Y bác sĩ tỉnh Đồng Tháp kết thúc công tác tham gia phòng chống dịch tại TP.HCM.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Ng&agrave;y 14/10/2021 tại Quận 8 đ&atilde; diễn ra buổi họp mặt chia tay đo&agrave;n y b&aacute;c sĩ tỉnh Đồng Th&aacute;p tham gia ph&ograve;ng chống dịch tại TP.HCM.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34671/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Đo&agrave;n y b&aacute;c sĩ tỉnh Đồng Th&aacute;p tham gia ph&ograve;ng chống dịch tại TP.HCM.</em></p> <p style="text-align:justify">Được biết thời gian qua, 200 th&agrave;nh vi&ecirc;n Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c tỉnh Đồng Th&aacute;p đ&atilde; thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh từ ng&agrave;y 25/9/2021 đến 15/10/2021. Đo&agrave;n được ph&acirc;n chia th&agrave;nh vi&ecirc;n hỗ trợ 3 quận/huyện gồm: Quận B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Quận B&igrave;nh T&acirc;n v&agrave; Quận 8.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34671/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Nguyễn Ho&agrave;ng Minh Tr&iacute; (Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh đo&agrave;n Đồng Th&aacute;p) nhận giấy khen.</em></p> <p style="text-align:justify">Đo&agrave;n phối hợp với c&aacute;c đơn vị tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện tốt nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, đồ bảo hộ được trang bị đầy đủ, thực hi&ecirc;n đảm bảo an to&agrave;n ch&iacute;nh x&aacute;c, kh&ocirc;ng xảy ra sai s&oacute;t chuy&ecirc;n m&ocirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng việc cụ thể như sau: Nh&oacute;m B&igrave;nh Ch&aacute;nh được chia về 5 x&atilde;, thực hiện hỗ trợ tấy mẫu test nhanh, ti&ecirc;m chủng v&agrave; hỗ trợ viết, nhập dữ liệu hồ sơ. Nh&oacute;m Quận B&igrave;nh T&acirc;n đ&atilde; tiến h&agrave;nh thực hiện lấy mẫu test nhanh tại 08/10 phường của Quận. Nh&oacute;m Quận 8 được ph&acirc;n chia về 7 phường của quận, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tấy mẫu test nhanh, ti&ecirc;m chủng v&agrave; hỗ trợ viết, nhập dữ liệu hồ sơ.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34671/4.jpg" style="height:455px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Dịp n&agrave;y UBNB Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tặng Huy hiệu Th&agrave;nh phố cho 3 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc: Nguyễn Ho&agrave;ng Minh Tr&iacute; - Tỉnh đo&agrave;n Đồng Th&aacute;p, H&agrave; Mộng Ch&acirc;u &ndash; Trung t&acirc;m Y tế Thanh B&igrave;nh v&agrave; Phạm Ho&agrave;ng Danh - Trường Cao đẳng Y tế Đồng Th&aacute;p. Ngo&agrave;i ra UBNB Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&ograve;n tặng bằng khen cho 2 tập thể Sở Y tế Đồng Th&aacute;p v&agrave; Trường Cao đẳng Y tế Đồng Th&aacute;p.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>ẢNH: CSCC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;