Thầm lặng nghề quản giáo của nữ cán bộ Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;ng ng&agrave;y phải sống c&ugrave;ng c&aacute;c đối tượng nguy hiểm, c&oacute; h&agrave;ng r&agrave;o d&acirc;y th&eacute;p kẽm gai, được bảo vệ nghi&ecirc;m ngặt 24/24h, đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh của nữ c&aacute;n bộ quản gi&aacute;o duy nhất trong Nh&agrave; tạm giữ C&ocirc;ng an huyện Cần Giờ - Thượng &uacute;y Huỳnh Ngọc Luyến thuộc Đội CSTHAHS &ndash; HTTP C&ocirc;ng an huyện Cần Giờ - kh&ocirc;ng quản ngại kh&oacute; khăn, gian khổ, lu&ocirc;n tận t&acirc;m với c&ocirc;ng việc v&agrave; l&agrave; một trong những tấm gương điển h&igrave;nh học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c trong nhiều năm qua. B&ecirc;n cạnh c&ocirc;ng t&aacute;c quản gi&aacute;o đang phụ tr&aacute;ch, đồng ch&iacute; c&ograve;n l&agrave; nữ thủ lĩnh Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng an Huyện nhiệt t&igrave;nh, năng nổ.</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34463/1.jpg" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:800px; text-align:justify; white-space:pre-wrap; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi bạn kh&ocirc;ng tận mắt thấy c&ocirc;ng việc đấy bạn sẽ kh&ocirc;ng biết được sự cam go, vất vả v&agrave; nguy hiểm của nghề quản gi&aacute;o. Kh&ocirc;ng kể những kh&oacute; khăn, vất vả trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; số đối tượng tạm giữ, tạm giam v&agrave; phạm nh&acirc;n m&agrave; điều cho mọi người thấy những kh&oacute; khăn, trăn trở của nghề quản gi&aacute;o đ&oacute; l&agrave; l&agrave;m sao để cảm h&oacute;a, gi&aacute;o dục để phạm nh&acirc;n thực sự ăn năn, hối c&atilde;i về những g&igrave; m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; g&acirc;y ra, hướng thiện &ldquo;họ&rdquo; để trở th&agrave;nh một người c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội v&agrave; phải l&agrave;m sao trong thời gian &ldquo;họ&rdquo; đang bị giam giữ kh&ocirc;ng vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của m&igrave;nh trong thời gian ở tại Nh&agrave; tạm giữ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, Thượng &uacute;y Huỳnh Ngọc Luyến lu&ocirc;n ch&uacute; trọng giữ g&igrave;n phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, l&agrave;nh mạnh, thường xuy&ecirc;n tu dưỡng v&agrave; r&egrave;n luyện theo 6 điều B&aacute;c Hồ dạy C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, kh&ocirc;ng n&eacute; tr&aacute;nh việc kh&oacute; của đơn vị; thường xuy&ecirc;n tự gi&aacute;c l&agrave;m th&ecirc;m ngo&agrave;i giờ để đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong mỗi đợt cao điểm tấn c&ocirc;ng, trấn &aacute;p tội phạm, bản th&acirc;n Thượng &uacute;y Huỳnh Ngọc Luyến đều chủ động x&acirc;y dựng kế hoạch cụ thể, bố tr&iacute; sắp xếp thời gian một c&aacute;ch khoa học, x&aacute;c định những việc cần l&agrave;m trước, l&agrave;m ngay, những việc c&oacute; thể l&agrave;m sau để ho&agrave;n th&agrave;nh đ&uacute;ng tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao. N</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">hất l&agrave; khi bản th&acirc;n Thượng &uacute;y Huỳnh Ngọc Luyến vừa l&agrave; c&aacute;n bộ quản gi&aacute;o &ndash; gi&aacute;o dục, cải tạo can phạm nh&acirc;n, vừa l&agrave; B&iacute; thư Đo&agrave;n Cơ sở C&ocirc;ng an huyện th&igrave; tr&aacute;ch nhiệm của đồng ch&iacute; c&agrave;ng lớn.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34463/3.jpg" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:375px; text-align:justify; white-space:pre-wrap; width:500px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Nh&agrave; tạm giữ C&ocirc;ng an Huyện Cần Giờ, Thượng &uacute;y Huỳnh Ngọc Luyến được xem như người thầy &ldquo;đặc biệt&rdquo;, c&oacute; &ldquo;t&acirc;m&rdquo; - l&agrave; chiếc cầu nối giữa ph&aacute;p luật v&agrave; người phạm tội; giữa lợi &iacute;ch x&atilde; hội v&agrave; đạo đức con người. Trong nhiều t&igrave;nh huống, Thượng &uacute;y Huỳnh Ngọc Luyến c&ograve;n l&agrave; chỗ dựa tinh thần của can phạm nh&acirc;n, đồng ch&iacute; lu&ocirc;n c&oacute; những s&aacute;ng kiến trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục cải tạo phạm nh&acirc;n, thường xuy&ecirc;n tổ chức gi&aacute;o dục cho từng can phạm nh&acirc;n theo gi&aacute;o dục ri&ecirc;ng từng người, gi&aacute;o dục chung từng buồng giam. Nắm bắt kịp thời c&aacute;c loại tội phạm, những h&igrave;nh thức phạm tội, nguy&ecirc;n nh&acirc;n phạm tội của từng người để c&oacute; hướng gi&aacute;o dục hợp l&yacute;. