Chính thức tiêm vaccine cho hơn 300 em học sinh trường THPT Lương Thế Vinh – Quận 1

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Đ&uacute;ng 13 giờ 30 chiều 27/10, c&aacute;c bạn học sinh khối 12 trường THPT Lương Thế Vinh đ&atilde; bắt đầu l&agrave; thủ tục, kh&aacute;m s&agrave;ng lọc v&agrave; tiến h&agrave;nh ti&ecirc;m vaccine. </strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34685/3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></p> <p>Chiều 27/10, hơn 300 học sinh khối 12 trường THPT Lương Thế Vinh được ti&ecirc;m vaccine ph&ograve;ng COVID-19 đợt. Sau khi l&agrave;m thủ tục, tất cả đều được kh&aacute;m s&agrave;ng lọc trước khi tiến h&agrave;nh ti&ecirc;m vaccine. Ph&oacute; chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức v&agrave; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng đ&atilde; đến kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c ti&ecirc;m chủng tại điểm ti&ecirc;m n&agrave;y.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; điểm ti&ecirc;m thứ hai vaccine ph&ograve;ng COVID-19 d&agrave;nh cho người dưới 18 tuổi diễn ra trong ng&agrave;y 27/10. Trước đ&oacute;, trong buổi s&aacute;ng, gần 1500 học sinh huyện Củ Chi cũng đ&atilde; được ti&ecirc;m vaccine ph&ograve;ng COVID-19.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34685/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Học sinh ti&ecirc;m vaccine.</em></p> <p>B&aacute;c sĩ Chuy&ecirc;n khoa II L&ecirc; Phước H&ugrave;ng (Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch) chia sẻ: &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuẩn bị những điểm ti&ecirc;m c&oacute; học sinh đ&ocirc;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuẩn bị 5 điểm ti&ecirc;m trường cấp 3, nhưng h&ocirc;m qua Sở Y tế c&oacute; kiểm tra lại v&agrave; nhận thấy kh&ocirc;ng n&ecirc;n qu&aacute; gấp. Sở y&ecirc;u cầu chiều 27/10 ti&ecirc;m th&iacute; điểm v&agrave; sau đ&oacute; h&atilde;y nh&acirc;n rộng ra. Chiều nay tiến h&agrave;nh ti&ecirc;m cho 326 em học sinh tại THPT Lương Thế Vinh. H&ocirc;m qua ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được tiếp nhận tổng cộng 3.000 liều vaccine&rdquo;.</p> <p>Bạn Vũ H&ugrave;ng (lớp 12, THPT Lương Thế Vinh) cho biết: &ldquo;M&igrave;nh đ&atilde; biết th&ocirc;ng tin ti&ecirc;m vaccine n&agrave;y từ 2 ng&agrave;y trước. H&ocirc;m nay l&agrave; cả lớp m&igrave;nh c&ugrave;ng đi ti&ecirc;m. C&aacute;c bạn trong nh&oacute;m m&igrave;nh ai cũng bất ngờ, v&igrave; được chọn l&agrave; một trong những học sinh THPT của th&agrave;nh phố được ti&ecirc;m đầu ti&ecirc;n&rdquo;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34685/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34685/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Phụ huynh chờ con ở s&acirc;n trường.</em></p> <p>Phụ huynh của bạn Nguyễn Ngọc Minh Th&ugrave;y (lớp 12A1, THPT Lương Thế Vinh) cho hay: &#39;&#39;Trong group phụ huynh tr&ecirc;n zalo, tất cả mọi người vui vẻ khi biết tin c&aacute;c con sắp được ti&ecirc;m, v&igrave; năm sau c&aacute;c con đ&atilde; thi đại hoc, chị kh&ocirc;ng y&ecirc;n t&acirc;m khi con phải online ho&agrave;i. Mong rằng sau khi ti&ecirc;m c&aacute;c con sớm đi học b&igrave;nh thường trở lại. Với sau khi ti&ecirc;m c&oacute; thể cho c&aacute;c con ra đường an to&agrave;n, kh&ocirc;ng thể để c&aacute;c con suốt ng&agrave;y ở nh&agrave; như mấy th&aacute;ng qua m&atilde;i được&rdquo;.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&agrave;i - ảnh: B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;