Bắt nhịp công nghệ hiện đại tạo sức lan tỏa các chỉ thị của Đảng đến với giới trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Từ năm 2016 đến nay, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tập trung hệ thống c&aacute;c giải&nbsp;đẩy mạnh&nbsp;việc thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng về tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng đối với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thế hệ trẻ v&agrave; Chỉ thị số 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh;&nbsp;ph&ugrave; hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi, gắn với đời sống sinh hoạt, học tập, lao động h&agrave;ng ng&agrave;y của tuổi trẻ th&agrave;nh phố.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34557/Hinh%20anh%20co%20chu.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n chụp ảnh c&ugrave;ng c&ocirc;, ch&uacute; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong buổi&nbsp;Kh&aacute;nh th&agrave;nh dự &aacute;n sửa chữa, n&acirc;ng cấp ph&ograve;ng truyền thống Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ảnh: Ngọc Long (NVHTN)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong>Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin</strong></p> <p style="text-align:justify">Theo Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n: &ldquo;Việc x&acirc;y dựng v&agrave; triển khai thực hiện Chỉ thị được chuyển tải v&agrave;o c&aacute;c chương tr&igrave;nh, phong tr&agrave;o, cuộc vận động của Đo&agrave;n, Hội, Đội với nhiều h&igrave;nh thức, c&aacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tạo, phong ph&uacute; v&agrave;&nbsp;bắt nhịp với xu thế hiện đại th&ocirc;ng qua c&aacute;c h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n Internet, mạng x&atilde; hội, qua đ&oacute; thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đối với c&aacute;c hoạt động. Tập hợp,&nbsp; vận động văn nghệ sĩ trẻ, nh&acirc;n vật c&oacute; ảnh hưởng đối với giới trẻ để thực hiện c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, tạo cảm x&uacute;c nh&acirc;n kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn, c&aacute;c đợt hoạt động&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c trang cộng đồng, c&aacute;c nh&oacute;m tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội của hệ thống tổ chức Đo&agrave;n ng&agrave;y c&agrave;ng mở rộng về nội dung, đối tượng tiếp cận. Hiện nay 98% cơ sở Đo&agrave;n x&acirc;y dựng chuy&ecirc;n trang v&agrave; duy tr&igrave; sử dụng mạng x&atilde; hội để tuy&ecirc;n truyền hoạt động tại đơn vị.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34557/Cong%20thong%20tin%20Ba%20ma%20phong%20trao.png" style="height:470px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Cổng th&ocirc;ng tin Ba m&aacute; phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n</em></span></p> <p style="text-align:justify">Trong giai đoạn vừa qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức nhiều tọa đ&agrave;m, diễn đ&agrave;n, c&aacute;c hoạt động n&acirc;ng cao khả năng l&yacute; luận của đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, n&acirc;ng chất đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n, hoạt động C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32976/H%E1%BB%99i%20thi%20BCV.jpg" style="height:375px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi chủ đề &ldquo;Người truyền cảm hứng&rdquo; do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức.&nbsp;Ảnh: TLTĐ&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật lu&ocirc;n được đẩy mạnh thực hiện, th&ocirc;ng qua chuy&ecirc;n trang &ldquo;Tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh với ph&aacute;p luật&rdquo;. Định kỳ h&agrave;ng năm, tổ chức Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a XHCN Việt Nam d&agrave;nh cho đa dạng c&aacute;c đối tượng, chỉ đạo B&aacute;o Tuổi Trẻ, B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ đẩy mạnh đăng tải c&aacute;c th&ocirc;ng tin, tuy&ecirc;n truyền về ph&aacute;p luật tr&ecirc;n chuy&ecirc;n trang của b&aacute;o, phối hợp với Nh&agrave; xuất bản Trẻ ph&aacute;t h&agrave;nh 1.000 sổ tay t&igrave;m hiểu Luật Thanh ni&ecirc;n (sửa đổi năm 2020), tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật gắn với lĩnh vực học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, khởi nghiệp, lập nghiệp cho đối tượng theo khu vực.</p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống lu&ocirc;n được c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n quan t&acirc;m thực hiện phong ph&uacute;, đa dạng h&igrave;nh thức như: h&agrave;nh tr&igrave;nh đến bảo t&agrave;ng, địa chỉ đỏ, sinh hoạt truyền thống c&aacute;c hội thi trực tuyến t&igrave;m hiểu lịch sử,&hellip;Nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu với nh&acirc;n chứng lịch sử, C&acirc;u lạc bộ Truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng Thành Đoàn đ&atilde; gi&uacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống c&agrave;ng hiệu quả hơn, g&oacute;p phần bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, khơi dậy l&ograve;ng y&ecirc;u nước v&agrave; tinh thần d&acirc;n tộc cho thế hệ trẻ.