Tủ lạnh cộng đồng, sẻ chia yêu thương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Từ ng&agrave;y 27/6/2021, Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam - Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp C&ocirc;ng ty Cổ phần Casper Việt Nam đang triển khai đưa v&agrave;o hoạt động những &ldquo;Tủ lạnh cộng đồng&rdquo; để hỗ trợ thực phẩm cho người d&acirc;n bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.&nbsp;&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34484/cat%20bang.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n (ở giữa) c&ugrave;ng đại diện Quận Đo&agrave;n 6, đại diện Casper&nbsp;cắt băng kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh ở Trưởng Tiểu học B&igrave;nh Ti&ecirc;n, Quận 6</em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:11px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34484/Trao%20thu%20cam%20on%20dv%20dong%20hanh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:11px"><em>Tặng thư c&aacute;m ơn cho đơn vị đồng h&agrave;nh</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; một trong những hoạt động nối d&agrave;i của chuỗi c&aacute;c hoạt động &yacute; nghĩa, s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ TP.Hồ Ch&iacute; Minh nhằm chung tay ph&ograve;ng, chống dịch bệnh v&agrave; hỗ trợ người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn bị ảnh hưởng do dịch Covidd-19, với th&ocirc;ng điệp chương tr&igrave;nh &quot;Tủ lạnh Thạch Sanh Casper bao rộng, t&igrave;nh người Việt Nam bao lớn&quot;; đ&acirc;y l&agrave; một trong những nội dung thực hiện h&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&quot; của tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong tham gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34484/Gian%20hang.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Tủ lạnh cộng đồng&nbsp;được đặt b&ecirc;n cạnh gian h&agrave;ng 0 đồng ở Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 4</span></em></p> <div><span style="font-size:16px; text-align:justify">Theo đ&oacute;, s&aacute;ng ng&agrave;y 27/6, ba chiếc &quot;tủ lạnh cộng đồng&quot; đựng thực phẩm bảo quản lạnh đ&atilde; đi v&agrave;o sử dụng ở ba điểm: Khu vực Quận 6, đặt tại trường Tiểu học B&igrave;nh Ti&ecirc;n (260 Phan Văn Khỏe, Phường 5, Quận 6); khu vực Quận 3, đặt tại địa điểm (885 Ho&agrave;ng Sa, Phường 9, Quận 3); v&agrave; khu vực Quận 4, đặt tại Nh&agrave; thiếu nhi Quận 4 (405 Ho&agrave;ng Diệu, Phường 2, Quận 4).</span></div> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34484/Tu%20lanh.jpg" style="height:284px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Tủ lạnh lu&ocirc;n đầy ắp&nbsp;thực phẩm để cung cấp cho người d&acirc;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Những chiếc tủ lạnh n&agrave;y đặt cạnh c&aacute;c &quot;gian h&agrave;ng 0 đồng&quot;, &quot;ATM gạo&quot;, &quot;phi&ecirc;n chợ nghĩa t&igrave;nh&quot;... gi&uacute;p người d&acirc;n ở c&aacute;c khu phong tỏa, người d&acirc;n kh&oacute; khăn, yếu thế c&oacute; thể cải thiện bữa ăn hằng ng&agrave;y, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34484/tu%20lanh%205.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34484/nguoi%20dan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Với sự hỗ trợ của c&aacute;c t&igrave;nh nguyện hướng dẫn người d&acirc;n nhận thực phẩm</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong thời gian tới, Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh&nbsp; sẽ tiếp tục phối hợp c&aacute;c đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục triển khai 10 tủ lạnh tại 10 địa điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.&nbsp; Hồ Ch&iacute; Minh từ ng&agrave;y 27/6 đến ng&agrave;y 06/7/2021. Hoạt động được duy tr&igrave; li&ecirc;n tục trong 10 ng&agrave;y tại 10 điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c quận: Quận 3, Quận&nbsp;4, Quận 5, Quận 6, Quận&nbsp;10, Quận B&igrave;nh Thạnh v&agrave; Quận Ph&uacute; Nhuận.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ở mỗi điểm đặt tủ đều c&oacute; c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n hỗ trợ, hướng dẫn người d&acirc;n thực hiện c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc ph&ograve;ng chống dịch. Khi đến nhận qu&agrave;, tất cả người d&acirc;n cũng đều phải thực hiện nguy&ecirc;n tắc &quot;5K&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&aacute;c quận đo&agrave;n nơi c&oacute; điểm&quot;Tủ lạnh cộng đồng&quot; chủ động nguồn điện, duy tr&igrave; tủ 24/24 trong thời gian 10 ng&agrave;y; bảo quản tủ trong thời gian thực hiện chương tr&igrave;nh, được hỗ trợ thực phẩm tương đương 2.000.000 đồng/ ng&agrave;y v&agrave; tiền điện 1.000.000 đồng (10 ng&agrave;y); phối hợp địa phương th&ocirc;ng tin cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n đến nhận c&aacute;c thực phẩm lạnh k&egrave;m gạo v&agrave; c&aacute;c nhu yếu phẩm kh&aacute;c; hướng dẫn ph&acirc;n luồng, đảm bảo an ninh trật tự v&agrave; gi&atilde;n c&aacute;ch; đo th&acirc;n nhiệt, hướng dẫn người d&acirc;n rửa tay v&agrave; đảm bảo c&aacute;c quy định ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">L&Acirc;M DŨNG</span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><em>Ảnh: Cơ sở Đo&agrave;n cung cấp</em></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hôm nay, ngày 25/9/2021, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư Thành Đoàn và đại diện Quận Đoàn 8 đã đến thăm, động viên hai bạn tình nguyện viên Nguyễn Hoàng Nam và bạn Ngô Quốc Phong tại Trạm Y tế Phường 4, Quận 8. Tại đây, thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, đồng chí Trương Minh Tước Nguyên đã gửi lời thăm hỏi, động viên tinh thần hai bạn, mong hai bạn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đề nghị Quận Đoàn 8 tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể Quận thực hiện việc giám định thương tích, theo dõi tình hình sức khỏe và kịp thời hỗ trợ các bạn trong thời gian tới.

Agile Việt Nam
;