Triển khai đội hình “Gia sư áo xanh” hỗ trợ thanh thiếu nhi Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>V&agrave;o chiều ng&agrave;y 16/09/2021, buổi&nbsp;ph&aacute;t động triển khai đội h&igrave;nh &ldquo;Gia sư &aacute;o xanh&rdquo; hỗ trợ học tập v&agrave; chăm s&oacute;c sức khỏe t&acirc;m thần cho thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đ&atilde; được diễn ra với h&igrave;nh thức trực tuyến tại điểm cầu ch&iacute;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; hơn 50 điểm cầu kh&aacute;c.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">To&agrave;n cảnh buổi ph&aacute;t động triển khai đội h&igrave;nh &quot;Gia sư &aacute;o xanh&quot;.</span></span></em></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhằm thể hiện sự quan t&acirc;m của tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đối với c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, c&aacute;c em mồ c&ocirc;i cha, mẹ hoặc người nu&ocirc;i dưỡng qua đời do dịch bệnh Covid-19, gi&uacute;p c&aacute;c em vươn l&ecirc;n trong học tập v&agrave; cuộc sống; đồng thời ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n của sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, lực lượng Tổng phụ tr&aacute;ch Đội, gi&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c Nh&agrave; Thiếu nhi trong hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố tổ chức ph&aacute;t động triển khai đội h&igrave;nh &ldquo;Gia sư &aacute;o xanh&rdquo; hỗ trợ học tập v&agrave; chăm s&oacute;c sức khỏe t&acirc;m thần cho thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại buổi ph&aacute;t động triển khai đội h&igrave;nh, đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố hy vọng rằng Hội sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường cao đẳng, đại học c&ugrave;ng với Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện v&agrave; Th&agrave;nh phố Thủ Đức sẽ c&ugrave;ng phối hợp thực hiện để chương tr&igrave;nh c&oacute; thể đạt được hiệu quả tốt nhất, hỗ trợ được nhiều em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong năm học n&agrave;y với tinh thần &ldquo;kh&ocirc;ng để ai bị bỏ lại ph&iacute;a sau&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Để x&aacute;c lập c&aacute;c nội dung đề ra trong Kế hoạch, kịp thời hỗ trợ c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, c&aacute;c em mồ c&ocirc;i cha, mẹ hoặc người nu&ocirc;i dưỡng qua đời do dịch bệnh COVID-19, gi&uacute;p c&aacute;c em vươn l&ecirc;n trong học tập v&agrave; cuộc sống, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tiến h&agrave;nh k&yacute; kết Kế hoạch li&ecirc;n tịch.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34591/k%C3%AD.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đại diện k&yacute; kết kế hoạch li&ecirc;n tịch.</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cũng tại buổi ph&aacute;t động, đồng ch&iacute; Đinh &Aacute;nh Nguyệt - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Tổng phụ tr&aacute;ch Đội trường Tiểu học B&igrave;nh T&acirc;n, quận B&igrave;nh T&acirc;n, đại diện đội ngũ phụ tr&aacute;ch Đội đ&atilde; b&agrave;y tỏ sự t&acirc;m đắc của m&igrave;nh đối với chương tr&igrave;nh. Theo đồng ch&iacute;, điểm mới của chương tr&igrave;nh lần n&agrave;y đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c em kh&ocirc;ng những được bổ sung, củng cố kiến thức tr&ecirc;n lớp m&agrave; c&ograve;n được theo d&otilde;i, tư vấn t&acirc;m l&yacute;, sức khỏe t&acirc;m thần v&agrave; th&ocirc;ng qua đ&oacute;, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể nắm bắt được t&acirc;m tư, nguyện vọng của c&aacute;c em cũng như vấn đề trở ngại m&agrave; c&aacute;c em đang gặp phải để gi&uacute;p c&aacute;c em vượt qua kh&oacute; khăn, nhanh ch&oacute;ng quay trở lại cuộc sống b&igrave;nh thường.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34591/%C3%81nh%20Nguy%E1%BB%87t.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Đinh &Aacute;nh Nguyệt - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Tổng phụ tr&aacute;ch Đội trường Tiểu học B&igrave;nh T&acirc;n, quận B&igrave;nh T&acirc;n ph&aacute;t biểu hưởng ứng.