Nhiều hàng quán tại Quận 7 chuẩn bị mở cửa hoạt động

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Với việc được ph&eacute;p mua b&aacute;n mang về theo phương thức &ldquo;3 tại chỗ&rdquo;, tại Quận 7 TP.HCM nhiều h&agrave;ng qu&aacute;n, cửa h&agrave;ng thức ăn nhanh đ&atilde; bắt đầu mở cửa trở lại.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34592/5.jpg" style="height:316px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Khu vực đường Nguyễn Thị Thập, Quận 7 c&aacute;c shipper đang chờ tiểu thương chợ T&acirc;n Mỹ mang h&agrave;ng ra gửi giao cho kh&aacute;ch</em></p> <p style="text-align:justify">Hiện tại TP.HCM vẫn tiếp tục tiếp tục &aacute;p dụng biện ph&aacute;p gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch tr&ecirc;n to&agrave;n địa b&agrave;n TP theo Chỉ thị số 16 từ 00 giờ 00 ng&agrave;y 16/9 đến hết ng&agrave;y 30/9/2021.</p> <p style="text-align:justify">Tuy nhi&ecirc;n đối với c&aacute;c địa b&agrave;n đ&atilde; cơ bản kiểm so&aacute;t được dịch bệnh gồm quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, c&aacute;c khu chế xuất, khu c&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c quận, huyện n&agrave;y v&agrave; Khu C&ocirc;ng nghệ cao sẽ được thực hiện một số hoạt động nhất định. Đặc biệt l&agrave; th&iacute; điểm thẻ xanh COVID-19 tại quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ.</p> <p style="text-align:justify">Đối với c&aacute;c loại h&igrave;nh doanh nghiệp, hộ kinh doanh (c&oacute; giấy ph&eacute;p đăng k&yacute; kinh doanh) được hoạt động từ 06 giờ 00 đến 21 giờ 00 h&agrave;ng ng&agrave;y. Dịch vụ ăn uống kh&ocirc;ng phục vụ tại chỗ, chỉ b&aacute;n mang đi. C&aacute;c cơ sở kinh doanh n&agrave;y hoạt động theo phương thức &ldquo;3 tại chỗ&rdquo;, chỉ b&aacute;n h&agrave;ng th&ocirc;ng qua đặt h&agrave;ng trực tuyến.</p> <p style="text-align:justify">V&igrave; vậy nhiều cửa h&agrave;ng, đặc biệt l&agrave; cửa h&agrave;ng b&aacute;n thức ăn nhanh sau nhiều th&aacute;ng tạm ngừng hoạt động tại Quận 7 trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay đ&atilde; c&oacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n trở lại l&agrave;m việc, kiểm tra lại hệ thống m&aacute;y t&iacute;nh, trang tr&iacute; bảng hiệu để nhận c&aacute;c đơn h&agrave;ng online.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34592/8.jpg" style="height:390px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ph&iacute;a trước một cửa h&agrave;ng b&aacute;n thức ăn nhanh tại Quận 7 đ&atilde; treo bảng ghi r&otilde;&nbsp;y&ecirc;u cầu để shipper thực hiện khi đến mua h&agrave;ng như: &quot;Đứng đặt m&oacute;n 2 m&eacute;t - Chờ nhận m&oacute;n 2 m&eacute;t&quot;.</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34592/1.jpg" style="height:398px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:justify"><em>Nh&acirc;n vi&ecirc;n một cửa h&agrave;ng thức ăn nhanh dọn dẹp, trang tr&iacute; lại cửa &agrave;ng chuẩn bị hoạt động. Trong cửa h&agrave;ng vẫn được để bảng quy tắc 5K cạnh menu của qu&aacute;n.</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34592/5.jpg" style="height:316px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:justify"><em>Người d&acirc;n sau khi đi ti&ecirc;m vaccine về tranh thủ gh&eacute; mua h&agrave;ng h&oacute;a thiết yếu tại một cửa h&agrave;ng tạp h&oacute;a khu vực đường Trần Xu&acirc;n Soạn, Quận 7. Người mua h&agrave;ng đảm bảo giữ khoảng c&aacute;ch, cửa h&agrave;ng giăng c&aacute;c tấm nhựa chắn trong suốt ph&iacute;a trước để đảm bảo an to&agrave;n.</em></p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Ảnh: HO&Agrave;NG H&Ugrave;NG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;