Quận 10: Tổng kết các chiến dịch tình nguyện hè Quận 10 năm 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 31/10/2021, Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2021 v&agrave; sơ kết c&aacute;c hoạt động ph&ograve;ng chống dịch Covid-19.</span></span></strong></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: center;"><img alt="Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM DING ITO GK QUAN10 N 10 2021'" src="https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/250859715_4523346211042256_2026211280500621340_n.jpg?_nc_cat=107&amp;ccb=1-5&amp;_nc_sid=730e14&amp;_nc_ohc=wVydJiPe_iwAX9gk73_&amp;tn=8JSIaNhJCwwqGuAr&amp;_nc_ht=scontent.fsgn2-1.fna&amp;oh=daa257b308cce3886a14121ac278d386&amp;oe=61A4DDC4" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:segoe ui historic,segoe ui,helvetica,arial,sans-serif; font-size:15px; height:381px; text-align:justify; white-space:pre-wrap; width:600px" /></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm ghi nhận, biểu dương kết quả của những c&aacute; nh&acirc;n, tập thể trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2021, Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng bằng khen cho 18 tập thể v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;. Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Quận 10 tuy&ecirc;n dương 04 tập thể, 20 c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh Covid &ndash; 19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 10 trong thời gian qua. Ngo&agrave;i lực lượng T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia ph&ograve;ng chống dịch l&agrave; c&aacute;c chiễn sỹ chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; c&ograve;n c&oacute; một lực lượng rất quan trọng g&oacute;p phần tạo n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 10 đ&oacute; l&agrave; lực lượng y b&aacute;c sĩ, sinh vi&ecirc;n trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Qua đ&oacute; Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; trao tặng giấy khen cho 20 y b&aacute;c sĩ, sinh vi&ecirc;n trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 10 trong thời gian qua.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ hội nghị Anh Phan Thanh Long &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường &ndash; Chỉ huy trưởng chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Phường 12 đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o tham luận chủ đề &ldquo;Ph&aacute;t huy vai tr&ograve; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong phong tr&agrave;o &ldquo;Mở rộng v&ugrave;ng xanh tr&ecirc;n bản đồ Covid-19&rdquo; g&oacute;p phần gi&uacute;p chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của Quận 10 ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc, đạt được nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; Anh Nguyễn Khắc Quốc Huy &ndash; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Phường &ndash; Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh Phường 8 b&aacute;o c&aacute;o tham luận tham luận &ldquo;M&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch Covid-19&rdquo; l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch trong 4 th&aacute;ng ph&ograve;ng chống dịch đầy cam go v&agrave; nhiều th&aacute;ch thức.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm kịp thời động vi&ecirc;n, ghi nhận những th&agrave;nh t&iacute;ch, đ&oacute;ng g&oacute;p của B&iacute; thư Chi đo&agrave;n khu phố ti&ecirc;u biểu trong thực hiện đợt cao điểm &ldquo;Mở rộng v&ugrave;ng xanh tr&ecirc;n bản đồ Covid-19&rdquo; từ ng&agrave;y 09/7/2021 đến ng&agrave;y 01/11/2021 Hội Li&ecirc;n Hiệp Thanh Ni&ecirc;n Việt Nam Quận 10 cũng trao tặng giấy khen cho 14 B&iacute; thư chi đo&agrave;n khu phố ti&ecirc;u biểu. Ngo&agrave;i ra Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam Quận 10 cũng trao tặng giấy khen cho 10 th&iacute; sinh xuất sắc nhất v&agrave;o v&ograve;ng chung kết Hội thi t&igrave;m kiếm thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu Quận 10 thực hiện đoạn phim ngắn chia sẻ về m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&aacute;ch l&agrave;m hay đối với vai tr&ograve; l&agrave; chi hội trưởng, chủ nhiệm c&acirc;u lạc bộ đội nh&oacute;m ti&ecirc;u biểu.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: center;"><img alt="Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang đứng" src="https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/250789403_4523346341042243_2733373658216944674_n.jpg?_nc_cat=103&amp;ccb=1-5&amp;_nc_sid=730e14&amp;_nc_ohc=ocYKQHjSvNkAX-mhQso&amp;_nc_ht=scontent.fsgn2-2.fna&amp;oh=e57d6e3805369f67652a61cf23c1407d&amp;oe=61A3115C" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:350px; text-align:justify; white-space:pre-wrap; width:600px" /></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: center;"><img alt="Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà" src="https://scontent.fsgn2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/251475941_4523350037708540_4834425680516272363_n.jpg?_nc_cat=111&amp;ccb=1-5&amp;_nc_sid=730e14&amp;_nc_ohc=1pYfoS56nqgAX_iWubg&amp;_nc_ht=scontent.fsgn2-1.fna&amp;oh=f95c92d074f9a127c262b5a4bd904f37&amp;oe=61A6AE61" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:367px; text-align:justify; white-space:pre-wrap; width:600px" /></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important; text-align: justify;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;