Tình nguyện viên tuổi 17, trưởng thành từ những cuộc gọi khẩn cấp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>D&ugrave; đ&atilde; từng tham gia rất nhiều hoạt động t&igrave;nh nguyện, nhưng việc hỗ trợ trực Tổng đ&agrave;i ATM Oxy cấp cứu cho bệnh nh&acirc;n c&oacute; lẽ l&agrave; trải nghiệm đặc biệt nhất của Nh&atilde; Tr&uacute;c (</strong><strong>lớp 12A3, trường THPT T&acirc;n T&uacute;c, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh)</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34658/9.jpg" style="height:424px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify">Tuy c&ograve;n l&agrave; học sinh THPT nhưng c&ocirc; bạn Nh&atilde; Tr&uacute;c đ&atilde; tham gia &ldquo;g&aacute;nh v&aacute;c&rdquo; nhiều nhiệm vụ ở tuyến đầu t&igrave;nh nguyện chống dịch. Nh&atilde; Tr&uacute;c chia sẻ: &ldquo;Khi th&agrave;nh phố b&ugrave;ng dịch từ th&aacute;ng 5 th&aacute;ng 6, m&igrave;nh bắt đầu tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c nhập liệu th&ocirc;ng tin ti&ecirc;m vắc xin, sắp xếp, lấy mẫu cộng đồng hỗ trợ y tế x&atilde; v&agrave; huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh. V&igrave; đang l&agrave; học sinh lớp 12, việc tham gia t&igrave;nh nguyện của m&igrave;nh bị tr&ugrave;ng với thời gian học. Thay v&igrave; về nh&agrave; học trực tuyến, m&igrave;nh quyết định ở lại trực Tổng đ&agrave;i ATM Oxy để vừa học, vừa g&oacute;p sức chống dịch c&ugrave;ng mọi người&rdquo;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34658/1.png" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Nh&atilde; Tr&uacute;c (phải).</em></p> <p style="text-align:justify">Cả ng&agrave;y lẫn đ&ecirc;m, Tổng đ&agrave;i ATM Oxy nơi Nh&atilde; Tr&uacute;c l&agrave;m việc đ&atilde; c&oacute; l&uacute;c nhận sự bị &ldquo;qu&aacute; tải&rdquo; c&ocirc;ng việc. Giọng n&oacute;i gấp g&aacute;p, hối hả k&egrave;m tiếng kh&oacute;c hay những than phiền từ đầu d&acirc;y b&ecirc;n kia l&agrave; điều m&agrave; c&ocirc; bạn 17 tuổi phải đối mặt. &ldquo;Lần đầu ti&ecirc;n phải chứng kiến v&agrave; trực tiếp xử l&iacute; những t&igrave;nh huống khẩn cấp, m&igrave;nh thấy rất sốc. Những cuộc gọi li&ecirc;n tiếp khiến bản th&acirc;n bồn chồn v&agrave; lo lắng v&ocirc; c&ugrave;ng. Đặc biệt l&agrave; l&uacute;c nghe tin bệnh nh&acirc;n chuyển biến nặng, t&acirc;m l&iacute; m&igrave;nh lại c&agrave;ng bất ổn v&agrave; sợ hơn&rdquo;, Nh&atilde; Tr&uacute;c x&uacute;c động.</p> <p style="text-align:justify">May mắn thay, ngo&agrave;i những cuộc gọi nặng trĩu, tổng đ&agrave;i ATM Oxy nơi Tr&uacute;c l&agrave;m việc cũng nhiều lần ngập tr&agrave;n trong niềm vui, phấn chấn trở lại khi nhận được những cuộc gọi b&aacute;o bệnh nh&acirc;n khỏe lại. C&ocirc; bạn nhớ lại:&ldquo;H&ocirc;m đ&oacute; m&igrave;nh nhận được một cuộc gọi, kh&ocirc;ng phải khẩn cấp m&agrave; l&agrave; lời cảm ơn của người nh&agrave; bệnh nh&acirc;n. V&agrave;o đ&ecirc;m trước, chủ đầu d&acirc;y cũng nghẹn giọng khi b&aacute;o ba của m&igrave;nh kh&oacute; thở cần oxy gấp. Nay thấy &ocirc;ng khỏe mạnh trở lại cảm x&uacute;c m&igrave;nh rất kh&oacute; tả. H&oacute;a ra, đ&ecirc;m đ&oacute; m&igrave;nh cũng đ&atilde; g&oacute;p ch&uacute;t c&ocirc;ng sức cho sự b&igrave;nh phục của &ocirc;ng&rdquo;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34658/3.png" style="height:799px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Nh&atilde; Tr&uacute;c.</em></p> <p style="text-align:justify">Nh&atilde; Tr&uacute;c rất tr&acirc;n qu&yacute; những ng&agrave;y được trải nghiệm c&ugrave;ng Tổng đ&agrave;i ATM Oxy. Nơi đ&acirc;y đ&atilde; gi&uacute;p c&ocirc; bạn học hỏi từ anh chị đồng đội nhiều kĩ năng v&agrave; b&agrave;i học qu&yacute; b&aacute;u. Ban đầu, Nh&atilde; Tr&uacute;c gặp rất nhiều kh&oacute; khăn trong việc tiếp nhận v&agrave; s&agrave;ng lọc th&ocirc;ng tin của bệnh nh&acirc;n. Những ng&agrave;y đầu trực đ&ecirc;m, do chưa ph&acirc;n chia thời gian hợp l&iacute;, Tr&uacute;c bị đuối sức. Những cuộc gọi khẩn trong đ&ecirc;m, t&igrave;nh trạng nguy cấp của bệnh nh&acirc;n l&agrave;m c&ocirc; n&agrave;ng mất b&igrave;nh tĩnh v&agrave; lo lắng. May mắn thay, Nh&atilde; Tr&uacute;c lu&ocirc;n được c&aacute;c anh chị gi&uacute;p đỡ, tự tin trong c&aacute;ch truyền đạt th&ocirc;ng tin v&agrave; chiến thắng sự sợ h&atilde;i.</p> <p style="text-align:justify">Nh&atilde; Tr&uacute;c ngậm ng&ugrave;i: &ldquo;Đứng giữa l&agrave;n ranh của sự sống v&agrave; c&aacute;i chết, nghe thấy tiếng cầu cứu của người bệnh trong t&igrave;nh trạng nguy cấp, m&igrave;nh lại c&agrave;ng qu&yacute; trọng c&ocirc;ng sức của lực lượng tuyến đầu hơn bao giờ hết. L&uacute;c đ&oacute;, kh&aacute;t khao trở th&agrave;nh b&aacute;c sĩ của bản th&acirc;n lại th&ecirc;m mạnh mẽ, mục ti&ecirc;u thi v&agrave;o Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch lại c&agrave;ng vững chắc trong m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N - DẠ G&Uacute;T PHƯƠNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;