</p> <p style="text-align:justify">Th&agrave;nh Đo&agrave;n triển khai c&aacute;c giải ph&aacute;p s&aacute;ng tạo thực hiện văn h&oacute;a thưởng thức, văn h&oacute;a đọc nhằm lan tỏa c&aacute;c sản phẩm, c&aacute;c loại h&igrave;nh văn h&oacute;a, nghệ thuật, c&aacute;c cuộc thi, hội diễn, h&agrave;nh tr&igrave;nh văn h&oacute;a để tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục thế hệ trẻ được đầu tư tổ chức. Đặc biệt, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tập hợp, vận động văn nghệ sĩ trẻ, nh&acirc;n vật c&oacute; ảnh hưởng đối với giới trẻ tham gia s&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; thực hiện c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, tạo cảm x&uacute;c, c&oacute; gi&aacute; trị lan tỏa nh&acirc;n kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn, c&aacute;c đợt hoạt động cao điểm.</p> <p style="text-align:justify">Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ograve;n quan t&acirc;m đầu tư x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, thiết chế văn h&oacute;a để thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục v&agrave; phục vụ nhu cầu vui chơi, giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh của thanh thiếu nhi, ti&ecirc;u biểu như: C&ocirc;ng tr&igrave;nh Khu lưu niệm V&ugrave;ng căn cứ kh&aacute;ng chiến miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;ch mạng Việt Nam - Khu Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định tại tỉnh B&igrave;nh Dương; Kh&ocirc;ng gian truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn v&agrave; trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n - ĐHQG TPHCM, c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&acirc;ng cấp Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh tạo điều kiện hơn cho thiếu nhi r&egrave;n luyện kỹ năng, ph&aacute;t triển năng khiếu, l&agrave; nơi ươm mầm v&agrave; chắp c&aacute;nh ước mơ, t&agrave;i năng cho c&aacute;c em; C&ocirc;ng tr&igrave;nh Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tại Khu đ&ocirc; thị Đại học Quốc gia TP.Hồ Ch&iacute; Minh được kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; đưa v&agrave;o sử dụng phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi của sinh vi&ecirc;n, khởi c&ocirc;ng C&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng Văn ph&ograve;ng Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tại Quận 12,...</p> <p style="text-align:justify">Từ năm 2016 đến nay, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức hơn 17.000 hoạt động văn h&oacute;a, văn nghệ, thể dục, thể thao thu h&uacute;t hơn 2,7 triệu lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tham gia. C&aacute;c fanpage, livestream hội nghị Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m văn nghệ tuy&ecirc;n truyền &ldquo;Kh&aacute;t vọng tuổi trẻ&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;C&acirc;u chuyện t&igrave;nh nguyện&rdquo;, c&aacute;c chương tr&igrave;nh kỷ niệm của Đo&agrave;n, c&aacute;c hoạt động quốc tế thanh ni&ecirc;n,&hellip;</p> <p style="text-align:justify"><strong>Sức lan tỏa học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c</strong></p> <p style="text-align:justify">Việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong giai đoạn 2016 - 2021 được Th&agrave;nh Đo&agrave;n đẩy mạnh thực hiện với đa dạng giải ph&aacute;p. Nhiều đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị, sinh hoạt chủ điểm đ&atilde; được triển khai trong to&agrave;n Đo&agrave;n, gắn với ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước, ng&agrave;y B&aacute;c trở về nước trực tiếp l&atilde;nh đạo phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng, c&aacute;c hoạt động nh&acirc;n kỷ niệm Ng&agrave;y Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định mang t&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, kỷ niệm Ng&agrave;y Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc, c&aacute;c hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.