Tiếp sức chống dịch từ những “suất ăn tử tế”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Suốt hơn 1 tuần nay, mỗi ng&agrave;y đều c&oacute; hơn 140 &ldquo;suất ăn tử tế&rdquo; được mang đến Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật Th&agrave;nh phố để &ldquo;tiếp lửa&rdquo; cho c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế v&agrave; c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n của Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh đang tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 tại đ&acirc;y.</span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34436/Tiep%20nhan.jpg" style="height:524px; width:700px" /></span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Đ&uacute;ng 11 giờ trưa v&agrave; 5 giờ chiều c&aacute;c &quot;Suất ăn tử tế&quot; được mang đến HCDC cho c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n.</em></span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh được Đồng Ng&ocirc;n MT - quỹ Đ&aacute;p Đền Tiếp Nối (Pay It Forward) đứng ra k&ecirc;u gọi v&agrave; được tổ chức thực hiện bởi C&ocirc;ng ty Inn Saigon từ ng&agrave;y 31/5/2021 đến nay.</span></span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hơn 8000 suất ăn tử tế cho sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện chống dịch</strong></span></span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cầm tr&ecirc;n tay một phần nui x&agrave;o b&ograve; đầy ắp, bạn Thanh Ng&acirc;n &ndash; Sinh vi&ecirc;n năm 5 ng&agrave;nh Y học dự ph&ograve;ng cảm động cho biết: Trước đ&acirc;y tụi em thường đặt cơm về ăn chung, cũng c&oacute; l&uacute;c c&ocirc;ng việc nhiều qu&aacute; m&agrave; qu&ecirc;n cả giờ cơm. Ngẩng mặt l&ecirc;n khỏi m&agrave;n h&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh th&igrave; đ&atilde; giữa buổi chiều hoặc tối mịt.</span></span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cho biết th&ecirc;m về Chương tr&igrave;nh &quot;Suất ăn tử tế&quot;, Chị Ng&ocirc; Đa Thiện một trong những người tổ chức&nbsp;chương tr&igrave;nh n&oacute;i: Mục ti&ecirc;u ban đầu của Đồng Ng&ocirc;n MT - quỹ Đ&aacute;p Đền Tiếp Nối (Pay It Forward) l&agrave; vận động 1.400 suất ăn (100 suất mỗi ng&agrave;y trong 2 tuần), thế nhưng chỉ sau 1 tuần vận động số kinh ph&iacute; đ&oacute;ng g&oacute;p cho chương tr&igrave;nh đ&atilde; đạt hơn 8.300 suất. Hiện tại Ban tổ chức đ&atilde; n&acirc;ng số suất ăn mỗi ng&agrave;y l&ecirc;n 140 suất. Gi&aacute; trị mỗi suất ăn l&agrave; 40.000 đồng gồm c&oacute; cơm, cơm chi&ecirc;n,m&igrave; x&agrave;o, nui x&agrave;o,&nbsp;nước uống.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/images/DOANTHANHNIEN/2021/z2537580824472_e7218e526ca24d12ab98b90a0570dc34.jpg" style="height:462px; width:701px" /></span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c suất ăn do C&ocirc;ng ty Inn Saigon với chuỗi nh&agrave; h&agrave;ng v&agrave; qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; phụ tr&aacute;ch n&ecirc;n lu&ocirc;n đảm bảo được chất lượng v&agrave; vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm (Inn Saigon l&agrave; đơn vị vận h&agrave;nh thương hiệu The Running Bean, Be An Vegetarian Bistro, Social Local - Beer N&#39; Bite, kem H&auml;agen-Dazs Vietnam, kem Snowee Gelato, b&aacute;nh Le Petit Bake&amp;Cake, ... ).</span></span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Suất ăn tử tế chứa đựng t&igrave;nh y&ecirc;u thương</strong></span></span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Menu h&ocirc;m nay c&oacute; cơm, c&oacute; m&igrave;, c&oacute; nước &eacute;p v&agrave; mu&ocirc;n v&agrave;n y&ecirc;u thương&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u n&oacute;i vui mỗi ng&agrave;y của c&aacute;c bạn trẻ trong đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tham gia ph&ograve;ng, chống dịch khi đến giờ nghỉ trưa. Bởi lẽ ngo&agrave;i thức ăn, nước uống, mỗi phần ăn c&ograve;n mang theo những th&ocirc;ng điệp y&ecirc;u thương đầy &yacute; nghĩa từ chương tr&igrave;nh &quot;Note y&ecirc;u thương&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/images/DOANTHANHNIEN/2021/194605393_4611754092187432_1067221465180043345_n.jpg" style="height:536px; width:700px" /></span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c suất ăn lu&ocirc;n được gửi k&egrave;m những lời ch&uacute;c, lời cảm ơn &yacute; nghĩa cho c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n.