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, đồng ch&iacute; c&ograve;n n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục th&ocirc;ng qua c&aacute;c buổi sinh hoạt với phạm nh&acirc;n, tổ chức cho phạm nh&acirc;n đọc s&aacute;ch b&aacute;o, tổ chức hướng dẫn cho phạm nh&acirc;n một số c&ocirc;ng việc cụ thể gắn với địa phương, tạo điều kiện phạm nh&acirc;n khi chấp h&agrave;nh xong &aacute;n phạt t&ugrave; về địa phương c&oacute; nghề nghiệp, c&oacute; c&ocirc;ng việc nhằm t&aacute;i ho&agrave; nhập cộng đồng, sớm trở th&agrave;nh c&ocirc;ng d&acirc;n lương thiện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, Thượng &uacute;y Huỳnh Ngọc Luyến cũng đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực v&agrave; gương mẫu thực hiện trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n; l&atilde;nh đạo Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng an Huyện ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ m&agrave; Đảng ủy,&nbsp;Ban chỉ huy C&ocirc;ng an huyện giao ph&oacute;. Tổ chức cho đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động cao điểm, c&aacute;c hoạt động thực h&agrave;nh x&atilde; hội, v&igrave; an sinh x&atilde; hội v&agrave; nhiều hoạt động c&oacute; &yacute; nghĩa nh&acirc;n văn kh&aacute;c. Song song đ&oacute;, th&ocirc;ng qua c&aacute;c cuộc họp, sinh họat Chi đo&agrave;n chủ điểm, sinh hoạt ch&iacute;nh trị định kỳ tại Chi Đo&agrave;n, Đo&agrave;n cơ sở, đồng ch&iacute; thường xuy&ecirc;n tổ chức cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n đọc c&aacute;c mẩu chuyện, b&agrave;i viết v&agrave; t&aacute;c phẩm n&oacute;i về B&aacute;c Hồ, c&aacute;c mẩu chuyện về gương thực h&agrave;nh tiết kiệm, chống tham &ocirc;, quan li&ecirc;u, l&atilde;ng ph&iacute;&hellip; Qua đ&oacute;, y&ecirc;u cầu Đo&agrave;n vi&ecirc;n li&ecirc;n hệ kiểm điểm những mặt đ&atilde; l&agrave;m được v&agrave; chưa l&agrave;m được trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện cuộc vận động v&agrave; trong c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; đề ra phương hướng r&egrave;n luyện, phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với th&agrave;nh t&iacute;ch nỗ lực, sự cố gắng của m&igrave;nh, từ năm 2016 đến nay, Thượng &uacute;y Huỳnh Ngọc Luyến đ&atilde; vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao qu&yacute;: Năm 2016, 2017 đạt chiến sỹ ti&ecirc;n tiến; Năm 2018, 2019 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; Được Th&agrave;nh đo&agrave;n trao bằng khen về ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi năm 2019, l&agrave; thanh ni&ecirc;n tiến tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2020, l&agrave; c&aacute;n bộ C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n trẻ, giỏi, ti&ecirc;u biểu năm 2020; được Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh tặng giấy khen về đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch thực hiện tốt học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019; được Ban Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng giấy khen l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố ti&ecirc;u biểu nh&acirc;n dịp kỷ niệm 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh; về đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong đợt cao điểm lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng kỷ niệm 74 năm C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m v&agrave; Quốc Kh&aacute;nh nước Cộng XHCN&nbsp;Việt Nam năm 2019; về đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong đợt thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng 70 năm Ng&agrave;y chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra&nbsp; Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc,...</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong>XU&Acirc;N HƯƠNG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hôm nay, ngày 25/9/2021, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư Thành Đoàn và đại diện Quận Đoàn 8 đã đến thăm, động viên hai bạn tình nguyện viên Nguyễn Hoàng Nam và bạn Ngô Quốc Phong tại Trạm Y tế Phường 4, Quận 8. Tại đây, thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên đã gửi lời thăm hỏi, động viên tinh thần hai bạn, mong hai bạn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đề nghị Quận Đoàn 8 tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể Quận thực hiện việc giám định thương tích, theo dõi tình hình sức khỏe và kịp thời hỗ trợ các bạn trong thời gian tới.

Agile Việt Nam
;