&hellip;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34412/chi%20phuong.jpg" style="height:366px; text-align:justify; width:550px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>&nbsp;B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phan Thị Thanh Phương c&ugrave;ng đại biểu, đội vi&ecirc;n trải nghiệm th&ocirc;ng tin về B&aacute;c tr&ecirc;n d&agrave;n m&aacute;y t&iacute;nh bảng hiện đại tại Kh&ocirc;ng gian &quot;B&aacute;c Hồ v&agrave; thiếu nhi&quot; tại Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;Ảnh: Nguyễn Hưng</em></span></p> <p style="text-align:justify">Hằng năm, Th&agrave;nh Đo&agrave;n triển khai học tập c&aacute;c chuy&ecirc;n đề tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; giới thiệu rộng r&atilde;i c&aacute;c t&aacute;c phẩm của Người. Nhiều hoạt động đồng h&agrave;nh giới thiệu c&aacute;c chuy&ecirc;n đề, t&aacute;c phẩm như thi vẽ tranh, s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c, thực hiện c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền, xuất bản, t&aacute;i bản c&aacute;c ấn phẩm về học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; được triển khai thực hiện, qua đ&oacute; đ&atilde; t&aacute;c động s&acirc;u sắc đến nhận thức, h&agrave;nh động của thế hệ trẻ.</p> <p style="text-align:justify">Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c được tổ chức 2 năm/ 1 lần đ&atilde; tạo điều kiện để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, hội vi&ecirc;n th&agrave;nh phố gặp gỡ, giao lưu, v&agrave; trao đổi kinh nghiệm, đề ra những giải ph&aacute;p học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 81.973 c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; 7.170 tập thể điển h&igrave;nh l&agrave;m theo lời B&aacute;c, qua đ&oacute; giới thiệu nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương ti&ecirc;u biểu đến đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/3eec91b30f40f51eac51.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Th&agrave;nh Đo&agrave;n biểu dương c&aacute;c điển h&igrave;nh thực hiện tốt học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="text-align:justify">Đặc biệt,&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; ra mắt trang cộng đồng &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, nơi đăng tải, giới thiệu, tuy&ecirc;n truyền thường xuy&ecirc;n những nội dung về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, giới thiệu c&aacute;c gương điển h&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c.</p> <p style="text-align:justify">Năm 2021, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nh&acirc;n kỷ niệm 131 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; kh&aacute;nh th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian &ldquo;B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&rdquo; tại Nh&agrave; thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh, l&agrave; kh&ocirc;ng gian s&aacute;ng tạo để đội vi&ecirc;n, thiếu nhi&nbsp;c&oacute; thể t&igrave;m hiểu về th&acirc;n thế, cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 1px 1px 6px; border-style: solid; border-color: rgb(31, 81, 140); border-image: initial; background: rgb(236, 245, 255); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:12px">X&acirc;y dựng Đo&agrave;n l&agrave; x&acirc;y dựng Đảng trước một bước</span></strong></p> <p><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho biết: <em>&quot;Việc triển khai c&aacute;c chỉ thị&nbsp;đ&atilde;&nbsp;nhận được sự quan t&acirc;m chỉ đạo của c&aacute;c cấ</em><em>;</em><em>p sự hỗ trợ phối hợp của c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể th&agrave;nh phố.&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tăng cường c&aacute;c giải ph&aacute;p gi&aacute;o dục l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, đ&uacute;c kết kinh nghiệm thực tiễn, trong đ&oacute; thực hiện hiệu quả bồi dưỡng l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cho thanh ni&ecirc;n trước khi kết nạp Đo&agrave;n; ch&uacute; trọng bồi dưỡng về đạo đức, lối sống, văn h&oacute;a cho thanh ni&ecirc;n một c&aacute;ch thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục v&agrave; ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&quot;.&nbsp;</em></span></p> <p><span style="font-size:12px">Từ qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai Chỉ thị số 42 v&agrave; Chỉ thị 05, qua thực tiễn c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu nỗ lực của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng lực lượng ch&iacute;nh trị. C&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n th&agrave;nh phố đ&atilde; kết nạp 502,538 đo&agrave;n vi&ecirc;n mới, giới thiệu 119,027&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng, trong đ&oacute; 28,586 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được ph&aacute;t triển Đảng, 28,586 đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; (từ năm 2016 đến th&aacute;ng 6/2021).&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:12px">Ng&agrave;y 17/8/2021, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; biểu dương 32 tập thể thực hiện tốt&nbsp;Chỉ thị số 42, 77 tập thể thực hiện tốt việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2015 - 2020.</span></p> </div> <p style="text-align:right"><strong>L&Acirc;M DŨNG - MINH HIẾU</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;