Thành Đoàn TP. Thủ Đức: Lan tỏa mô hình Thực phẩm 0 đồng - Ấm lòng mùa dịch

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Lời hiệu triệu &ldquo;Mỗi người d&acirc;n l&agrave; một chiến sĩ tr&ecirc;n mặt trận ph&ograve;ng, chống dịch bệnh&rdquo; đang lan tỏa rộng khắp ở nhiều nơi. Mỗi người đang đồng t&acirc;m, dồn sức, đồng l&ograve;ng c&ugrave;ng Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước quyết t&acirc;m vượt qua mọi kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức để chống lại đại dịch to&agrave;n cầu. Đ&acirc;y cũng l&agrave; điểm tựa để một lần nữa tin tưởng rằng, dịch bệnh sẽ bị đẩy l&ugrave;i trong thời gian tới.</strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34545/3.jpg" style="height:320px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><br /> Bởi vậy, hằng ng&agrave;y, hằng giờ tr&ecirc;n c&aacute;c con đường, c&aacute;c ng&otilde; nhỏ hay giữa trung t&acirc;m Th&agrave;nh phố xuất hiện nhiều h&agrave;nh động gi&uacute;p đỡ, sẻ chia đong đầy y&ecirc;u thương từ những suất cơm, th&ugrave;ng nước miễn ph&iacute; tr&ecirc;n đường đến những si&ecirc;u thị 0 đồng,&hellip;Qua đ&oacute;, chăm lo vật chất, tinh thần cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, người d&acirc;n trong khu vực phong tỏa v&agrave; lực lượng l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c tuyến đầu ph&ograve;ng chống dịch, tạo n&ecirc;n sự lan tỏa t&iacute;ch cực trong x&atilde; hội.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34545/1.jpg" style="text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Để lan tỏa tinh thần sẻ chia cùng nhau vượt qua đại dịch, trong những ng&agrave;y qua tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n th&agrave;nh phố Thủ Đức cũng đ&atilde; v&agrave; đang triển khai thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh mới &ldquo;Thực phẩm 0 đồng &ndash; Ấm l&ograve;ng m&ugrave;a dịch&rdquo; nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội của th&agrave;nh phố Thủ Đức n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i chung trong giai đoạn hiện nay. Bắt nguồn từ việc tiếp nhận c&aacute;c tin nhắn hỗ trợ th&ocirc;ng qua Fanpage<em> Tuổi trẻ th&agrave;nh phố Thủ Đức</em> của người d&acirc;n trong m&ugrave;a dịch nhưng ở một số nơi vẫn c&ograve;n hạn chế trong việc tiếp cận th&ocirc;ng tin v&agrave; tiếp cận c&aacute;c nguồn lực. Nguồn thực phẩm hiện tại chủ yếu sử dụng từ việc huy động c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội v&agrave; k&ecirc;u gọi sự đ&oacute;ng g&oacute;p chung tay của c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n, trong thời gian tới Th&agrave;nh đo&agrave;n sẽ thực hiện giải cứu một số loại n&ocirc;ng sản như nh&atilde;n xuồng, thanh long ruột đỏ để c&oacute; th&ecirc;m nguồn kinh ph&iacute; duy tr&igrave; thực hiện chương tr&igrave;nh.<br /> <br /> Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&oacute; 01 số điện thoại cố định để tiếp nhận th&ocirc;ng tin về c&aacute;c trường hợp kh&oacute; khăn trong vấn đề thiếu hụt nhu yếu phẩm trong t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh, sau đ&oacute; sẽ li&ecirc;n hệ địa phương để x&aacute;c minh những trường hợp nhằm đảm bảo t&iacute;nh ch&iacute;nh x&aacute;c, sau khi đ&atilde; chắc chắn c&aacute;c trường họp tr&ecirc;n l&agrave; đ&uacute;ng người, đ&uacute;ng việc, th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn th&igrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẻ thực hiện cung ứng c&aacute;c thực phẩm chủ yếu đến hỗ trợ cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34545/4.jpg" style="text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><br /> <strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N THỦ ĐỨC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;