Tỉnh Đồng Tháp gửi tặng 12 tấn nông sản đến TP.HCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Kh&ocirc;ng chỉ vận động lực lượng t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đến gi&uacute;p TP.HCM chống dịch, tỉnh Đồng Th&aacute;p c&ograve;n gửi tặng n&ocirc;ng sản cho b&agrave; con nơi đ&acirc;y.</strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em>Anh Nguyễn Ho&agrave;ng Minh Tr&iacute; (tr&aacute;i) đại diện tặng bảng biểu trưng 12 tấn n&ocirc;ng sản anh Nguyễn Minh Thiện.</em></p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 6/10/2021 đ&atilde; c&oacute; 12 tấn n&ocirc;ng sản được vận chuyển từ Đồng Th&aacute;p đến TP.HCM. Được biết số n&ocirc;ng sản n&agrave;y vận động từ nguồn của c&aacute;c đơn vị: Huyện Đo&agrave;n Tam N&ocirc;ng, T&acirc;n Hồng, Hồng Ngự, Thanh B&igrave;nh v&agrave;&nbsp; th&agrave;nh phố Hồng Ngự tiếp nhận nguồn n&ocirc;ng sản từ b&agrave; con, nh&acirc;n d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quy&ecirc;n g&oacute;p để ủng hộ nh&acirc;n d&acirc;n TP.HCM sớm vượt qua ảnh hưởng từ dịch bệnh. Số lượng n&ocirc;ng sản cụ thể gồm: 1 tấn b&iacute; đao, bầu, cải th&igrave;a, cải ngọt, c&agrave; chua, 3 tấn rau muống, 3 tấn đu đủ, 2 tấn c&agrave; t&iacute;m v&agrave; 1.000 trứng vịt&hellip;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34626/2.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Từ s&aacute;ng 5/10 tất cả c&aacute;c loại rau củ quả đ&atilde; được b&agrave; con, nh&acirc;n d&acirc;n ở từng Huyện bắt đầu thu hoạch, tập trung về c&aacute;c Huyện Đo&agrave;n để xe vận chuyển l&ecirc;n TP.HCM. Đến khoảng 9 giờ ng&agrave;y 6/10 n&ocirc;ng sản đ&atilde; đến v&agrave; được tập kết tại trụ sở UBMTTQ &nbsp;VN Quận 8. Ngay sau đ&oacute; rau củ quả đ&atilde; được ph&acirc;n loại v&agrave; kịp thời chuyển về c&aacute;c phường cho b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Được biết số lượng n&ocirc;ng sản n&agrave;y chủ yếu do b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n Đồng Th&aacute;p tự trồng trong vườn nh&agrave;, v&agrave; c&oacute; sự ủng hộ của c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n đ&atilde; chủ động kết nối, ti&ecirc;u thụ n&ocirc;ng sản cho n&ocirc;ng d&acirc;n.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34626/4.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">L&agrave; người đại diện trao tặng n&ocirc;ng sản, anh Nguyễn Ho&agrave;ng Minh Tr&iacute; (Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Đồng Th&aacute;p) chia sẻ: &ldquo;Tỉnh Đồng Th&aacute;p xin được gửi tặng 12 tấn n&ocirc;ng sản tặng Quận 8 để l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c hậu cần chống dịch, chăm lo cho đời sống người d&acirc;n TP.HCM. Hi vọng sau đợt c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y, tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh giữa c&aacute;c đơn vị sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều hoạt động gặp gỡ, hợp t&aacute;c, trao đổi chia sẻ tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực c&ocirc;ng&nbsp; t&aacute;c đo&agrave;n,v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng&rdquo;</p> <p style="text-align:justify">Anh Nguyễn Minh Thiện (Ph&oacute; B&iacute; Thư Quận Đo&agrave;n 8) chia sẻ: &ldquo;Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn t&igrave;nh cảm của tỉnh Đồng Th&aacute;p đặc biệt l&agrave; c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đ&atilde; gi&uacute;p đỡ TP.HCM chống dịch. Hiện tại vẫn c&ograve;n đang hỗ trợ v&agrave; sẽ hỗ trợ tiếp trong thời gian tới, hi vọng đ&acirc;y l&agrave; hoạt động tiền đề để c&aacute;c đơn vị c&ugrave;ng phối hợp với nhau nhiều hơn nữa&rdquo;.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;