Y bác sĩ tỉnh Đồng Tháp kết thúc công tác tham gia phòng chống dịch tại TP.HCM.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Ng&agrave;y 14/10/2021 tại Quận 8 đ&atilde; diễn ra buổi họp mặt chia tay đo&agrave;n y b&aacute;c sĩ tỉnh Đồng Th&aacute;p tham gia ph&ograve;ng chống dịch tại TP.HCM.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34671/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Đo&agrave;n y b&aacute;c sĩ tỉnh Đồng Th&aacute;p tham gia ph&ograve;ng chống dịch tại TP.HCM.</em></p> <p style="text-align:justify">Được biết thời gian qua, 200 th&agrave;nh vi&ecirc;n Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c tỉnh Đồng Th&aacute;p đ&atilde; thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh từ ng&agrave;y 25/9/2021 đến 15/10/2021. Đo&agrave;n được ph&acirc;n chia th&agrave;nh vi&ecirc;n hỗ trợ 3 quận/huyện gồm: Quận B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Quận B&igrave;nh T&acirc;n v&agrave; Quận 8.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34671/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Nguyễn Ho&agrave;ng Minh Tr&iacute; (Ph&oacute; b&iacute; thư Tỉnh đo&agrave;n Đồng Th&aacute;p) nhận giấy khen.</em></p> <p style="text-align:justify">Đo&agrave;n phối hợp với c&aacute;c đơn vị tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện tốt nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, đồ bảo hộ được trang bị đầy đủ, thực hi&ecirc;n đảm bảo an to&agrave;n ch&iacute;nh x&aacute;c, kh&ocirc;ng xảy ra sai s&oacute;t chuy&ecirc;n m&ocirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng việc cụ thể như sau: Nh&oacute;m B&igrave;nh Ch&aacute;nh được chia về 5 x&atilde;, thực hiện hỗ trợ tấy mẫu test nhanh, ti&ecirc;m chủng v&agrave; hỗ trợ viết, nhập dữ liệu hồ sơ. Nh&oacute;m Quận B&igrave;nh T&acirc;n đ&atilde; tiến h&agrave;nh thực hiện lấy mẫu test nhanh tại 08/10 phường của Quận. Nh&oacute;m Quận 8 được ph&acirc;n chia về 7 phường của quận, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tấy mẫu test nhanh, ti&ecirc;m chủng v&agrave; hỗ trợ viết, nhập dữ liệu hồ sơ.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34671/4.jpg" style="height:455px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Dịp n&agrave;y UBNB Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tặng Huy hiệu Th&agrave;nh phố cho 3 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc: Nguyễn Ho&agrave;ng Minh Tr&iacute; - Tỉnh đo&agrave;n Đồng Th&aacute;p, H&agrave; Mộng Ch&acirc;u &ndash; Trung t&acirc;m Y tế Thanh B&igrave;nh v&agrave; Phạm Ho&agrave;ng Danh - Trường Cao đẳng Y tế Đồng Th&aacute;p. Ngo&agrave;i ra UBNB Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&ograve;n tặng bằng khen cho 2 tập thể Sở Y tế Đồng Th&aacute;p v&agrave; Trường Cao đẳng Y tế Đồng Th&aacute;p.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>ẢNH: CSCC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;