Y bác sĩ tình nguyện miền Trung kể 'được bà con TP. Hồ Chí Minh thương lắm'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TTO - C&aacute;c sinh vi&ecirc;n v&agrave; y b&aacute;c sĩ miền Trung đang c&oacute; những ng&agrave;y căng m&igrave;nh c&ugrave;ng người d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đẩy l&ugrave;i dịch bệnh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34526/a1.jpg" style="height:451px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n y v&agrave; y b&aacute;c sĩ tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế lấy mẫu x&eacute;t nghiệm cho b&agrave; con quận B&igrave;nh T&acirc;n, nơi đang l&agrave; điểm n&oacute;ng dịch COVID-19 ở TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở đ&acirc;y, họ đ&atilde; đ&oacute;n nhận nhiều y&ecirc;u thương của người d&acirc;n v&agrave; cũng để lại những t&igrave;nh cảm đẹp trong l&ograve;ng b&agrave; con miền Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Mấy b&aacute;c v&ocirc; gi&uacute;p miền Nam, b&agrave; con qu&yacute; lắm</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn 10 ng&agrave;y v&agrave;o TP.HCM chống dịch, BS Nguyễn Gia B&igrave;nh, 29 tuổi, c&ocirc;ng t&aacute;c tại Bệnh viện Trường đại học Y dược Huế, đều đặn d&agrave;nh &iacute;t ph&uacute;t mỗi ng&agrave;y chia sẻ những d&ograve;ng nhật k&yacute; chống dịch dễ thương tr&ecirc;n Facebook c&aacute; nh&acirc;n. Những mẩu chuyện anh ghi lại vừa lưu giữ kỷ niệm vừa để động vi&ecirc;n tinh thần của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện b&aacute;c sĩ B&igrave;nh c&ugrave;ng &quot;đồng đội&quot; đang tham gia lấy mẫu x&eacute;t nghiệm ở khắp c&aacute;c kiệt hẻm của quận B&igrave;nh T&acirc;n - điểm n&oacute;ng dịch COVID-19 của TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34526/a2.png" style="height:453px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>B&aacute;c sĩ Nguyễn Gia B&igrave;nh c&oacute; h&ocirc;m một m&igrave;nh g&otilde; cửa từng nh&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm cho gần 200 người ở c&aacute;c điểm n&oacute;ng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nhật k&yacute; của m&igrave;nh, anh lu&ocirc;n nhắc đến t&igrave;nh cảm người d&acirc;n d&agrave;nh cho c&aacute;c y b&aacute;c sĩ. Anh B&igrave;nh cho biết người d&acirc;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh rất dễ thương. C&oacute; những ng&agrave;y thấy nh&oacute;m lấy mẫu giữa trời nắng, b&agrave; con b&ecirc; nguy&ecirc;n c&aacute;i rạp ra che. C&oacute; người khệ nệ bưng b&igrave;nh nước đ&aacute; ra mời rồi ch&eacute;p miệng thương khi họ kh&ocirc;ng thể cởi bỏ lớp bảo hộ để uống nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; người đ&agrave;n &ocirc;ng mắt đỏ hoe, rơm rớm khi biết c&aacute;c b&aacute;c sĩ từ miền Trung v&agrave;o hỗ trợ. &quot;Mấy b&aacute;c v&ocirc; đ&acirc;y gi&uacute;p miền Nam, b&agrave; con mừng v&agrave; qu&yacute; lắm&quot;, chỉ nghe c&acirc;u đ&oacute; th&ocirc;i m&agrave; anh qu&ecirc;n hết mệt nhọc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34526/a3.jpg" style="height:449px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Một c&aacute;n bộ tổ d&acirc;n phố 9, phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng A đ&atilde; viết t&igrave;nh cảm của người TP.Hồ Ch&iacute; Minh d&agrave;nh cho Huế, cảm ơn sự chi viện của y b&aacute;c sĩ miền Trung</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh B&igrave;nh chia sẻ giọng Huế n&oacute;i nặng v&agrave; đặc trưng n&ecirc;n c&oacute; l&uacute;c b&agrave; con kh&ocirc;ng hiểu, nhưng kh&ocirc;ng một ai tỏ ra kh&oacute; chịu, ngược lại họ c&ograve;n rất vui vẻ v&agrave; khen giọng Huế dễ thương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&igrave;nh người gi&uacute;p vơi nỗi nhớ nh&agrave;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Hằng Nga, th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n y b&aacute;c sĩ Bệnh viện 199 - Bộ C&ocirc;ng an tại Đ&agrave; Nẵng, cho biết nhiều bệnh nh&acirc;n c&ograve;n tự l&agrave;m những m&oacute;n qu&agrave; nhỏ để cảm ơn v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;C&oacute; người khi nghe m&igrave;nh v&agrave;o đ&acirc;y chi viện đ&atilde; lật đật mang một bao to&agrave;n b&aacute;nh m&igrave; đến tặng, nhiều b&agrave; con mang rau củ đến cho v&agrave; nhắn nhủ y b&aacute;c sĩ miền Trung phải thật vững v&agrave;ng, mạnh khỏe&quot;, chị Nga x&uacute;c động kể.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34526/a4.png" style="height:444px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&ocirc;ng điệp mong TP.Hồ Ch&iacute; Minh chiến thắng dịch bệnh được c&aacute;c sinh vi&ecirc;n Y - dược Huế viết l&ecirc;n đồ bảo hộ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Nga l&agrave; một trong nhiều nữ y b&aacute;c sĩ viết thư xung phong l&ecirc;n đường chi viện TP.Hồ Ch&iacute; Minh. Khi đi, chị phải gửi hai đứa con c&ograve;n rất nhỏ cho &ocirc;ng b&agrave; chăm nom. Những ng&agrave;y hỗ trợ TP.HCM dập dịch, t&igrave;nh cảm của b&agrave; con miền Nam khiến chị được tiếp th&ecirc;m sức mạnh, vơi phần n&agrave;o nỗi nhớ con.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34526/a5.jpg" style="height:269px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c y b&aacute;c sĩ, kỹ thuật vi&ecirc;n tỉnh Quảng Nam ở TP.Hồ Ch&iacute; Minh hạnh ph&uacute;c khi được cống hiến sức trẻ của m&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐO&Agrave;N NHẠN</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguồn: tuoitre.vn</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;