</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đại diện cho nh&oacute;m hỗ trợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n x&acirc;y dựng nội dung chương tr&igrave;nh học tập, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Như Ngọc - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n khoa, Li&ecirc;n Chi hội Trưởng khoa Gi&aacute;o dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết: &ldquo;L&agrave; người thầy, người c&ocirc; trong tương lai, khi nh&igrave;n thấy những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn của c&aacute;c em, bản th&acirc;n t&ocirc;i cảm nhận được về tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh v&agrave; t&ocirc;i th&ocirc;i th&uacute;c bản th&acirc;n m&igrave;nh c&oacute; thể l&agrave;m một việc g&igrave; đ&oacute; cho c&aacute;c em từ ch&iacute;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n m&agrave; m&igrave;nh được đ&agrave;o tạo, từ đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c em t&igrave;m lại được niềm vui trong học tập v&agrave; vững tin hơn ở tương lai sắp tới&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34591/Nh%C6%B0%20Ng%E1%BB%8Dc.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Như Ngọc đại diện nh&oacute;m hỗ trợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n ph&aacute;t biểu hưởng ứng.</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh &ldquo;Gia sư &aacute;o xanh&rdquo; lần n&agrave;y c&ograve;n hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c tư vấn t&acirc;m l&yacute;, sức khỏe t&acirc;m thần cho c&aacute;c em học sinh. Đại diện cho nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c tư vấn t&acirc;m l&yacute;, sức khỏe t&acirc;m thần, đồng ch&iacute; Huỳnh Huế Nhi Nhi - Sinh vi&ecirc;n năm 3, B&iacute; thư Đo&agrave;n khoa T&acirc;m l&yacute; học, trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn, ĐHQG - HCM đ&atilde; chia sẻ rằng: &ldquo;Covid-19 đ&atilde; ph&aacute; vỡ đi nhiều m&aacute;i ấm gia đ&igrave;nh, khiến nhiều em học sinh phải chịu mất m&aacute;t, đau thương, ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng đến t&acirc;m l&yacute; của trẻ trong giai đoạn trưởng th&agrave;nh. L&agrave; một sinh vi&ecirc;n được tiếp cận với kiến thức khoa học t&acirc;m l&yacute;, em nghĩ rằng m&igrave;nh cần phải g&oacute;p một phần sức b&eacute; nhỏ của m&igrave;nh để gi&uacute;p c&aacute;c em nhỏ dần chữa l&agrave;nh những vết thương, nhanh ch&oacute;ng h&ograve;a nhập với cuộc sống thường ng&agrave;y một c&aacute;ch tốt nhất.&rdquo;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34591/Nhi%20Nhi.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Huỳnh Huế Nhi Nhi đại diện nh&oacute;m hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c tư vấn t&acirc;m l&yacute;, sức khỏe t&acirc;m thần chia sẻ tại buổi ph&aacute;t động.</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Đến thời điểm hiện tại cổng th&ocirc;ng tin đăng k&yacute; d&agrave;nh cho t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh đ&atilde; ch&iacute;nh thức được mở v&agrave; th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n cổng th&ocirc;ng tin điện tử của Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố. C&aacute;c anh chị Tổng phụ tr&aacute;ch Đội, gi&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c Nh&agrave; Thiếu nhi, c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng c&oacute; thể đăng k&yacute; tham gia ngay tại địa chỉ</span><a href="https://giasuaoxanh.sac.vn/" style="text-decoration-line: none;"><span style="color:rgb(5, 5, 5)"> </span><span style="color:rgb(17, 85, 204)">http://giasuaoxanh.sac.vn/</span></a><span style="color:rgb(5, 5, 5)">. Ngo&agrave;i ra, Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường c&oacute; thể triển khai, lập danh s&aacute;ch hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tham gia v&agrave; gửi về Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố (th&ocirc;ng qua Trung t&acirc;m Hỗ trợ Học sinh, Sinh vi&ecirc;n) để triển khai c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n hỗ trợ kịp thời cho c&aacute;c em học sinh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TR&Uacute;C</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;