Tập huấn nghiệp vụ cho Tổng phụ trách Đội mới nhận nhiệm vụ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Ng&agrave;y 28/8/2021, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng phối hợp tổ chức Chương tr&igrave;nh tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội cho lực lượng Tổng phụ tr&aacute;ch Đội th&agrave;nh phố mới nhận nhiệm vụ với h&igrave;nh thức trực tuyến.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/8/34577/Tap%20huan%20cong%20tac%20Doi.jpg" style="height:375px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố&nbsp;Trần Thu H&agrave; truyền đạt c&aacute;c nội dung trong chương tr&igrave;nh tập huấn</em></span></p> <p style="text-align:justify">Tham dự chương tr&igrave;nh tập huấn c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c - Ph&oacute; hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng c&ugrave;ng sự tham gia của 150 Tổng phụ tr&aacute;ch Đội mới nhận nhiệm vụ.</p> <p style="text-align:justify">Tham gia chương tr&igrave;nh tập huấn, c&aacute;c thầy c&ocirc; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội đ&atilde; được c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n chia sẻ, hướng dẫn những nội dung quan trọng v&agrave; cần thiết đ&aacute;p ứng cho việc tiếp cận, thực hiện chức năng nhiệm vụ tại li&ecirc;n đội với 3 chuy&ecirc;n đề: Chuy&ecirc;n đề 1 &ndash; Triển khai trọng t&acirc;m Kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố năm học 2021 &ndash; 2022 do đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố trao đổi; Chuy&ecirc;n đề 2: Những vấn đề Tổng phụ tr&aacute;ch Đội mới nhận nhiệm vụ cần biết (Lao động Tổng phụ tr&aacute;ch Đội, Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND&nbsp;của UBND Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh) do đồng ch&iacute; Nguyễn Trọng Nghĩa - Ph&oacute; hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng trao đổi v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Ho&agrave;ng Hải &ndash; Ph&oacute; Trưởng Khoa C&ocirc;ng t&aacute;c Đội hướng dẫn chuy&ecirc;n đề 3: Tổ chức hoạt động Đội trong nh&agrave; trường (hướng dẫn phương ph&aacute;p tổ chức một số hoạt động Đội trong trường học).</p> <p style="text-align:justify">Trong chương tr&igrave;nh tập huấn, Ban tổ chức cũng đ&atilde; tổng hợp, trang bị cho c&aacute;c thầy c&ocirc; Tổng phụ tr&aacute;ch nguồn t&agrave;i liệu, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phục vụ việc nghi&ecirc;n cứu, t&igrave;m hiểu để tổ chức thực hiện hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi tại từng li&ecirc;n đội.</p> <p style="text-align:right"><strong>Tin: Hồng Nhung. Ảnh: L&ecirc; Nghĩa</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;