Có một thời tuổi trẻ đẹp như thế!

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Y tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tiếp nhận đo&agrave;n t&igrave;nh nguyện gồm 38 giảng vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Trường Cao đẳng Viễn Đ&ocirc;ng tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bắt đầu từ 12/7/2021 tại huyện H&oacute;c M&ocirc;n. C&aacute;c em l&agrave; những thanh ni&ecirc;n trong độ tuổi 18 - 20, c&ograve;n rất trẻ nhưng khi&nbsp; th&agrave;nh phố k&ecirc;u gọi, c&aacute;c em sẵn s&agrave;ng l&ecirc;n đường</strong>.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&atilde; hơn 1 th&aacute;ng tại nơi đ&acirc;y,&nbsp; c&oacute; kh&oacute; khăn, c&oacute; vất vả, c&oacute; những nỗi nhớ nh&agrave;, nhớ gia đ&igrave;nh. Nhưng t&igrave;nh người nơi đ&acirc;y v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u th&agrave;nh phố đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c em vượt qua tất cả. Để c&ugrave;ng nhau s&aacute;t c&aacute;nh, g&oacute;p 1 phần nhỏ c&ugrave;ng th&agrave;nh phố đẩy l&ugrave;i dịch bệnh. Hi vọng 1 ng&agrave;y th&agrave;nh phố lại trở về c&aacute;i ồn &agrave;o n&aacute;o nhiệt của n&oacute;. V&agrave; c&aacute;c bạn lại được trở về với gia đ&igrave;nh, với người th&acirc;n. C&ugrave;ng khoe về 1 thời tuổi trẻ đẹp như thế</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34567/hinh1.jpg" style="height:293px; width:650px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34567/IMG_20210809_171610.jpg" style="height:487px; width:650px" /></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;ng ng&agrave;y, đ&uacute;ng 7h30 c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đ&atilde; phải dậy sớm chuẩn bị chia nhau ra đến 12 x&atilde; của địa b&agrave;n H&oacute;c M&ocirc;n. C&aacute;c bạn lại được chia th&agrave;nh c&aacute;c đội h&igrave;nh như đội phản ứng nhanh, đội tư vấn v&agrave; điều trị. D&ugrave; ở vị tr&iacute; n&agrave;o, c&aacute;c em cũng cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh. V&agrave; từ đ&oacute;, rất nhiều c&acirc;u chuyện vui buồn, những kỉ niệm&nbsp; đ&atilde; được c&aacute;c em kể lại. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>SV Nguyễn Thị Băng Kiều - SV năm 2 ng&agrave;nh X&eacute;t nghiệm y học</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh vi&ecirc;n Nguyễn Thị Băng Kiều, đ&atilde; rời qu&ecirc; ở Tiền Giang, 1 nơi rất xa&nbsp; để l&ecirc;n đường chống dịch, mỗi ng&agrave;y ba mẹ dưới qu&ecirc; gọi l&ecirc;n kh&oacute;c rất nhiều v&igrave; thương con v&igrave; lo cho con, nhưng v&igrave; t&igrave;nh y&ecirc;u đất nước, bạn vẫn can đảm vượt qua, đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c anh chị đội phản ứng nhanh xung phong v&agrave;o v&ugrave;ng t&acirc;m dịch,c&oacute; ng&agrave;y&nbsp; truy vết gần 50 ca F0 tại 1 địa b&agrave;n trong 1 ng&agrave;y, nhiều khi v&igrave; t&iacute;nh chất c&ocirc;ng việc, 9 -10h đ&ecirc;m mới về tới nh&agrave;. Hay đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u chuyện, bạn đ&atilde; ẵm tr&ecirc;n tay&nbsp; đứa b&eacute; F0 chỉ mới chưa đầy 4 th&aacute;ng tuổi đ&atilde; bị dương t&iacute;nh với Covid - 19 được về b&ecirc;n cạnh mẹ trong khu c&aacute;ch ly. L&uacute;c đ&oacute;, bạn cũng kh&ocirc;ng nghỉ g&igrave; nhiều, chỉ biết cho đi l&agrave; hạnh ph&uacute;c</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34567/IMG_20210814_102811.jpg" style="height:650px; width:300px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ocirc; Trương Bảo Vy - Giảng vi&ecirc;n Khoa Điều dưỡng trường Cao đẳng Viễn Đ&ocirc;ng</strong> </span></span></p> <p>Hay c&acirc;u chuyện của c&ocirc; gi&aacute;o trẻ Trương Bảo Vy, th&agrave;nh vi&ecirc;n đội ph&ograve;ng chống dịch đ&atilde; hỗ trợ đỡ đẻ 1 ca tại trạm y tế v&igrave; tr&aacute;ch nhiệm với người bệnh.