</em></span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nu&ocirc;i dưỡng l&ograve;ng biết ơn từ những việc l&agrave;m nhỏ nhất, mẹ v&agrave; con c&ugrave;ng nhau học l&agrave;m điều tử tế. B&eacute; Sony (12 tuổi) v&agrave; Winnie (9 tuổi) năm nay được nghỉ h&egrave; sớm do t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh, thế l&agrave; c&aacute;c em được mẹ &ldquo;tuyển dụng&rdquo; v&agrave;o đội h&igrave;nh l&agrave;m những tấm thiệp để gửi cho c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n chống dịch COVID-19.&nbsp;&ldquo;C&aacute;c bạn nhỏ cắt h&igrave;nh v&agrave; trang tr&iacute;, mẹ th&igrave; phụ viết chữ cho nhanh. Cứ thế mỗi ng&agrave;y cả nh&agrave; l&agrave;m hơn cả trăm thiệp để gửi về cho Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh Suất ăn tử tế&rdquo; &ndash; Mẹ 2 b&eacute; chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34436/2%20be.jpg" style="height:525px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Gia đ&igrave;nh Sony v&agrave; Winnie c&ugrave;ng nhau l&agrave;m thiệp.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những lời ch&uacute;c tr&ecirc;n những tấm thiệp nhỏ kh&ocirc;ng chỉ xua tan sự mệt mỏi c&aacute;c c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần lan tỏa những th&ocirc;ng điệp t&iacute;ch cực trong cuộc sống. Bạn Th&ugrave;y Dung &ndash; Sinh vi&ecirc;n năm 4 ng&agrave;nh Y học dự ph&ograve;ng, đều đặn mỗi ng&agrave;y trước bữa cơm đều chụp lại những lời ch&uacute;c &yacute; nghĩa v&agrave; chia sẻ với mọi người qua mạng x&atilde; hội.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/images/DOANTHANHNIEN/2021/hoa.jpg" style="height:525px; width:700px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:calibri,sans-serif"><span style="font-family:arial,sans-serif">Ngo&agrave;i những tấm thiệp, những b&oacute; hoa nhỏ xinh cũng được gửi đến cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện.</span></span></em></span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ThS. Trương Văn Đạt &ndash; Trưởng ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c sinh vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết: Ngo&agrave;i hơn 8000 suất ăn tử tế cho sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, Nh&agrave; trường đ&atilde; vận động được hơn 250 triệu đồng để hỗ trợ th&ecirc;m cho c&aacute;c em trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc. Đặc biệt ng&agrave;y 07/6 vừa qua ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tổ chức ra qu&acirc;n chương tr&igrave;nh Tiếp sức t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n với nội dung x&eacute;t nghiệm COVID-19 cho 1500 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh với tổng kinh ph&iacute; 200 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/images/DOANTHANHNIEN/2021/z2539911925521_4391d96d41e7bb78390650487e3070b0.jpg" style="height:524px; width:700px" /></span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 ở nước ta c&oacute; thể sẽ c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn hơn nữa, nhưng tin chắc rằng với sự đồng l&ograve;ng của to&agrave;n thể x&atilde; hội, sự l&atilde;nh đạo Nh&agrave; nước, ch&uacute;ng ta sẽ sớm đẩy l&ugrave;i được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại b&igrave;nh thường. Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh xin gửi lời cảm ơn ch&acirc;n th&agrave;nh nhất đến Đồng Ng&ocirc;n MT - quỹ Đ&aacute;p Đền Tiếp Nối (Pay It Forward), C&ocirc;ng ty Inn Saigon v&agrave; c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n đ&atilde; ủng hộ những &ldquo;suất ăn tử tế&rdquo;, s&aacute;t cạnh c&ugrave;ng Nh&agrave; trường n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19.</span></span></p> <p style="margin-left:0mm; margin-right:0mm; text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TẤN LỰC</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;