Những tình nguyện viên trên mặt trận văn hóa

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với nhiều hoạt động t&igrave;nh nguyện thiết thực, c&aacute;c bạn trẻ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng đ&atilde; s&aacute;ng t&aacute;c n&ecirc;n những ca kh&uacute;c lạc quan, &yacute; nghĩa, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao tinh thần quyết t&acirc;m chiến thắng trong cuộc chiến vượt qua đại dịch. &nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="color:#000080"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34547/AAAC.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px; text-align:justify; width:10px" /></span><strong><span style="color:#000080">&nbsp;</span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=McFQZcKekME"><span style="color:#0000CD">Ca kh&uacute;c&nbsp;</span></a><a href="http://www.youtube.com/watch?v=McFQZcKekME"><span style="color:#0000CD">Mở rộng v&ugrave;ng xanh - Đẩy l&ugrave;i Covid-19&nbsp;</span></a></strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34547/k0.png" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia nhiệm vụ ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19. ẢNH: NVCC</span></em></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những ca từ đ&atilde; thấm v&agrave;o người</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Mở rộng v&ugrave;ng xanh, đẩy l&ugrave;i Covid</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>An to&agrave;n sẻ chia, đo&agrave;n vi&ecirc;n ta xung k&iacute;ch</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&ugrave;ng nhau chung tay, v&igrave; th&agrave;nh phố B&aacute;c</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&agrave;nh phố nghĩa t&igrave;nh, kh&ocirc;ng ai bị bỏ lại ph&iacute;a sau</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; những c&acirc;u h&aacute;t trong ca kh&uacute;c <em>Mở rộng v&ugrave;ng xanh &ndash; Đẩy l&ugrave;i Covid-19 </em>do Nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Mai Tr&acirc;m, c&ocirc;ng t&aacute;c tại ph&ograve;ng Văn h&oacute;a Thể thao - Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh Ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh -&nbsp;s&aacute;ng t&aacute;c nhằm tuy&ecirc;n truyền đến người d&acirc;n về việc ph&ograve;ng chống dịch Covid-19.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34547/kk4.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:733px; text-align:center; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; nam hay nữ đều ra sức v&igrave; cuộc chiến vượt qua đại dịch Covid-19 (Chị Mai Tr&acirc;m b&ecirc;n tr&aacute;i ảnh). ẢNH: NVCC</span></span></em></p> <div><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mai Tr&acirc;m chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh t&acirc;m đắc nhất c&acirc;u &ldquo;kh&ocirc;ng ai bị bỏ lại ph&iacute;a sau&rdquo; bởi v&igrave; d&ugrave; m&igrave;nh nghe nhiều người n&oacute;i, tr&ecirc;n b&aacute;o đ&agrave;i cũng c&oacute; nhắc đến nhưng khi trực tiếp tham gia hỗ trợ chống dịch th&igrave; n&oacute; mới thực sự quen thuộc, thấm v&agrave;o người v&agrave; tự nhi&ecirc;n trở th&agrave;nh lời ca&rdquo;.</span></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Tr&acirc;m cho biết, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh hiện đang l&agrave; nơi giao nhận h&agrave;ng h&oacute;a từ khắp nơi gửi về để hỗ trợ cho TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Khối lượng c&ocirc;ng việc nhiều n&ecirc;n mọi người d&ugrave; l&agrave;m việc văn ph&ograve;ng hay kh&aacute;c bộ phận đều ra sức, kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt nam hay nữ, l&atilde;nh đạo hay nh&acirc;n vi&ecirc;n. Tất cả mọi người đều l&agrave;m việc một c&aacute;ch vui vẻ, đo&agrave;n kết v&igrave; mục đ&iacute;ch chung l&agrave; chống dịch Covid-19.