Tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận Đội hình tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do TP.HCM hỗ trợ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Đ&uacute;ng 8 giờ ng&agrave;y 25/10 tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM đ&atilde; diễn ra Lễ ra qu&acirc;n Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện phản ứng nhanh ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19 hỗ trợ tỉnh S&oacute;c Trăng.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34680/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34680/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /><img alt="" src=" Không có tệp nào được chọn http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34680/2.jpg" style="width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify">Được biết đội h&igrave;nh hỗ trợ bao gồm 25 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch c&aacute;c nhiệm vụ: Hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c tiếp nhận, vận chuyển b&igrave;nh Oxi tại Bệnh viện d&atilde; chiến thu dung điều trị COVID-19 huyện Trần Đề. Hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c triển khai c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19 tại S&oacute;c Trăng. Hỗ trợ vận chuyển người nhiễm COVID-19 đến c&aacute;c khu c&aacute;ch ly tập trung, bệnh viện điều trị COVID-19. Hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, tầm so&aacute;t, truy vết người nhiễm COVID-19&hellip;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34680/5.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34680/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ra qu&acirc;n.</em></p> <p style="text-align:justify">Bạn Vũ Ho&agrave;i Trường (sinh vi&ecirc;n Đại học Văn Hiến) cho biết: &lsquo;&rsquo;M&igrave;nh đ&atilde; tham gia chống dịch ở TP.HCM 5 th&aacute;ng qua, m&igrave;nh phụ tr&aacute;ch đi lấy mẫu cộng đồng. Qu&ecirc; m&igrave;nh ở S&oacute;c Trăng t&iacute;nh đến nay m&igrave;nh đ&atilde; xa nh&agrave; th&aacute;ng. L&uacute;c đầu khi xa nh&agrave; qu&aacute; l&acirc;u ba mẹ cũng lo lắng kh&ocirc;ng đồng &yacute;, nhưng hiện tại m&igrave;nh cũng đ&atilde; được gia đ&igrave;nh ủng hộ&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify">Ngo&agrave;i ra trong dịp n&agrave;y Đội SOS hướng Nam c&ograve;n tham gia điều động 2 xe cứu thương hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c vận chuyển người COVID-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh S&oacute;c Trăng. Tổ chức tập huấn trực tuyến c&ocirc;ng t&aacute;c th&agrave;nh lập Trạm oxi lưu động, v&agrave; triển khai c&aacute;c hoạt động hỗ trợ oxi cho c&aacute;c bệnh viện điều trị COVID-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh S&oacute;c Trăng.</p> <p style="text-align:justify">Nhiều vật tư y tế, trang thiết bị ph&ograve;ng, chống dịch bệnh cũng đ&atilde; được hỗ trợ theo đề xuất của Tỉnh Đo&agrave;n S&oacute;c Trăng như: 2.000 bộ đồ bảo hộ cấp 4, 1.000 khẩu trang N95, 10 th&ugrave;ng nước rửa tay s&aacute;t khẩu, 200 k&iacute;nh chắn giọt bắn, 500 đ&ocirc;i bao tay y tế, 100 b&igrave;nh Oxi 40 l&iacute;t, 100 b&igrave;nh Oxi 8 l&iacute;t, 200 van đồng hồ v&agrave; bộ chia, 1.000 t&uacute;i thuốc điều trị bệnh nh&acirc;n COVID-19.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34680/9.jpg" style="height:801px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Bạn L&ecirc; Văn Sỹ.</em></p> <p style="text-align:justify">Bạn L&ecirc; Văn Sỹ (qu&ecirc; Hải Dương) chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh đến S&oacute;c Trăng phụ tr&aacute;ch cung cấp oxi v&agrave; hỗ trợ lấy mẫu, hoạt động t&igrave;nh nguyện của ch&uacute;ng m&igrave;nh dự kiến sẽ diễn ra khoảng 1 th&aacute;ng, đến hết ng&agrave;y 30/11. Nếu đến ng&agrave;y 30/11 S&oacute;c Trăng vẫn chưa ổn đinh, ch&uacute;ng m&igrave;nh vẫn sẽ tiếp tục ở lại c&ocirc;ng t&aacute;c. Trước đ&acirc;y m&igrave;nh ở Hải Dương v&agrave;o v&agrave; tham gia chống dịch ở TP.HCM đ&atilde; được 5 th&aacute;ng. V&agrave; b&acirc;y giờ m&igrave;nh lại tiếp tục đến S&oacute;c Trăng l&agrave;m nhiệm vụ&rdquo;.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&agrave;i - ảnh: B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;