Nguyễn Tấn Á - Thủ lĩnh phong trào đấu tranh của HSSV giai đoạn 1963 - 1975

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&ldquo;Con h&ugrave;m x&aacute;m&rdquo;, &ldquo;người h&ugrave;ng thời loạn&rdquo; l&agrave; những từ để nhắc đến Kỹ sư Nguyễn Tấn &Aacute; - một trong những thủ lĩnh của phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố trong&nbsp;thời kỳ&nbsp;kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34520/CT%2037.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Kỹ sư Nguyễn Tấn &Aacute; (đứng ph&aacute;t biểu). Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Xuất ph&aacute;t từ l&ograve;ng y&ecirc;u nước</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 1963 - 1964, phong tr&agrave;o đấu tranh chống chế độ độc t&agrave;i Ng&ocirc; Đ&igrave;nh Diệm v&agrave; ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n sục s&ocirc;i trong học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; đồng b&agrave;o c&aacute;c giới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&uacute;c đ&oacute;, anh Nguyễn Tấn &Aacute; l&agrave; học sinh trường Trung học Kỹ thuật Cao Thắng. Với truyền thống c&aacute;ch mạng của gia đ&igrave;nh v&agrave; l&ograve;ng y&ecirc;u nước nồng n&agrave;n, anh lu&ocirc;n đi đầu trong phong tr&agrave;o đấu tranh của học sinh Trường Cao Thắng chống chế độ Mỹ - Ngụy&nbsp;v&agrave; phối hợp với c&aacute;c trường Trung Đại học nổ ra li&ecirc;n tục c&aacute;c cuộc b&atilde;i kh&oacute;a, biểu t&igrave;nh, chiến đấu với cảnh s&aacute;t S&agrave;i G&ograve;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phong tr&agrave;o đấu tranh của học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n y&ecirc;u nước đ&atilde; l&agrave;m cho khu trung t&acirc;m đ&ocirc; thị&nbsp;S&agrave;i G&ograve;n n&aacute;o động với lựu đạn cay, phi tiễn, tiếng s&uacute;ng đ&agrave;n &aacute;p khắp nơi, khiến cho ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n hết sức l&uacute;ng t&uacute;ng, lu&ocirc;n lu&ocirc;n phải bị động đối ph&oacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau c&aacute;c cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc t&agrave;i Ng&ocirc; Đ&igrave;nh Diệm, ng&agrave;y 02/11/1963, anh Nguyễn Tấn &Aacute; huy động học sinh Cao Thắng đốt b&oacute;t cảnh s&aacute;t L&ecirc; Văn Ken ngay chợ Bến Th&agrave;nh trả th&ugrave; cho chị Qu&aacute;ch Thị Trang (bị lực lượng cảnh s&aacute;t của ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n bắn chết ng&agrave;y 25/8/1963).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 25/8/1964, anh Nguyễn Tấn &Aacute; huy động học sinh Cao Thắng c&ugrave;ng h&agrave;ng chục ng&agrave;n học sinh, sinh vi&ecirc;n bao v&acirc;y dinh Nguyễn Kh&aacute;nh đ&ograve;i &ocirc;ng ta từ chức &ldquo;Quốc trưởng tự phong&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nghe tin học sinh Trường Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ bị khủng bố, ng&agrave;y 27,&nbsp;28/8/1964, anh huy động học sinh Trường Cao Thắng giải v&acirc;y cho học sinh Trường Nguyễn Trường Tộ bị bọn c&ocirc;n đồ của Nguyễn Kh&aacute;nh bao v&acirc;y v&agrave; truy s&aacute;t, rồi lập ph&ograve;ng tuyến chặn đứng c&aacute;c đợt phản k&iacute;ch đi&ecirc;n cuồng tiếp theo của ch&uacute;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 25/11/1964, anh đi đầu giải v&acirc;y cho trường nữ Trung học Gia Long (nay l&agrave; trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) bị cảnh s&aacute;t của ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n bao v&acirc;y. Ba ng&agrave;y sau đ&oacute;, anh tiếp tục bảo vệ cho đo&agrave;n tuần h&agrave;nh h&agrave;ng vạn người trong đ&aacute;m tang anh L&ecirc; Văn Ngọc bị ch&iacute;nh quyền Trần Văn Hương s&aacute;t hại; tấn c&ocirc;ng