Bác sĩ tình nguyện chống dịch tại Bệnh viện dã chiến được tổ chức kết nạp Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Một buổi lễ kết nạp Đảng tại Bệnh viện d&atilde; chiến số 6 TP.HCM đ&atilde; diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang nghi&ecirc;m, ấm c&uacute;ng v&agrave; an to&agrave;n.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34645/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Lễ kết nạp Đảng tại Bệnh viện d&atilde; chiến thu dung số 6 TP.HCM.</em></p> <p style="text-align:justify">Tại Bệnh viện D&atilde; chiến Thu dung v&agrave; Điều trị Covid-19 số 6 đ&atilde; diễn ra Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n mới cho một b&aacute;c sĩ Nguyễn Duy Toản (Bệnh viện T&acirc;m thần Trung ương) đang tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c chi viện chống dịch tại TP.HCM. Buổi lễ kết nạp Đảng đ&atilde; diễn ra an to&agrave;n, đảm bảo ph&ograve;ng chống dịch.&nbsp;Việc kết nạp th&ecirc;m một Đảng vi&ecirc;n mới v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam l&uacute;c n&agrave;y đ&atilde; tiếp th&ecirc;m một nguồn động lực cho c&aacute;c y b&aacute;c sĩ tuyến đầu.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34645/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34645/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Tại c&aacute;c bệnh viện d&atilde; chiến, tuy l&agrave; tuyến đầu chống dịch rất kh&oacute; khăn v&agrave; gặp nhiều hiểm nguy, nhưng đội ngũ y b&aacute;c sĩ, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n vẫn lu&ocirc;n lạc quan, tổ chức nhiều chương tr&igrave;nh, hoạt động như: Trung thu cho c&aacute;c em thiếu nhi, đ&aacute;m cưới cho nữ điều dưỡng...</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;