni&ecirc;n, m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n Việt Nam r&uacute;t ra nhiều b&agrave;i học qu&yacute; b&aacute;u trong cuộc sống, học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, lao động sản xuất, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/1.jpg" style="height:538px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/2.jpg" style="height:515px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/3.jpg" style="height:944px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/4.jpg" style="height:911px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/5.jpg" style="height:724px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/6.jpg" style="height:769px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/7.jpg" style="height:657px; width:700px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">VĂN LỰC</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;