&nbsp;Vừa hết ca trực tầm so&aacute;t Covid-19 buổi s&aacute;ng tại x&atilde; T&acirc;n Hiệp, huyện H&oacute;c M&ocirc;n (Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh), đang chuẩn bị trở về khu tập trung để nghỉ trưa th&igrave; c&ocirc; Trương Bảo Vy &ndash; Giảng vi&ecirc;n Trường Cao đẳng Viễn Đ&ocirc;ng bất ngờ nhận được th&ocirc;ng tin c&oacute; một nữ sản phụ trở dạ sắp sinh ngay tại nh&agrave;, kh&ocirc;ng c&ograve;n đủ thời gian tới bệnh viện. H&ocirc;m ấy l&agrave; v&agrave;o ng&agrave;y 30/7, chồng của chị ấy chạy đến b&aacute;o tin v&ocirc; c&ugrave;ng lo lắng. L&uacute;c xảy ra t&igrave;nh huống n&agrave;y th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nữ hộ sinh của trạm y tế, c&ograve;n c&aacute;c anh chị kh&aacute;c đang tham gia chống dịch th&igrave; chưa c&oacute; kinh nghiệm về vấn đề n&agrave;y n&ecirc;n kh&ocirc;ng d&aacute;m xử l&yacute;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34567/Hinh2.jpg" style="height:867px; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>V&agrave; c&oacute; nhiều những c&acirc;u chuyện đẹp kh&aacute;c được viết n&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&acirc;u chuyện của bạn Nguyễn Hồng Kh&aacute;nh Như hay của bạn Đỗ Thị Hiền&nbsp;cũng th&uacute; vị kh&ocirc;ng k&eacute;m, bạn l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của đội phản ứng nhanh, nhận được điện thoại từ đường d&acirc;y n&oacute;ng, bạn đ&atilde; c&ugrave;ng 1 anh chị l&ecirc;n đường đến nh&agrave; ca bệnh nặng, thực hiện x&eacute;t nghiệm v&agrave; chuyển viện, cố gắng để cứu sống bệnh nh&acirc;n nhanh nhất. C&ograve;n rất nhiều những c&acirc;u chuyện kh&aacute;c của những c&ocirc; cậu sinh vi&ecirc;n rời xa gia đ&igrave;nh để l&ecirc;n đường chống dịch. Ch&uacute;ng ta phải thầm cảm ơn những chiến sĩ thầm lặng ấy, c&aacute;c em đ&atilde; cống hiến hết m&igrave;nh, phục vụ cho th&agrave;nh phố. Những bữa cơm vội, những giấc ngủ tạm tại bất cứ chỗ n&agrave;o, để sau đ&oacute; lại vực dậy tinh thần tiếp tục d&ugrave;ng sức trẻ của m&igrave;nh để chiến đấu.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34567/IMG_20210809_171711.jpg" style="height:433px; text-align:justify; width:650px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34567/IMG_20210809_170952.jpg" style="height:867px; width:650px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34567/c2a96e1b65d69288cbc7.jpg" style="height:867px; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; người hỏi rằng, c&aacute;c em c&oacute; mong muốn g&igrave; kh&ocirc;ng: Ch&uacute;ng em chỉ mong rằng b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n h&atilde;y c&ugrave;ng chia sẻ, mỗi người h&atilde;y tự n&acirc;ng cao &yacute; thức của m&igrave;nh cũng sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p rất quan trọng v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch. Nếu mọi người cứ tự &yacute; đi lại khắp nơi di chuyển từ khu vực n&agrave;y sang khu vực kh&aacute;c, như vậy sẽ kh&ocirc;ng đảm bảo an to&agrave;n v&agrave; rất kh&oacute; khăn cho nhiệm vụ dập dịch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mong rằng một&nbsp;ng&agrave;y th&agrave;nh phố lại b&igrave;nh y&ecirc;n, v&agrave; ch&uacute;ng em lại được về với gia đ&igrave;nh. Xin được mượn lời b&agrave;i h&aacute;t thay cho lời kết S&agrave;i G&ograve;n cố gắng l&ecirc;n bước qua đại dịch. Một thời khắc kh&oacute; khăn vẫn tin, vẫn c&ograve;n bao hi sinh &acirc;m thầm.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">CĐVĐ</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;