Nhật kí tình nguyện của cô bạn 2K3

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>L&agrave; một trong những t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n nhỏ tuổi nhất, mặc d&ugrave; đang bận rộn chuẩn bị bước v&agrave;o đại học, nhưng bạn Phạm T&acirc;m (12C8, THPT Trường Chinh, Q.12) vẫn đăng k&iacute; x&ocirc;ng pha ra tuyến đầu với l&iacute; do: &ldquo;Chỉ cần được mặc &aacute;o bảo hộ l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, l&agrave; m&igrave;nh thấy hạnh ph&uacute;c&rdquo;.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34582/gf.jpg" style="height:799px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Phạm T&acirc;m.</em></p> <p style="text-align:justify"><strong>&ldquo;M&aacute;u t&igrave;nh nguyện trong m&igrave;nh rất nhiều&rdquo;</strong></p> <p style="text-align:justify">M&igrave;nh l&agrave; Phạm T&acirc;m, tham gia t&igrave;nh nguyện từ ng&agrave;y 2/6 ở phường 9 G&ograve; Vấp v&agrave; sau đ&oacute; đảm nhận th&ecirc;m nhiều nhiệm vụ ở nhiều mặt trận kh&aacute;c nhau. C&ocirc;ng việc của m&igrave;nh trước đ&acirc;y l&agrave; canh chốt c&aacute;ch li những ca F1 từ 14 giờ đến 20 giờ, nhận đồ của người d&acirc;n gửi ra v&agrave;o, khử khuẩn. Bản th&acirc;n m&igrave;nh cũng cảm thấy thật may mắn khi được tham gia, c&ugrave;ng mọi người đi chống COVID-19.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34582/ok.jpg" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Phạm T&acirc;m.</em></p> <p style="text-align:justify">Nơi m&igrave;nh canh chốt, c&oacute; đến 2 khu c&aacute;ch li, đều l&agrave; F1 rất nguy hiểm, đ&ocirc;i l&uacute;c mọi người ra người v&agrave;o rất nhiều. M&igrave;nh gặp đ&ocirc;i ch&uacute;t kh&oacute; khăn khi phải nhắc nhở mọi người đứng gi&atilde;n c&aacute;ch. Rồi cả nh&oacute;m phải&nbsp;g&otilde; cửa từng nh&agrave; để đưa phiếu lấy th&ocirc;ng tin x&eacute;t nghiệm.</p> <p style="text-align:justify">M&igrave;nh kh&ocirc;ng d&aacute;m n&oacute;i gia đ&igrave;nh v&igrave; mẹ sẽ lo lắng kh&ocirc;ng cho đi. Đến hơn 20 giờ đ&ecirc;m, để mẹ kh&ocirc;ng lo m&igrave;nh c&oacute; gọi n&oacute;i thật l&agrave; đang đi chống dịch. Mẹ bắt m&igrave;nh về ngay, nhưng biết l&agrave;m sao giờ, m&aacute;u t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n của m&igrave;nh qu&aacute; lớn, m&igrave;nh xin lỗi mẹ, quyết t&acirc;m ở lại mặt trận c&ugrave;ng đồng đội cho đến khi hết việc.</p> <p style="text-align:justify">Nếu theo đ&uacute;ng như ca trực, 20 giờ m&igrave;nh sẽ về nhưng tầm khoảng 18 giờ c&aacute;c anh chị b&ecirc;n phường chuẩn bị lấy mẫu x&eacute;t nghiệm cho người d&acirc;n tại khu phố. Sau khi hết ca m&igrave;nh đ&atilde; đến xin c&aacute;c anh b&ecirc;n phường ở lại hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c lấy mẫu x&eacute;t nghiệm v&agrave; được sự đồng &yacute;. Đ&uacute;ng 21 giờ m&igrave;nh được cho mặc đồ bảo hộ, điều phối c&ugrave;ng mọi người đi lấy mẫu.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34582/dh.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Phạm T&acirc;m hạnh ph&uacute;c khi được g&oacute;p sức t&igrave;nh nguyện.