HCMUE: Tận dụng nền tảng ICT trong việc triển khai sinh hoạt chi đoàn chủ điểm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh hiện c&oacute; hơn 13.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Trước những diễn biến phức tạp của đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch COVID-19 v&agrave;o th&aacute;ng 5/2021, Trường đ&atilde; quyết định chuyển đổi h&igrave;nh thức học tập học kỳ I năm học 2021 - 2022 sang trực tuyến. Với sự chuyển m&igrave;nh của Nh&agrave; trường, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường cũng đ&atilde; chỉ đạo Đo&agrave;n cơ sở, Chi đo&agrave;n đổi mới h&igrave;nh thức sinh hoạt chi đo&agrave;n v&agrave; sinh hoạt chi đo&agrave;n chủ điểm ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh mới.</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Biến</strong><strong> th&aacute;ch thức th&agrave;nh động lực cho sự thay đổi</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, căn cứ Hướng dẫn số 71-HD/TĐTN-BTG ng&agrave;y 28/9/2021 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường đ&atilde; x&acirc;y dựng Kế hoạch số 65-KH/ĐTN-BTG ng&agrave;y 01/10/2021 về việc tổ chức sinh hoạt chi đo&agrave;n chủ điểm th&aacute;ng 10/2021 với chủ đề &quot;Tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh với c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 - Nhận thức v&agrave; H&agrave;nh động&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i c&aacute;c việc cung cấp t&agrave;i liệu trực quan, sinh động (info, videoclip, ...), Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường đ&atilde; th&agrave;nh lập tổ c&ocirc;ng t&aacute;c cấp Trường, qua đ&oacute; định hướng Đo&agrave;n cơ sở, chỉ đạo Chi đo&agrave;n tăng cường việc ứng dụng nền tảng ICT, kết hợp với c&aacute;c c&ocirc;ng cụ v&agrave; hệ thống trực tuyến của Trường trong việc đa dạng h&oacute;a h&igrave;nh thức tổ chức v&agrave; nội dung sinh hoạt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34660/3.png" style="width:100%" /></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34660/4.png" style="width:100%" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i việc chọn c&aacute;c đơn vị xuất sắc dẫn dầu cụm thi đua tổ chức mẫu cấp Trường, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường cũng đ&atilde; tiến h&agrave;nh định hướng mỗi Đo&agrave;n cơ sở chọn 1 Chi đo&agrave;n l&agrave;m mẫu cấp cơ sở. C&ugrave;ng với đ&oacute;, Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n cơ sở cũng đ&atilde; lồng gh&eacute;p việc thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Chi đo&agrave;n c&ugrave;ng tiến&rdquo; trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận h&agrave;nh tại đơn vị. Theo đ&oacute;, Chi đo&agrave;n mạnh tiến h&agrave;nh &ldquo;gh&eacute;p đ&ocirc;i&rdquo; với Chi đo&agrave;n Trung b&igrave;nh để hỗ trợ trong qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức, từ đ&oacute; n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động của c&aacute;c Chi đo&agrave;n Trung b&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34660/2.jpg" style="width:100%" /></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34660/5.jpeg" style="width:100%" /></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Khai th&aacute;c triệt để c&aacute;c ứng dụng trực tuyến c&oacute; định danh</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với tiến h&agrave;nh tập huấn, hỗ trợ Chi đo&agrave;n trung b&igrave;nh trong việc tổ chức Chi đo&agrave;n, tăng t&iacute;nh &ldquo;mẫu&rdquo; trong việc tổ chức hoạt động, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường cũng định hướng Chi đo&agrave;n tăng cường sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ trực tuyến c&oacute; định danh &ldquo;ch&iacute;nh chủ&rdquo; để kiểm so&aacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia sinh hoạt Chi đo&agrave;n chủ điểm.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34660/6.jpeg" style="width:100%" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, ứng dụng Microsoft Teams được khuyến kh&iacute;ch sử với t&agrave;i khoản Office 365 Education A1 được cấp cho từng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Nh&agrave; trường. Việc n&agrave;y gi&uacute;p Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n kiểm so&aacute;t được việc đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia hoạt động cũng như ghi nhận lại qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia, thời gian tham gia sinh hoạt chi đo&agrave;n của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Sau khi kết th&uacute;c buổi sinh hoạt Chi đo&agrave;n chủ điểm, bi&ecirc;n bản buổi sinh hoạt được Microsoft Teams tự động xuất ra, hỗ trợ một c&aacute;ch tối đa cho chi đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34660/8.jpg" style="width:100%" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, c&aacute;c h&igrave;nh thức kiểm tra kiến thức, đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ h&agrave;i l&ograve;ng sau buổi sinh hoạt cũng được Chi đo&agrave;n đầu tư. C&aacute;c ứng dụng như YouthHCMUE, Kahoot!, ... cũng được sử dụng để tạo n&ecirc;n sự hứng th&uacute; cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khi tham gia c&aacute;c hoạt động trực tuyến.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34660/9.png" style="width:100%" /></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34660/10.jpeg" style="width:100%" /></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;