Hàng ngàn người dân Quảng Bình được hỗ trợ tàu lửa trở về quê

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Tr&ecirc;n c&aacute;c chuyến t&agrave;u lửa số hiệu SE16 v&agrave; SE18 vừa lăn b&aacute;nh rời khỏi TP.HCM s&aacute;ng 9/10, đ&atilde; mang theo h&agrave;ng ng&agrave;n c&acirc;u chuyện của người d&acirc;n Quảng B&igrave;nh trở về qu&ecirc; hương khi họ v&agrave;o đ&acirc;y l&agrave;m việc nhưng chẳng may bị kẹt lại v&igrave; dịch bệnh.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34627/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></p> <p>Tỉnh Quảng B&igrave;nh đ&atilde; tổ chức hỗ trợ 4 chuyến t&agrave;u lửa cho 2.800 người d&acirc;n bị kẹt ở TP.HCM, &nbsp;c&oacute; điều kiện trở về lại qu&ecirc; trong hai ng&agrave;y 8 v&agrave; 9/10. Anh Trương C&ocirc;ng Tr&agrave;&nbsp;(Đại diện nh&agrave; ga S&agrave;i G&ograve;n) chia sẻ: &ldquo;Anh cũng l&agrave; người qu&ecirc; Quảng B&igrave;nh, anh l&agrave;m việc trong ng&agrave;nh đường sắt. Khi tỉnh Quảng B&igrave;nh c&oacute; chương tr&igrave;nh hỗ trợ người d&acirc;n trở về qu&ecirc;, anh cũng muốn chung tay tạo điều kiện cho b&agrave; con. C&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; tỉnh Quảng B&igrave;nh đưa ra để người d&acirc;n được hỗ trợ về qu&ecirc; l&agrave;: Phụ nữ c&oacute; thai, phụ nữ nu&ocirc;i con nhỏ dưới 2 tuổi, người gi&agrave; đến đ&acirc;y thăm nu&ocirc;i người th&acirc;n, học sinh đầu h&egrave; v&agrave;o l&agrave;m việc thăm người th&acirc;n v&agrave; cần trở về để đi học. Ngo&agrave;i ra cũng linh động hỗ trợ c&aacute;c trường hợp sức khỏe yếu. C&oacute; tất cả 4 chuyến t&agrave;u hỗ trợ đưa người d&acirc;n về Quảng B&igrave;nh với số lượng 2.800 người, trung b&igrave;nh 1 chuyến l&agrave; 700 người&rdquo;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34627/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>Ngồi một m&igrave;nh giữa toa t&agrave;u, anh Đinh Ngọc Huy (sinh năm 1991) kh&ocirc;ng cất chiếc ba l&ocirc; của m&igrave;nh l&ecirc;n kệ t&agrave;u hoặc mang tr&ecirc;n vai m&agrave; chọn c&aacute;ch &ocirc;m trong l&ograve;ng. V&igrave; trong chiếc ba l&ocirc; c&oacute; một thứ v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng đối với anh. &ldquo;Trong đ&acirc;y l&agrave; h&agrave;i cốt của anh trai t&ocirc;i. T&ocirc;i ở TP.HCM c&ograve;n anh trai ở B&igrave;nh Dương. &nbsp;Anh ấy đ&atilde; qua đời v&igrave; Covid, t&ocirc;i mới nhận tro cốt của anh tối qua 8/9 v&agrave; h&ocirc;m nay 9/9 t&ocirc;i mang anh trở về. Đứa con duy nhất của anh trai t&ocirc;i cũng đang ở qu&ecirc;, n&ecirc;n t&ocirc;i mang tro cốt của về với con m&igrave;nh. Sau khi lo cho anh ổn định t&ocirc;i sẽ trở lại TP.HCM để tiếp tục cộng việc. T&ocirc;i nhận được th&ocirc;ng tin t&agrave;u hỗ trợ về qu&ecirc; Quảng B&igrave;nh từ Facebook, c&aacute;c trang tin th&ocirc;ng b&aacute;o của hội đồng hương&hellip; n&ecirc;n t&ocirc;i đ&atilde; đăng k&iacute;&rdquo;, anh Huy chia sẻ.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34627/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Anh Ngọc Huy.</em></p> <p>Trở về qu&ecirc; Quảng B&igrave;nh dịp n&agrave;y, c&ograve;n c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t c&aacute;c bạn học sinh, tranh thủ m&ugrave;a h&egrave; một m&igrave;nh v&agrave;o TP.HCM để l&agrave;m việc nhưng phải kẹt lại v&igrave; dịch bệnh. May mắn c&oacute; t&agrave;u lửa hỗ trợ về qu&ecirc; để c&aacute;c bạn kịp trở lại trường trong đợt học tập trung ng&agrave;y 16/10 sắp tới của tỉnh Quảng B&igrave;nh.