Triển lãm thực tế ảo dấu ấn thanh niên trong tình nguyện hè, phòng chống dịch bệnh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Trước diễn biến phức tạp của t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng với c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể dưới sự chỉ đạo của l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố đ&atilde;, đang nỗ lực tham gia t&iacute;ch cực c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch Covid-19; đặc biệt trong m&ugrave;a h&egrave; vừa qua, với c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2021.&nbsp;</strong></p> <p style="text-align:justify">Th&acirc;n mời c&aacute;c anh, chị c&ugrave;ng theo d&otilde;i triển l&atilde;m thực tế ảo Hội nghị tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo, tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2021 v&agrave; sơ kết c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 tại đường link:&nbsp; <font color="#ff0000"><em><a href="https://dearsamehouse.com/trienlam"><strong>TẠI Đ&Acirc;Y</strong></a>&nbsp;</em></font>để c&ugrave;ng theo d&otilde;i những nỗ lực trong thời gian vừa qua của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Triển l&atilde;m h&igrave;nh ảnh c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; v&agrave; t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c đội h&igrave;nh ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19 đang thực hiện nhiệm vụ k&egrave;m số liệu tổng kết c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch covid-19 từ ng&agrave;y 01/6 đến ng&agrave;y 31/8/2021.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34614/p2.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34614/p3.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34614/p1_.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong>L.D</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;