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Những ng&agrave;y n&agrave;y, m&igrave;nh cảm nhận được t&igrave;nh cảm của người d&acirc;n c&aacute;c nơi d&agrave;nh cho TP. Hồ Ch&iacute; Minh qua rất nhiều lương thực, rau củ quả được chuyển đến. Thỉnh thoảng m&igrave;nh lại cảm động v&igrave; thấy được v&agrave;i bịch nhỏ chứa &iacute;t rau củ của một c&aacute; nh&acirc;n hay một gia đ&igrave;nh n&agrave;o đ&oacute; muốn g&oacute;p ch&uacute;t t&igrave;nh cảm hướng về th&agrave;nh phố m&igrave;nh&rdquo;, chị Tr&acirc;m t&acirc;m sự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Xem mặt trận chống dịch l&agrave; &ldquo;nh&agrave;&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hơn hai th&aacute;ng tham gia chống dịch Covid-19 tại phường 6, quận G&ograve; Vấp, bạn Trần Văn Phong (sinh vi&ecirc;n Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; xem nơi đ&acirc;y l&agrave; nh&agrave;, xem người d&acirc;n, c&aacute;c anh chị c&ugrave;ng đồng h&agrave;nh với nhau l&agrave; người th&acirc;n. C&oacute; lần Phong c&ugrave;ng những thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tham gia trực chốt suốt nửa th&aacute;ng, h&ocirc;m kh&aacute;c th&igrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm đến 11, 12 giờ đ&ecirc;m nhưng ai nấy đều kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, sẵn s&agrave;ng hỗ trợ người d&acirc;n d&ugrave; bất cứ l&uacute;c n&agrave;o, chỉ cần c&oacute; lệnh l&agrave; đi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><span style="color:rgb(0, 0, 128)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34547/AAAC.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px; width:10px" /></span><strong><span style="color:rgb(0, 0, 128)">&nbsp;</span></strong></span><span style="font-size:12px"><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=p1MOl2jGN_A"><span style="color:#0000CD">Ca kh&uacute;c &quot;B&agrave;i ca thanh ni&ecirc;n người&nbsp;t&igrave;nh nguyện chống dịch&quot;</span></a></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34547/kk2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thanh Phong tham gia trực chốt tại Cầu An Lộc (Quận G&ograve; Vấp) trong thời gian dịch bệnh b&ugrave;ng ph&aacute;t. ẢNH: NVCC</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&iacute;nh những trải nghiệm qu&yacute; gi&aacute; đ&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh nguồn cảm hứng để Phong s&aacute;ng t&aacute;c n&ecirc;n ca kh&uacute;c&nbsp;<em>B&agrave;i ca người thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện chống dịch&nbsp;</em>với những ca từ gần gũi, đầy t&igrave;nh cảm, g&oacute;p phần v&agrave;o cuộc chiến chống dịch Covid-19 tr&ecirc;n mặt trận văn h&oacute;a.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phong chia sẻ: &ldquo;S&aacute;ng h&ocirc;m đ&oacute; m&igrave;nh đi lấy mẫu x&eacute;t nghiệm cho người d&acirc;n rồi về phường đ&oacute;ng g&oacute;i rau củ quả chở xuống khu phong tỏa, đến khi về nh&agrave; tự dưng cảm x&uacute;c qu&aacute; n&ecirc;n lấy giấy b&uacute;t ra viết b&agrave;i h&aacute;t v&agrave; nhấn nh&aacute; giai điệu cho ph&ugrave; hợp, cứ thế một b&agrave;i h&aacute;t cơ bản được ra đời. Đ&oacute; cũng l&agrave; ca kh&uacute;c đầu tay của m&igrave;nh lu&ocirc;n, giờ nghĩ lại vẫn thấy l&uacute;c đ&oacute; cảm x&uacute;c d&acirc;ng tr&agrave;o lắm n&ecirc;n chỉ 20 ph&uacute;t l&agrave; viết xong&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong b&agrave;i h&aacute;t của m&igrave;nh, Phong t&acirc;m đắc nhất c&acirc;u h&aacute;t <em>V&igrave; cuộc sống tươi vui, bao em thơ, bao mẹ gi&agrave; vơi đi nỗi lo v&agrave; đất nước trở lại y&ecirc;n l&agrave;nh, ấm &ecirc;m. </em>Giải th&iacute;ch cho điều n&agrave;y, Phong n&oacute;i: &ldquo;Khi m&igrave;nh xung phong đi chống dịch, người th&acirc;n m&igrave;nh rất lo, người bạn kh&aacute;c th&igrave; trốn đi, c&oacute; người đi về mới d&aacute;m n&oacute;i. M&igrave;nh phải g&oacute;p ch&uacute;t sức đẩy l&ugrave;i dịch bệnh để tất cả mọi người được đo&agrave;n tụ với gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội trở lại trạng th&aacute;i b&igrave;nh thường như trước th&igrave; &ldquo;mẹ gi&agrave; v&agrave; em thơ&rdquo; mới được an l&ograve;ng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phong cho biết, thời gian qua bạn đ&atilde; học tập v&agrave; tham gia biểu diễn tại Trung t&acirc;m quan họ Kinh Bắc Phương Nam v&agrave; C&acirc;u lạc bộ Mười Nhớ. Đồng thời, bạn cũng được nghệ sĩ, nhạc sĩ Qu&yacute; Thăng, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m quan họ Kinh Bắc Phương Nam truyền cảm hứng v&agrave; hướng dẫn m&igrave;nh tr&ecirc;n con đường nghệ thuật cũng như t&aacute;c phẩm lần n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34547/kk5.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:443px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tất cả mọi người đều l&agrave;m việc một c&aacute;ch vui vẻ, đo&agrave;n kết v&igrave; mục đ&iacute;ch chung l&agrave; chống dịch Covid-19. ẢNH: NVCC</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NGỌC THẢO</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;