Tình nguyện viên tuổi 17, trưởng thành từ những cuộc gọi khẩn cấp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>D&ugrave; đ&atilde; từng tham gia rất nhiều hoạt động t&igrave;nh nguyện, nhưng việc hỗ trợ trực Tổng đ&agrave;i ATM Oxy cấp cứu cho bệnh nh&acirc;n c&oacute; lẽ l&agrave; trải nghiệm đặc biệt nhất của Nh&atilde; Tr&uacute;c (</strong><strong>lớp 12A3, trường THPT T&acirc;n T&uacute;c, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh)</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34658/9.jpg" style="height:424px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify">Tuy c&ograve;n l&agrave; học sinh THPT nhưng c&ocirc; bạn Nh&atilde; Tr&uacute;c đ&atilde; tham gia &ldquo;g&aacute;nh v&aacute;c&rdquo; nhiều nhiệm vụ ở tuyến đầu t&igrave;nh nguyện chống dịch. Nh&atilde; Tr&uacute;c chia sẻ: &ldquo;Khi th&agrave;nh phố b&ugrave;ng dịch từ th&aacute;ng 5 th&aacute;ng 6, m&igrave;nh bắt đầu tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c nhập liệu th&ocirc;ng tin ti&ecirc;m vắc xin, sắp xếp, lấy mẫu cộng đồng hỗ trợ y tế x&atilde; v&agrave; huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh. V&igrave; đang l&agrave; học sinh lớp 12, việc tham gia t&igrave;nh nguyện của m&igrave;nh bị tr&ugrave;ng với thời gian học. Thay v&igrave; về nh&agrave; học trực tuyến, m&igrave;nh quyết định ở lại trực Tổng đ&agrave;i ATM Oxy để vừa học, vừa g&oacute;p sức chống dịch c&ugrave;ng mọi người&rdquo;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34658/1.png" style="height:800px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Nh&atilde; Tr&uacute;c (phải).</em></p> <p style="text-align:justify">Cả ng&agrave;y lẫn đ&ecirc;m, Tổng đ&agrave;i ATM Oxy nơi Nh&atilde; Tr&uacute;c l&agrave;m việc đ&atilde; c&oacute; l&uacute;c nhận sự bị &ldquo;qu&aacute; tải&rdquo; c&ocirc;ng việc. Giọng n&oacute;i gấp g&aacute;p, hối hả k&egrave;m tiếng kh&oacute;c hay những than phiền từ đầu d&acirc;y b&ecirc;n kia l&agrave; điều m&agrave; c&ocirc; bạn 17 tuổi phải đối mặt. &ldquo;Lần đầu ti&ecirc;n phải chứng kiến v&agrave; trực tiếp xử l&iacute; những t&igrave;nh huống khẩn cấp, m&igrave;nh thấy rất sốc. Những cuộc gọi li&ecirc;n tiếp khiến bản th&acirc;n bồn chồn v&agrave; lo lắng v&ocirc; c&ugrave;ng. Đặc biệt l&agrave; l&uacute;c nghe tin bệnh nh&acirc;n chuyển biến nặng, t&acirc;m l&iacute; m&igrave;nh lại c&agrave;ng bất ổn v&agrave; sợ hơn&rdquo;, Nh&atilde; Tr&uacute;c x&uacute;c động.</p> <p style="text-align:justify">May mắn thay, ngo&agrave;i những cuộc gọi nặng trĩu, tổng đ&agrave;i ATM Oxy nơi Tr&uacute;c l&agrave;m việc cũng nhiều lần ngập tr&agrave;n trong niềm vui, phấn chấn trở lại khi nhận được những cuộc gọi b&aacute;o bệnh nh&acirc;n khỏe lại. C&ocirc; bạn nhớ lại:&ldquo;H&ocirc;m đ&oacute; m&igrave;nh nhận được một cuộc gọi, kh&ocirc;ng phải khẩn cấp m&agrave; l&agrave; lời cảm ơn của người nh&agrave; bệnh nh&acirc;n. V&agrave;o đ&ecirc;m trước, chủ đầu d&acirc;y cũng nghẹn giọng khi b&aacute;o ba của m&igrave;nh kh&oacute; thở cần oxy gấp. Nay thấy &ocirc;ng khỏe mạnh trở lại cảm x&uacute;c m&igrave;nh rất kh&oacute; tả. H&oacute;a ra, đ&ecirc;m đ&oacute; m&igrave;nh cũng đ&atilde; g&oacute;p ch&uacute;t c&ocirc;ng sức cho sự b&igrave;nh phục của &ocirc;ng&rdquo;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34658/3.png" style="height:799px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Nh&atilde; Tr&uacute;c.</em></p> <p style="text-align:justify">Nh&atilde; Tr&uacute;c rất tr&acirc;n qu&yacute; những ng&agrave;y được trải nghiệm c&ugrave;ng Tổng đ&agrave;i ATM Oxy. Nơi đ&acirc;y đ&atilde; gi&uacute;p c&ocirc; bạn học hỏi từ anh chị đồng đội nhiều kĩ năng v&agrave; b&agrave;i học qu&yacute; b&aacute;u. Ban đầu, Nh&atilde; Tr&uacute;c gặp rất nhiều kh&oacute; khăn trong việc tiếp nhận v&agrave; s&agrave;ng lọc th&ocirc;ng tin của bệnh nh&acirc;n. Những ng&agrave;y đầu trực đ&ecirc;m, do chưa ph&acirc;n chia thời gian hợp l&iacute;, Tr&uacute;c bị đuối sức. Những cuộc gọi khẩn trong đ&ecirc;m, t&igrave;nh trạng nguy cấp của bệnh nh&acirc;n l&agrave;m c&ocirc; n&agrave;ng mất b&igrave;nh tĩnh v&agrave; lo lắng. May mắn thay, Nh&atilde; Tr&uacute;c lu&ocirc;n được c&aacute;c anh chị gi&uacute;p đỡ, tự tin trong c&aacute;ch truyền đạt th&ocirc;ng tin v&agrave; chiến thắng sự sợ h&atilde;i.</p> <p style="text-align:justify">Nh&atilde; Tr&uacute;c ngậm ng&ugrave;i: &ldquo;Đứng giữa l&agrave;n ranh của sự sống v&agrave; c&aacute;i chết, nghe thấy tiếng cầu cứu của người bệnh trong t&igrave;nh trạng nguy cấp, m&igrave;nh lại c&agrave;ng qu&yacute; trọng c&ocirc;ng sức của lực lượng tuyến đầu hơn bao giờ hết. L&uacute;c đ&oacute;, kh&aacute;t khao trở th&agrave;nh b&aacute;c sĩ của bản th&acirc;n lại th&ecirc;m mạnh mẽ, mục ti&ecirc;u thi v&agrave;o Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch lại c&agrave;ng vững chắc trong m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N - DẠ G&Uacute;T PHƯƠNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;