Tập huấn nghiệp vụ cho Tổng phụ trách Đội mới nhận nhiệm vụ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Ng&agrave;y 28/8/2021, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng phối hợp tổ chức Chương tr&igrave;nh tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội cho lực lượng Tổng phụ tr&aacute;ch Đội th&agrave;nh phố mới nhận nhiệm vụ với h&igrave;nh thức trực tuyến.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34577/Tap%20huan%20cong%20tac%20Doi.jpg" style="height:375px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố&nbsp;Trần Thu H&agrave; truyền đạt c&aacute;c nội dung trong chương tr&igrave;nh tập huấn</em></span></p> <p style="text-align:justify">Tham dự chương tr&igrave;nh tập huấn c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c - Ph&oacute; hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng c&ugrave;ng sự tham gia của 150 Tổng phụ tr&aacute;ch Đội mới nhận nhiệm vụ.</p> <p style="text-align:justify">Tham gia chương tr&igrave;nh tập huấn, c&aacute;c thầy c&ocirc; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội đ&atilde; được c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n chia sẻ, hướng dẫn những nội dung quan trọng v&agrave; cần thiết đ&aacute;p ứng cho việc tiếp cận, thực hiện chức năng nhiệm vụ tại li&ecirc;n đội với 3 chuy&ecirc;n đề: Chuy&ecirc;n đề 1 &ndash; Triển khai trọng t&acirc;m Kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố năm học 2021 &ndash; 2022 do đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố trao đổi; Chuy&ecirc;n đề 2: Những vấn đề Tổng phụ tr&aacute;ch Đội mới nhận nhiệm vụ cần biết (Lao động Tổng phụ tr&aacute;ch Đội, Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND&nbsp;của UBND Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh) do đồng ch&iacute; Nguyễn Trọng Nghĩa - Ph&oacute; hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng trao đổi v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Ho&agrave;ng Hải &ndash; Ph&oacute; Trưởng Khoa C&ocirc;ng t&aacute;c Đội hướng dẫn chuy&ecirc;n đề 3: Tổ chức hoạt động Đội trong nh&agrave; trường (hướng dẫn phương ph&aacute;p tổ chức một số hoạt động Đội trong trường học).</p> <p style="text-align:justify">Trong chương tr&igrave;nh tập huấn, Ban tổ chức cũng đ&atilde; tổng hợp, trang bị cho c&aacute;c thầy c&ocirc; Tổng phụ tr&aacute;ch nguồn t&agrave;i liệu, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phục vụ việc nghi&ecirc;n cứu, t&igrave;m hiểu để tổ chức thực hiện hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi tại từng li&ecirc;n đội.</p> <p style="text-align:right"><strong>Tin: Hồng Nhung. Ảnh: L&ecirc; Nghĩa</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;