Những phần quà ý nghĩa gửi đến thiếu nhi quận 8

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Việc chăm lo cho đối tượng l&agrave; thiếu nhi lu&ocirc;n được Quận Đo&agrave;n 8 quan t&acirc;m s&acirc;u s&aacute;t trong suốt thời gian qua.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34596/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Nhằm thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 8 được vui chơi, đ&oacute;n Tết Trung thu năm 2021. Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 8 đ&atilde; triển khai đợt hoạt động &quot;Trung thu nghĩa t&igrave;nh&quot; năm 2021 đến c&aacute;c Cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc. Qua chương tr&igrave;nh cũng tập trung thăm hỏi, động vi&ecirc;n v&agrave; trao tặng 5000 phần qu&agrave;, với tổng gi&aacute; trị: 250.000.000 đồng cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại c&aacute;c khu nh&agrave; trọ, khu lưu tr&uacute; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, khu c&aacute;ch ly điều trị Covid-19&hellip; Chương tr&igrave;nh diễn ra từ ng&agrave;y 17/9 đến ng&agrave;y 21/9/2021.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34596/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34596/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Đợt hoạt động &quot;Trung thu nghĩa t&igrave;nh&quot; năm 2021 đ&atilde; kịp thời mang đến niềm tin, sự phấn khởi cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Th&ocirc;ng qua đ&oacute; l&agrave; những t&igrave;nh cảm, sự động vi&ecirc;n tinh thần hết sức to lớn của c&aacute;c anh, chị c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 8 d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi trong t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đồng thời, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục v&agrave; bảo vệ trẻ em, g&oacute;p phần đo&agrave;n kết, chung tay c&ugrave;ng to&agrave;n x&atilde; hội đẩy l&ugrave;i v&agrave; chiến thắng dịch bệnh Covid-19.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Ảnh: CSCC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;