Triển khai đội hình “Gia sư áo xanh” hỗ trợ thanh thiếu nhi Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>V&agrave;o chiều ng&agrave;y 16/09/2021, buổi&nbsp;ph&aacute;t động triển khai đội h&igrave;nh &ldquo;Gia sư &aacute;o xanh&rdquo; hỗ trợ học tập v&agrave; chăm s&oacute;c sức khỏe t&acirc;m thần cho thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đ&atilde; được diễn ra với h&igrave;nh thức trực tuyến tại điểm cầu ch&iacute;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; hơn 50 điểm cầu kh&aacute;c.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">To&agrave;n cảnh buổi ph&aacute;t động triển khai đội h&igrave;nh &quot;Gia sư &aacute;o xanh&quot;.</span></span></em></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhằm thể hiện sự quan t&acirc;m của tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đối với c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, c&aacute;c em mồ c&ocirc;i cha, mẹ hoặc người nu&ocirc;i dưỡng qua đời do dịch bệnh Covid-19, gi&uacute;p c&aacute;c em vươn l&ecirc;n trong học tập v&agrave; cuộc sống; đồng thời ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n của sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, lực lượng Tổng phụ tr&aacute;ch Đội, gi&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c Nh&agrave; Thiếu nhi trong hoạt động t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố tổ chức ph&aacute;t động triển khai đội h&igrave;nh &ldquo;Gia sư &aacute;o xanh&rdquo; hỗ trợ học tập v&agrave; chăm s&oacute;c sức khỏe t&acirc;m thần cho thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại buổi ph&aacute;t động triển khai đội h&igrave;nh, đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố hy vọng rằng Hội sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường cao đẳng, đại học c&ugrave;ng với Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện v&agrave; Th&agrave;nh phố Thủ Đức sẽ c&ugrave;ng phối hợp thực hiện để chương tr&igrave;nh c&oacute; thể đạt được hiệu quả tốt nhất, hỗ trợ được nhiều em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong năm học n&agrave;y với tinh thần &ldquo;kh&ocirc;ng để ai bị bỏ lại ph&iacute;a sau&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Để x&aacute;c lập c&aacute;c nội dung đề ra trong Kế hoạch, kịp thời hỗ trợ c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, c&aacute;c em mồ c&ocirc;i cha, mẹ hoặc người nu&ocirc;i dưỡng qua đời do dịch bệnh COVID-19, gi&uacute;p c&aacute;c em vươn l&ecirc;n trong học tập v&agrave; cuộc sống, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tiến h&agrave;nh k&yacute; kết Kế hoạch li&ecirc;n tịch.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34591/k%C3%AD.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đại diện k&yacute; kết kế hoạch li&ecirc;n tịch.</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cũng tại buổi ph&aacute;t động, đồng ch&iacute; Đinh &Aacute;nh Nguyệt - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Tổng phụ tr&aacute;ch Đội trường Tiểu học B&igrave;nh T&acirc;n, quận B&igrave;nh T&acirc;n, đại diện đội ngũ phụ tr&aacute;ch Đội đ&atilde; b&agrave;y tỏ sự t&acirc;m đắc của m&igrave;nh đối với chương tr&igrave;nh. Theo đồng ch&iacute;, điểm mới của chương tr&igrave;nh lần n&agrave;y đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c em kh&ocirc;ng những được bổ sung, củng cố kiến thức tr&ecirc;n lớp m&agrave; c&ograve;n được theo d&otilde;i, tư vấn t&acirc;m l&yacute;, sức khỏe t&acirc;m thần v&agrave; th&ocirc;ng qua đ&oacute;, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể nắm bắt được t&acirc;m tư, nguyện vọng của c&aacute;c em cũng như vấn đề trở ngại m&agrave; c&aacute;c em đang gặp phải để gi&uacute;p c&aacute;c em vượt qua kh&oacute; khăn, nhanh ch&oacute;ng quay trở lại cuộc sống b&igrave;nh thường.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34591/%C3%81nh%20Nguy%E1%BB%87t.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Đinh &Aacute;nh Nguyệt - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Tổng phụ tr&aacute;ch Đội trường Tiểu học B&igrave;nh T&acirc;n, quận B&igrave;nh T&acirc;n ph&aacute;t biểu hưởng ứng.