bọn phản động định chiếm trụ sở Tổng hội Sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n tại Số 4, Duy T&acirc;n (nay l&agrave; Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thủ lĩnh phong tr&agrave;o</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&agrave; một học sinh giỏi của trường, lại trung thực v&agrave; gan g&oacute;c, Nguyễn Tấn &Aacute; trong mắt của học sinh Cao Thắng v&agrave; c&aacute;c trường bạn giống như một thủ lĩnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; b&aacute;o ch&iacute; l&uacute;c ấy gọi anh l&agrave; &ldquo;Người h&ugrave;ng của thời loạn&rdquo;. Anh được Tổng Đo&agrave;n Học sinh S&agrave;i G&ograve;n 1964 giao nhiệm vụ l&agrave; &ldquo;Ủy vi&ecirc;n H&agrave;nh động&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với nhiều hoạt động nổi bật n&agrave;y, anh bắt đầu bị theo d&otilde;i, bị địch bắt v&agrave; bị tra tấn. Anh kể lại &ldquo;Tụi cảnh s&aacute;t n&oacute; đ&aacute;nh tứ trụ, đ&aacute;nh bốn ph&iacute;a khi m&igrave;nh bị bịt mắt, kh&ocirc;ng biết đường đ&acirc;u m&agrave; đỡ&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n gọi anh l&agrave; &ldquo;con h&ugrave;m x&aacute;m&rdquo; v&igrave; sự gan l&igrave;, t&aacute;o bạo của anh. Nhiều đảng ph&aacute;i muốn l&ocirc;i k&eacute;o anh, ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; cả t&ograve;a Đại sứ Mỹ muốn mua chuộc anh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhưng c&oacute; lẽ, ch&uacute;ng kh&ocirc;ng biết người l&atilde;nh đạo trực tiếp của anh l&agrave; anh L&ecirc; Minh Ch&acirc;u (tức Ba Ch&acirc;u), l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&uacute;c bấy giờ v&agrave; s&aacute;t c&aacute;nh với anh l&agrave; c&aacute;c n&ograve;ng cốt của Th&agrave;nh Đo&agrave;n như anh Nguyễn Chơn Trung (S&aacute;u Quang), anh V&otilde; Ngọc An (Bảy C&acirc;u), anh Triệu C&ocirc;ng Tinh Trung (Tư Truyền) &hellip; trong Tổng đo&agrave;n Học sinh S&agrave;i G&ograve;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau khi học xong trường Cao Thắng, anh l&ecirc;n học Trung t&acirc;m Kỹ thuật Ph&uacute; Thọ (nay l&agrave; Đại học B&aacute;ch khoa) đến năm 1971, đậu kỹ sư Điện tiếp tục l&agrave; n&ograve;ng cốt của phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n trong Tổng hội Sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n từ 1969 đến 1971, được bầu l&agrave; Chủ tịch Hội đồng đại diện Sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh tuy&ecirc;n bố: <strong><em>&ldquo;Ở đ&acirc;u c&oacute; ngọn cờ ch&iacute;nh nghĩa l&agrave; t&ocirc;i theo. Ngọn cờ bất ch&aacute;nh kh&ocirc;ng bao giờ tồn tại. T&ocirc;i kh&ocirc;ng thể b&aacute;n rẻ l&yacute; tưởng của m&igrave;nh v&agrave; anh em học sinh đồng b&agrave;o&rdquo;.</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y đất nước h&ograve;a b&igrave;nh, nhắc lại những năm th&aacute;ng s&ocirc;i động thời trẻ, anh rưng rưng nước mắt chia sẻ: <strong><em>&ldquo;T&ocirc;i tuy kh&ocirc;ng c&ograve;n trẻ nhưng d&ograve;ng m&aacute;u thanh ni&ecirc;n trong t&ocirc;i c&ograve;n lớn lắm&rdquo;.</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuổi U.80 anh vẫn nhiệt t&igrave;nh tham gia c&aacute;c hoạt động truyền lửa cho học sinh trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, h&igrave;nh ảnh &ldquo;Người h&ugrave;ng của thời loạn&rdquo; được&nbsp; bạn b&egrave; gọi &ldquo;Anh &Aacute;&rdquo; th&acirc;n thương lu&ocirc;n ghi tạc v&agrave;o kỷ niệm h&agrave;o h&ugrave;ng của nhiều thế hệ thầy v&agrave; tr&ograve; trường Cao Thắng n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố n&oacute;i chung.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>HO&Agrave;NG Đ&Ocirc;N NHẬT T&Acirc;N</strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;