</p> <p>Bạn Trần Th&uacute;y Nga (lớp 11, trường THPT L&ecirc; Trực, Quảng B&igrave;nh) chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh tranh thủ đầu m&ugrave;a h&egrave; 2021 v&agrave;o TP.HCM l&agrave;m việc. C&ocirc;ng việc của m&igrave;nh l&agrave; giữ em cho người cậu. M&igrave;nh đ&atilde; bắt đầu học k&igrave; mới của năm lớp 11 ngay tại TP.HCM khoảng 1 th&aacute;ng, nhưng phải học online tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh mượn tạm của cậu. Về qu&ecirc; m&igrave;nh sẽ tiến h&agrave;nh c&aacute;ch li đủ ng&agrave;y v&agrave; chuẩn bị đi học tập trung trở lại v&agrave;o giữa th&aacute;ng 10/2021. Nhờ c&oacute; chuyến t&agrave;u trở về Quảng B&igrave;nh n&agrave;y, m&igrave;nh mới kịp bắt nhịp lại việc học&rdquo;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34627/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ba chị em Nguyễn Th&uacute;y Hằng, Nguyễn Thanh T&acirc;m, Nguyễn H&agrave; V&acirc;n.</em></p> <p>Kh&ocirc;ng may mắn như Th&uacute;y Nga, ba chị em Nguyễn Th&uacute;y Hằng, Nguyễn Thanh T&acirc;m, Nguyễn H&agrave; V&acirc;n (lớp 11, trường THCS -THPT Bắc Sơn, Quảng B&igrave;nh) cũng v&agrave;o TP.HCM từ đầu h&egrave; 2021 l&agrave;m việc nhưng dịch bệnh, c&ocirc;ng ty đ&atilde; ngưng hoạt động. Th&uacute;y Hằng chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c chị v&agrave;o đ&acirc;y l&agrave;m c&ocirc;ng việc xếp bao b&igrave; ở Long An, kiếm tiềm chuẩn bị cho năm học mới. Trong học k&igrave; 1 n&agrave;y, 3 ch&uacute;ng m&igrave;nh học online bằng điện thoại, v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; s&aacute;ch vở g&igrave; cả kh&oacute; khăn lắm. Dự t&iacute;nh ng&agrave;y 16 n&agrave;y sẽ đi học tập trung trở ở Quảng B&igrave;nh, may mắn ch&uacute;ng m&igrave;nh đ&atilde; kịp l&ecirc;n t&agrave;u h&ocirc;m nay để về lại Quảng B&igrave;nh chuẩn bị đi học lại&rdquo;.</p> <p>&ldquo;V&agrave;o đ&acirc;y ch&uacute;ng m&igrave;nh chỉ l&agrave;m được khoảng nửa th&aacute;ng cho c&ocirc;ng ty, sau đ&oacute; dịch b&ugrave;ng v&agrave; chỉ ở nh&agrave; trọ. C&oacute; nghĩa ch&uacute;ng m&igrave;nh v&agrave;o kh&ocirc;ng l&agrave;m được g&igrave; lại c&ograve;n mất thu nhập, phải nhờ ba mẹ chuyển tiền v&agrave;o, được mọi người ở đ&acirc;y gi&uacute;p đỡ th&ecirc;m. Đ&acirc;y lần đầu ti&ecirc;n ch&uacute;ng m&igrave;nh v&agrave;o TP.HCM l&agrave;m việc nhưng kh&ocirc;ng may gặp dịch bệnh. Thật sự 3 đứa rất sợ, ngay cả việc đi chợ cũng kh&ocirc;ng d&aacute;m&rdquo;, bạn H&agrave; V&acirc;n chia sẻ.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34627/8.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>Đ&uacute;ng 10 giờ ng&agrave;y 9/10 chuyến t&agrave;u lửa hỗ trợ cuối c&ugrave;ng chở 700 người d&acirc;n Quảng B&igrave;nh rời ga S&agrave;i G&ograve;n, trước khi l&ecirc;n t&agrave;u tất cả tất cả đều c&oacute; giấy x&eacute;t nghiệm Covid-19. Sau về tới Quảng B&igrave;nh, mọi người sẽ tiếp tục được địa phương tổ chức c&aacute;ch li th&ecirc;m 7 ng&agrave;y.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&agrave;i - ảnh: B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;