Tân Phú: Mỗi cuộc gọi, một sự đồng hành!

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Năm ng&agrave;y kể từ cuộc gọi đầu ti&ecirc;n, những chuyến xe vận chuyển rau củ, nhu yếu phẩm, thuốc v&agrave; cả những b&igrave;nh oxy của &quot;ATM Oxy&quot; ng&agrave;y c&agrave;ng bận rộn, mọi thứ trở n&ecirc;n tất bật. Đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng việc h&agrave;ng ng&agrave;y của đội h&igrave;nh &quot;&Aacute;O XANH ĐỒNG H&Agrave;NH C&Ugrave;NG F0 C&Aacute;CH LY TẠI NH&Agrave;&quot; do Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute; triển khai thực hiện.</strong></p> <p><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34553/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Cứ một ng&agrave;y mới bắt đầu, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cập nhật lại danh s&aacute;ch F0 c&aacute;ch ly tại nh&agrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. Sau đ&oacute; bắt tay v&agrave;o việc gọi điện thoại đến c&aacute;c trường hợp n&agrave;y, hỏi thăm, động vi&ecirc;n tinh thần, những vấn đề kh&oacute; khăn, nhu cầu về y tế, thuốc v&agrave; thực phẩm&nbsp;thiết yếu hằng ng&agrave;y.&nbsp;&quot;Nghe th&ocirc;i kh&ocirc;ng đủ, c&ograve;n phải thật nhanh ch&oacute;ng ghi nhận những nhu cầu cần gi&uacute;p đỡ từ đầu d&acirc;y b&ecirc;n kia. Mỗi cuộc điện thoại kết th&uacute;c, l&agrave; một trường hợp kh&oacute; khăn cần được hỗ trợ, mọi thứ đều phải được giải quyết kịp thời.&quot; - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n Ho&agrave;ng Quốc Li&ecirc;m chia sẻ.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34553/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34553/nay.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Tr&ecirc;n từng con hẻm bị phong tỏa, trước những cửa nh&agrave; bị căng d&acirc;y, xuất hiện m&agrave;u &aacute;o xanh thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng với c&aacute;c giỏ qu&agrave;, phần thuốc, nhu yếu phẩm gửi đến bệnh nh&acirc;n. Với tinh thần lạc quan, t&iacute;ch cực ch&uacute;ng ta phải c&ugrave;ng nhau cố gắng trong cuộc chiến n&agrave;y, kh&ocirc;ng để một ai bị bỏ lại ph&iacute;a sau.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34553/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34553/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34553/8.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34553/7.jpg" style="height:727px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34553/6.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34553/9.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Chia sẻ cảm nhận về hoạt động n&agrave;y, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quận T&acirc;n Ph&uacute;&nbsp;kh&ocirc;ng ch&uacute;t lo lắng về những nguy cơ khi tham gia hoạt động, đối với c&aacute;c bạn, mục ti&ecirc;u gi&uacute;p cho người d&acirc;n khỏi bệnh ch&iacute;nh l&agrave; gi&uacute;p cho cuộc sống của bản th&acirc;n v&agrave; mọi người th&ecirc;m m&agrave;u xanh hi vọng về ng&agrave;y chiến thắng dịch bệnh.</p> <p style="text-align: right;"><strong>MAI PHƯƠNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;