</em></p> <p style="text-align:justify"><strong>Bước v&agrave;o &ldquo;khu vực n&oacute;ng&rdquo;</strong></p> <p style="text-align:justify">Trước đ&oacute; m&igrave;nh chỉ cần canh g&aacute;c chốt bảo vệ, b&acirc;y giờ m&igrave;nh sẽ phải bước v&agrave;o nội khu c&aacute;ch li c&oacute; người từng nhiễm bệnh. C&oacute; v&agrave;i bạn lo lắng nhưng m&igrave;nh thật sự m&igrave;nh kh&ocirc;ng sợ, đăng k&iacute; l&agrave;m t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n l&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; chấp nhận sẽ gặp nhiều kh&oacute; khăn. 23 giờ c&ocirc;ng việc kết th&uacute;c m&igrave;nh liền ngồi gục xuống v&igrave; qu&aacute; mệt v&agrave; n&oacute;ng, v&igrave; m&igrave;nh đ&atilde; chạy kh&aacute; nhiều đến nỗi r&aacute;ch lu&ocirc;n đồ bảo hộ.</p> <p style="text-align:justify">Kỉ niệm vui nhất với m&igrave;nh l&agrave; trong những t&igrave;nh huống căng thẳng nhưng lại c&oacute; c&acirc;u chuyện nghĩa t&igrave;nh. Một b&aacute;c trong khu c&aacute;ch li nhờ m&igrave;nh đi mua gi&uacute;p quả dưa hấu, nhưng m&igrave;nh chả biết mua dư bao giờ.</p> <p style="text-align:justify">C&oacute; ch&uacute; nh&agrave; b&aacute;n tạp ho&aacute;, chở gạo với sữa chia ra 7, 8 phần ri&ecirc;ng. L&uacute;c đầu m&igrave;nh c&ograve;n nghĩ người d&acirc;n đặt mua nhưng hỏi ra mới biết l&agrave; ch&uacute; chở đi ủng hộ gửi v&agrave;o cho người trong khu c&aacute;ch li mỗi nh&agrave; 10 k&iacute; gạo, 20 bịch sữa. Mặc d&ugrave; t&igrave;nh h&igrave;nh dịch diễn biến phức tạp, l&agrave;m ăn bu&ocirc;n b&aacute;n kh&oacute; khăn nhưng họ vẫn kh&ocirc;ng qu&ecirc;n &ldquo;l&aacute; l&agrave;nh đ&ugrave;m l&aacute; r&aacute;ch&rdquo;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34582/ik.jpg" style="height:310px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Phạm T&acirc;m v&agrave; đồng đội của m&igrave;nh.</em></p> <p style="text-align:justify">C&oacute; lẽ m&igrave;nh l&agrave; một trong những người tham gia t&igrave;nh nguyện nhỏ tuổi nhất. T&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; đi gi&uacute;p đỡ mọi người m&agrave; ở đ&oacute; m&igrave;nh c&ograve;n được mọi người sẻ chia. C&oacute; nh&agrave; c&ograve;n cho chuối, nước suối, c&oacute; nh&agrave; sẵn s&agrave;ng lấy b&oacute;ng đ&egrave;n v&agrave; d&acirc;y điện hỗ trợ cho nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện l&agrave;m nhiệm vụ. Nơi m&igrave;nh l&agrave;m nhiệm vụ, dịch kh&aacute; căng v&igrave; mới buổi s&aacute;ng x&eacute;t nghiệm ca F1, ngay sau đ&oacute; họ đ&atilde; trở th&agrave;nh F0.</p> <p style="text-align:justify">C&oacute; những ng&agrave;y m&igrave;nh phải dậy sớm học online, chiều lại tiếp tục l&ecirc;n đường v&agrave;o điểm n&oacute;ng chống dịch. M&igrave;nh chắc chắn sẽ tham gia l&agrave;m t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tiếp nữa, lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng &quot;l&ecirc;n đường&quot; khi th&agrave;nh phố k&ecirc;u gọi đến bất k&igrave; đ&acirc;u.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;