</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đại diện cho nh&oacute;m hỗ trợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n x&acirc;y dựng nội dung chương tr&igrave;nh học tập, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Như Ngọc - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n khoa, Li&ecirc;n Chi hội Trưởng khoa Gi&aacute;o dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết: &ldquo;L&agrave; người thầy, người c&ocirc; trong tương lai, khi nh&igrave;n thấy những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn của c&aacute;c em, bản th&acirc;n t&ocirc;i cảm nhận được về tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh v&agrave; t&ocirc;i th&ocirc;i th&uacute;c bản th&acirc;n m&igrave;nh c&oacute; thể l&agrave;m một việc g&igrave; đ&oacute; cho c&aacute;c em từ ch&iacute;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n m&agrave; m&igrave;nh được đ&agrave;o tạo, từ đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c em t&igrave;m lại được niềm vui trong học tập v&agrave; vững tin hơn ở tương lai sắp tới&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34591/Nh%C6%B0%20Ng%E1%BB%8Dc.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Như Ngọc đại diện nh&oacute;m hỗ trợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n ph&aacute;t biểu hưởng ứng.</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh &ldquo;Gia sư &aacute;o xanh&rdquo; lần n&agrave;y c&ograve;n hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c tư vấn t&acirc;m l&yacute;, sức khỏe t&acirc;m thần cho c&aacute;c em học sinh. Đại diện cho nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c tư vấn t&acirc;m l&yacute;, sức khỏe t&acirc;m thần, đồng ch&iacute; Huỳnh Huế Nhi Nhi - Sinh vi&ecirc;n năm 3, B&iacute; thư Đo&agrave;n khoa T&acirc;m l&yacute; học, trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn, ĐHQG - HCM đ&atilde; chia sẻ rằng: &ldquo;Covid-19 đ&atilde; ph&aacute; vỡ đi nhiều m&aacute;i ấm gia đ&igrave;nh, khiến nhiều em học sinh phải chịu mất m&aacute;t, đau thương, ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng đến t&acirc;m l&yacute; của trẻ trong giai đoạn trưởng th&agrave;nh. L&agrave; một sinh vi&ecirc;n được tiếp cận với kiến thức khoa học t&acirc;m l&yacute;, em nghĩ rằng m&igrave;nh cần phải g&oacute;p một phần sức b&eacute; nhỏ của m&igrave;nh để gi&uacute;p c&aacute;c em nhỏ dần chữa l&agrave;nh những vết thương, nhanh ch&oacute;ng h&ograve;a nhập với cuộc sống thường ng&agrave;y một c&aacute;ch tốt nhất.&rdquo;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34591/Nhi%20Nhi.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Huỳnh Huế Nhi Nhi đại diện nh&oacute;m hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c tư vấn t&acirc;m l&yacute;, sức khỏe t&acirc;m thần chia sẻ tại buổi ph&aacute;t động.</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Đến thời điểm hiện tại cổng th&ocirc;ng tin đăng k&yacute; d&agrave;nh cho t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh đ&atilde; ch&iacute;nh thức được mở v&agrave; th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n cổng th&ocirc;ng tin điện tử của Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố. C&aacute;c anh chị Tổng phụ tr&aacute;ch Đội, gi&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c Nh&agrave; Thiếu nhi, c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng c&oacute; thể đăng k&yacute; tham gia ngay tại địa chỉ</span><a href="https://giasuaoxanh.sac.vn/" style="text-decoration-line: none;"><span style="color:rgb(5, 5, 5)"> </span><span style="color:rgb(17, 85, 204)">http://giasuaoxanh.sac.vn/</span></a><span style="color:rgb(5, 5, 5)">. Ngo&agrave;i ra, Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường c&oacute; thể triển khai, lập danh s&aacute;ch hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tham gia v&agrave; gửi về Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố (th&ocirc;ng qua Trung t&acirc;m Hỗ trợ Học sinh, Sinh vi&ecirc;n) để triển khai c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n hỗ trợ kịp thời cho c&aacute;c em học sinh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TR&Uacute;C</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;